Dronefoto tidlig oktober 2022.

slik jobber vi for en bedre fremtid

Bærekraft på NMBU

Bærekraft i utdanningen

NMBU-kandidater skal ikke bare få en grad. De skal også få muligheten til å utvikle et bærekraftig tankesett og evnen til å sette sin egen faglige profil inn en bredere kontekst. Vi skal gi våre dyktige studenter:

  • Et bærekraftig tankesett
  • Tverrfaglige team
  • Mulighet til å bli inkludert i forskningen
  • Forskningsbasert undervisning
  • Tett kobling til næringsliv og arbeidsliv

Forskning for en bærekraftig fremtid

Innfallsportene til bærekraft er mange, og synet på hva som er bærekraftig likeså. NMBU skal prioritere forskningen som driver morgendagens bærekraftige samfunnsutvikling. NMBUs forskere identifiserer seg med den overordnede målsetningen om å bidra til å gjøre verden mer bærekraftig, og bringer med seg dette både i forskning og undervisning.

NMBU har flere bærekraftsarenaer der forskning, utdanning og innovasjon finner morgendagens løsninger. Disse er:

Les mer om opprettelsen av bærekraftsarenaene

Vi gir deg et dypdykk i forskningen på bærekraft

Oslofjorden

Oslofjorden

Kunnskapsportal med forskningsbaserte løsninger for å redde miljøet og dyrelivet i Oslofjorden.

Ekspertlister, forskning, filmer og mye mer.

Les mer på samlesiden om Oslofjorden
Kyr på beite

Klimagasser fra landbruket

Norges Bondelaget, Norges Bonde og Småbrukerlag og regjeringen inngikk i 2019 en intensjonsavtale om reduksjon klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalener innen 2030.

Avlsarbeid, klimavennlig fôring er to av satsingene for å nå målet.

Les om hvordan NMBU bidrar til å nå dette målet
Bilde av åkre med lange lyslinjer

Bærekraftig fôr

Regjeringen har lansert bærekraftig fôr som et målrettet samfunnsoppdrag i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Tett samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, departementer, næringsliv og interesseorganisasjoner er avgjørende for å lykkes med oppdraget.

Les mer på samleside for bærekraftig fôr

Natur i krise

Naturressurser er det vi alle lever av, til syvende og sist. Vi omformer natur til å lage det vi lever av.

Nå sliter mange av systemene på grunn av for mye menneskelig aktivitet. Hva kan vi gjøre smartere?

Les hele artikkelserien om natur i krise

Mat

En artikkelserie om god, sunn og nok mat til alle. Om bærekraftig produksjon og matproduksjon i klimaendringer.

Les hele artikkelserien om mat

Vann

Uten vann på kloden eksisterer det ikke liv. NMBU jobber for å sikre bærekraftig vannforvaltning.
Alle skal ha tilgang til vann og gode sanitærforhold. Vi jobber for å finne bærekraftig metoder for å bevare og bruke hav og marine ressurser.

Les hele artikkelserien om vann

Helse

Det er mye mer som påvirker god helse enn hva vi kanskje er klar over. Skal vi forstå og løse noen av de største helseutfordringene vi står overfor, må vi se på samspillet mellom mennesker, dyr, miljø, mat og smitte. Samspillet kalles én helse.

Les hele artikkelserien om helse

NMBUs unike sammensetning av sterke fagmiljøer gjør oss spesielt godt rustet til å være en drivende kraft for en bærekraftig utvikling.

Astrid Tonette Sinnes, viserektor for bærekraft