Course code ECN275

ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.

Ytterligere detaljer på heimesida til emnet: http://arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/

Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal være i stand til å anvende økonomisk teori for å analysere sentrale problemstillinger i forvaltning av miljø og naturressurser. Disse omfatter: samspill økonomi-miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, og internasjonale miljøavtaler.

Dette innebærer at kandidatene skal være i stand til å formulere analytiske modeller, og på bakgrunn av de valgte modellformuleringene få økt innsikt om egenskapene til løsningen av modellene.

Emnet utvider studentene sitt teorigrunnlag i moderne økonomi: Hva er de sterke sidene ved teorigrunnlaget, og hjelper studentene til å identifisere områder der moderne økonomisk teori fortsatt kommer til kort. Dette gir studentene et kritisk forhold til økonomifaget. Alternativverdi er sentralt i emnet og synliggjør både gevinster og kostnader ved bruk av ulike virkemidler for bedre miljø- og meir langsiktig ressursforvaltning.

Emnet utvikler derfor den sjølkritiske refleksjonen til studentene med omsyn til økonomi.  Det gjør studentene bedre i stand til å sette innsikt fra økonomiske analyser i perspektiv og forholde seg konstruktivt til kommentarer på de resultata som framkommer slike analyser.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og øvinger (felles med ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser). Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.  Dette bidrar også til at studentene får erfaring i å forholde seg til og drøfte resultat fra økonomiske analyser på en faglig måte.

For hvert deltema i kurset er det tematiske diskusjonsspørsmål og øvinger som gir studentene trening i modellformulering og karakterisering av løsninger på problemene som analyseres.

Egne øvingstimer med faglærer

Læringsstøtte:

18-20 doble forelesninger med diskusjon.  Egne øvingsoppgaver til de fleste forelesningene.

6 doble øvings- og diskusjonstimer

Diskusjoner i klassen på forberedte tema, og tematiske øvingsoppgaver gir studentene muligheter til å anvende teori og metode.  Kurssidene gir utfyllende informasjon og lenker til ekstra læringsressurser.

Aktiv deltakelse i timene, øvingsoppgavene og arbeid i uformelle kollokviegrupper er viktig for at studentene skal bli i stand til å bruke teorier og metoder som er gjennomgått i timene/i lesestoff før hver time for økt analyseinnsikt på konkrete problemstillinger.

Pensum:
Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan endres viss en enda bedre egna lærebok blir tilgjengelig)
Forutsatte forkunnskaper:
Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:

ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller, MATH100 Brukerkurs i matematikk eller tilsvarende. Kunnskap om derivasjon, integrasjon, og ubeskranka/beskranka optimering.

Introduksjonskurs i naturressurs- og miljøøkonomi (ECN170 eller tilsvarende)

Vurderingsordning:
Mappevurdering: 2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset (2x50%).  
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum,oppgaver på de to delprøvene og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:

Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

Studenter som har ECN275 eller tilsvarende fra før anbefales å ta ECN376, som innebærer å skrive semesteroppgave om et tema som er innenfor pensum av ECN275.

Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN270 Naturressursøkonomi - 4 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 4 stp., ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser - 10 stp.
Undervisningstid:
6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske), totalt 52 timer forlesning og øving.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer