Bachelor i samfunnsøkonomi - oppbygging og gjennomføring

Av Kateryna Krutskykh

Denne studieplanen gjelder studenter med oppstart høsten 2024. 

Studieplan for tidligere kull finner du her.

Det 3-årige studiet i samfunnsøkonomi omfatter til sammen 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng er obligatoriske.

Resterende 45 stp. er valgfrie og kan velges blant emner ved Handelshøyskolen eller andre emner ved NMBU (se anbefalte valgfrie emner under). Studenter kan også velge å spesialisere seg innenfor følgende område:
Miljø, klima- og energiøkonomi

Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)

 ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

August  

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (5)

       

August

Valgfritt emne

August

ECN223 International macroeconomics (5) (Nytt emne)

Høstparallell

ECN100 Hva er samfunnsøkonomi? (5)

ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom (5)* 

ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer (5)

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer (10)**

Høstparallell

PHI101 Examen Philosophicum – seminarversjon (10)***

ECN211 Mikroøkonomi II – Institusjoner, spill, markedssvikt (10)

ECN201 Econometrics (10)

Høstparallell

BUS220 Finansiering og investering (10)

Valgfrie emner

Januar

Januar

Valgfritt emne

Januar

Valgfritt emne

Vårparallell

BUS255 Introduction to Data Analytics in R

ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd (10)

ECN140 Økonomisk historie (5)

STAT100 Statistikk (10)

Vårparallell

ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk (10)

ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi (5) 

ECN170 Miljø- og ressursøkonomi (5)


Valgfritt emne

Vårparallell

ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder (10)

Valgfrie emner

Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)
* Fritak gis dersom du har tatt Samfunnsøkonomi 1 og Samfunnsøkonomi 2 på videregående skole og fått minimum karakteren 4 i begge fagene.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for ECN102. 
*** Bachelorstudenter i samfunnsøkonomi anbefales å ta PHI101 Examen Philosophicum - seminarversjon, men kan også velge PHI100 Examen Philosophicum. Alternativt kan studenter velge PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon på våren.

Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet

Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved NMBU finner du her: 

• Emner ved NMBU
• Emner ved Handelshøyskolen

I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester.

Samfunnsøkonomiske emner 
•    ECN170 - Miljø- og ressursøkonomi, 5 stp - vår
•    ECN230 - Internasjonal økonomi, 10 stp - høst
•   ECN253 - Økonomiske analyser av utvikling og fattigdomi, 5 stp - vår 
•    ECN260 - Landbrukspolitikk I, 5 stp - januar 
•    ECN263 - Food Industry Economics, 5 stp - juni
•    ECN275 - Naturressurs- og miljøøkonomi - teori, 10 stp - vår
•    ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner
•    BUS110 - Finansregnskap og regnskapsanalyse, 10 stp - vår
•    BUS120 - Personlig økonomi, 5 stp - høst (gis også våren 2021)
•    BUS210 - Økonomi- og virksomhetsstyring, 10 stp – vår
•    BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår

•    BUS240 - Vareproduksjon og logistikk, 10 stp – høst
•   INN271 Bærekraftig entreprenørskap (5), 5 stp - januar

Administrasjons- og organisasjonsemner
•    AOS120 - Markedsføring, 5 stp - vår
•    AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - januar
•    AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august
•    AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – høst
•    IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner
•    AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst
•    INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst
•    INF120 - Programmering og databehandling, 10 stp - vår
•    INF230 - Datahåndtering og analyse, 10 stp - vår
•    EDS276 - Skrivekurs, 5 stp - januar

Matematiske emner
•    MATH111 – Kalkulus I, 10 stp - høst
•    MATH112 – Kalkulus II, 10 stp - vår
•    MATH113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp - høst
•    MATH131 - Lineær algebra, 5 stp - høst

Juridiske emner
•    JUS100 – Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp – høst
•    JUS102 - Forretningsjus I, 5 stp - vår
•    JUS103 – Forretningsjus II, 5 stp - januar
•    JUS110 – Innføring i eiendomsjus, 5 stp – høst
•    JUS201 – Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5 stp – høst
•    JUS220 – Miljørett, 5 stp – høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter (noen av disse emnene kan ha antallsbegrensninger)     
•    ECOL100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
•    EDS102 - Introduksjon til utviklingstenkning, 15 stp – høst
•    EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp – vår
•    EDS130 - Introduction to Political Ecology, 10 stp - januar + vår
•    EDS210 - Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania, 10 stp – juni
•    EDS225 - Linking ecological and social resilience, 10 stp – høst
•    EDS230 - Utviklingsstudier og bistand, 10 stp - høst
•    EDS245 - Menneskerettigheter og utvikling, 10 stp – juni
•    EDS260 - Globale miljøforandringer, 5 stp - høst
•    EDS272 - Utviklingsutfordringer i rurale India, 10 stp – januar (i partallsår)
•    EDS285 - Global Food Security, 10 stp - høst
•    REIS200 - Tourism Management, 5 stp - høst

Delstudier i utlandet

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. 

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

• Delstudier i utlandet

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieplaner for tidligere år:

• Plan oppstart høsten 2022
• Plan oppstart høsten 2021
Plan oppstart høsten 2020
• 
Plan oppstart høsten 2019
Plan oppstart høsten 2018
Plan oppstart høsten 2017

Publisert - Oppdatert

Del på