JUS220 Miljøforvaltningsrett

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Gunnhild Storbekkrønning Solli

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:270

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Selvstudium: 103 timer

Forelesninger: ca 22 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet gir grunnleggende forståelse for sentral juss og lovgivning innen miljøforvaltningsretten, og for jussens rolle og betydning for å nå FNs og EUs bærekraftsmål. Emnet fokuserer særlig på rettslige virkemidler for å:

 • verne, beskytte, restaurere og fremme bærekraftig bruk av økosystemer og arealer (FNs mål 15 og EUs klima- og miljømål 6),
 • begrense klimagassutslipp (FNs mål 13 og EUs klima- og miljømål 1),
 • forebygge forurensning (EUs klima- og miljømål 5),
 • sikre bærekraftig vannforvaltning og rent vann (FNs mål 6),
 • bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling (FNs mål 14) og
 • sikre bærekraftige byer (FNs mål 11)

Miljøforvaltningsretten handler om offentligrettslige regler som legger rammer for vern og bærekraftig bruk av miljøet. Første del av kurset vil fokusere på miljørettslige utfordringer og grunnprinsipper. Deretter vil tema være saksbehandlingsregler og innholdsmessig regulering i sentrale miljørettslige lover som naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensningsloven og vannressursloven.

Emnet består av forelesninger og i siste del gjennomgås en større gruppeoppgave i plenum. Studentene oppfordres til å jobbe med oppgaver i kollokvier.

Dette lærer du

1. Kunnskap

Etter endt emne skal studenten ha god kunnskap om og forståelse av sentral miljørettsforvaltning, som plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannressursloven mv. Studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, internasjonale tilknytning, egenart og plass i samfunnet, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

2. Ferdigheter

Studenten skal kunne anvende sentralt regelverk i miljøforvaltningsretten, beherske faguttrykk og framstille stoffet slik at det belyser en problemstilling. Studenten skal gjøre rede for og reflektere rundt:

 • Miljørettens grunnproblemer
 • Rettsregler som bidrar til å fremskaffe kunnskap om miljøkonsekvenser
 • Rettsregler som kan bidra til å fremme miljøhensyn, samt regler som kan hindre eller redusere miljøskadelig virksomhet.
 • Naturmangfoldlovens prinsipper for bærekraftig bruk, samt bestemmelser om områdevern.
 • Hovedtrekk ved plansystemet i plan- og bygningsloven.

3. Generell kompetanse

Studenten kan formidle sentralt fagstoff, se ulike miljøforvaltningsrettslige lover i sammenheng og forstå hvilken betydning de har for forvaltning av naturressurser, drøfte praktiske oppgaver, samt kjenne til relevant rettspraksis og forvaltningspraksis.

 • Forelesninger og selvstudium.

  Frivillig gruppearbeid og oppgaveløsing av oppgaver som legges ut.

  Frivillig øvingsoppgave.

  • Forelesninger
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Opptak fra forelesningene legges på Canvas
 • Hans Christian Bugge - Lærebok i miljøforvaltningsrett - 6. utg. 2022.

  Detaljert pensum blir tilgjengelig på Canvas nærmere semesterstart

 • Forutsetter forkunnskaper i JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem. Det er åpnet for at emnene kan tas samtidig
 • Skriftlig eksamen 3,5 time.

  A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: LOVDATA Tilgang til Lovdata Pro
 • Eksamensbesvarelsene vurderes av en sensorgruppe bestående av emneansvarlig lærer og eksterne sensorer. Et tilfeldig utvalg besvarelser gjennomgås individuelt av alle sensorer, og danner grunnlag for en sensurkonferanse der man kommer fram til et homogent karakternivå. Alle eksamensbesvarelser blir deretter gjennomgått av eksterne sensorer, og sensor og emneansvarlig fastsetter i samarbeid karakterer på de ulike besvarelser
 • Ingen
 • Forelesninger: ca 22 timer
 • GSK