ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger og øvinger vil behandle følgende temaer: Samspill økonomi - miljø, bærekraftig utvikling, optimal forvaltning av fornybare og ikke-fornybare ressurser, optimalt forurensningsnivå, regulering av forurensning, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler.

Ytterligere detaljer på heimesida til emnet: arken.nmbu.no/~eiriro/ecn275/

Dette lærer du

Kunnskap

 • Velferdsøkonomi og miljøproblemer
 • Kostnadseffektivitet og partiell velferdsmaksimering
 • Skeiv informasjon, prinsipal-agent teori og ressursallokeringsmekanismer, sannferdig atferd
 • Overvåkning og straff/sanksjoner
 • Økonomiske virkemidler i miljø- og naturressursforvaltninga
 • Modeller for tilstandsavhengige miljø- og naturressursforvaltning

  • Akkumulert forurensing
  • Lagerressurser
  • Fornybare ressurser

Ferdigheter

 • Kunnskapsbaserte valg av og drøfting av økonomiske virkemiddel i miljø- og naturressurs­forvaltninga
 • Handtere virkninger av ufullstendig informasjon på valg av økonomiske virkemidler
 • Modelleringskompetanse, statiske og dynamiske modeller

Generell kompetanse

 • Forenkle sammensatte problemer slik at økonomisk analyse blir mulig, og drøfte virkningene på de sammesatte problemene av de valgte forenklingene
 • Utvida økonomisk modelleringskompetanse

Samarbeid i uformelle grupper, korte presentasjoner med liten tid til forberedelse

 • Forelesninger og øvinger (felles med ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser). Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte. Dette bidrar også til at studentene får erfaring i å forholde seg til og drøfte resultat fra økonomiske analyser på en faglig måte.

  For hvert deltema i kurset er det tematiske diskusjonsspørsmål og øvinger som gir studentene trening i modellformulering og karakterisering av løsninger på problemene som analyseres.

  Egne øvingstimer med faglærer

 • 18-20 doble forelesninger med diskusjon. Egne øvingsoppgaver til de fleste forelesningene.

  6 doble øvings- og diskusjonstimer

  Diskusjoner i klassen på forberedte tema, og tematiske øvingsoppgaver gir studentene muligheter til å anvende teori og metode. Kurssidene gir utfyllende informasjon og lenker til ekstra læringsressurser.

  Aktiv deltakelse i timene, øvingsoppgavene og arbeid i uformelle kollokviegrupper er viktig for at studentene skal bli i stand til å bruke teorier og metoder som er gjennomgått i timene/i lesestoff før hver time for økt analyseinnsikt på konkrete problemstillinger.

 • Perman, R., Y. Ma, M. Common, D. Maddison, J. McGilvray. 2011. Natural Resource and Environmental Economics. 4th ed. London: Longman. (kan endres viss en enda bedre egna lærebok blir tilgjengelig)
 • Mikroøkonomi tilsvarende ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd eller tilsvarende.
 • Mappevurdering: 2 tematisk oppdelte prøver (miljøøkonomi og naturressursøkonomi) ved slutten av respektive tema i kurset (2x50%).

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum,oppgaver på de to delprøvene og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Emnet vil blir undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.

  Studenter som har ECN275 eller tilsvarende fra før anbefales å ta ECN376, som innebærer å skrive semesteroppgave om et tema som er innenfor pensum av ECN275.

 • 6 timer pr uke kombinert forelesning/øvinger/diskusjon (ut mars / litt inn i april ved tidlig påske), totalt 52 timer forlesning og øving.
 • ECN270 Naturressursøkonomi - 4 stp., ECN371 Miljøøkonomi - 4 stp., ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser - 10 stp.
 • GSK