Kvalitet i utdanningen

Kvalitet skal være et bærende prinsipp for alle NMBUs studieprogram. Kvalitet i utdanningen dreier seg om at vi skal legge til rette for at studentene våre oppnår læringsutbyttene i studieprogrammene og emnene de tar. Vår undervisning er forskningsbasert, og alle våre studieprogram skal være i tråd med universitetets strategi og læringsfilosofi. Vi ønsker særlig å hjelpe studentene med å utvikle deres evne til å lære hele livet samt med kunnskap og kompetanse til å bidra til løsninger på bærekraftsutfordringer.

Slik arbeider vi med kvalitet i utdanningen

Kvalitetsarbeidet med utdanningene våre omfatter mange ulike prosesser og aktører. Det viktigste kvalitetsarbeidet skjer studienært på fakultetet. Under finner du flere eksempler på hvordan vi jobber med kvalitet i utdanningen på NMBU.

Møtevirksomhet

SITRAP - senter for fremragende utdanning

SITRAP er et ressurssenter for fagdidaktikk i romlig planlegging. Målet er bedre undervisning og læring i og på tvers av ulike profesjonsutdanninger som landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling. Senteret har SFU-finansiering over 5 år (2023 -2027) med en samlet ramme på ca. 35 mill. kroner. Midlene skal brukes på ulike delprosjekter som er beskrevet under senterets tre strategiske områder.

Prisvinner og prorektor med blomster og diplom.

Kulturbygging

Vi jobber systematisk med å støtte incentiver for kvalitetsarbeid for å bidra til en god kvalitetskultur. I tillegg deler vi det gode undervisningsarbeidet på NMBU under vår årlige læringsfestival.

Noen av våre incentiver er pedagogisk merittering for undervisere, støtte til innovativ undervisning, pris for beste oppgave, Alf Bjørseths inspirasjonspris, utdanningsprisen, studiemiljøprisen og studentenes pris for semesterets beste underviser.

logo NMBU

Kvalitetssystem for utdanning

Det systematiske kvalitetsarbeidet vi gjør er beskrevet i kvalitetssystemet vårt. Systemet skal sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene vi tilbyr.

 • Læringsfilosofien vår skal bidra til fremragende undervisning og læring.

 • Læringssenteret er vår støttefunksjon for kvalitetsarbeid. Senteret bistår fagmiljøene i dette og skaper kunnskaps- og erfaringsdelingsarenaer innenfor pedagogikk og bruk av digitale verktøy til støtte for læring.

 • For å utvikle utdanningene og at studentene skal oppnå læringsutbyttene, er vi avhengige av at studentene våre engasjerer seg og deltar aktivt i egen læring. Studentenes tilbakemeldinger er vesentlige for utviklingsarbeidet, enten de kommer gjennom tilbakemeldingsprosesser, undersøkelser eller studentdemokratiet.

  Studentenes rolle i kvalitetsutvikling av utdanningen
 • Flere av våre studieprogram er internasjonalt akkrediterte. Akkreditering innebærer både økt kvalitetsarbeid innenfor et studieprogram og ekstern kvalitetsvurdering av programmet. Det gir også mulighet for økt internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling med anerkjente institusjoner.

  Våre akkrediterte studieprogram er:

  • veterinærmedisin (EAEVE)
  • dyrepleier (ACOVENE)
  • master i globale utviklingsstudier (IAC/EADI)
  • master i landskapsarkitektur og master i landskapsarkitektur for global bærekraft (begge IFLA Europe)

  NMBU Handelshøyskolen er også i en akkrediteringsprosess (AACSBB).

 • NMBUs kandidater skal være attraktive for arbeidslivet, og våre utdanninger skal være relevante for samfunnet, arbeidslivet og den langsiktige verdiskapningen. Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv er derfor avgjørende, og vi har en egen policy for samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Innen utdanning skjer dette samarbeidet blant annet gjennom vårt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), deltakelse av eksterne medlemmer i programråd, bruk av eksterne i undervisning, arbeidspraksis/internship for studenter, semester- og gradsoppgaver og studentinnovasjon.

 • Vi tilrettelegger for at studentene våre skal få mulighet til å tilegne seg innovasjonskompetanse innen sitt fagfelt gjennom studieløpet. I tillegg til undervisning og egne emner om innovasjon og entreprenørskap, fins det flere studentdrevne sentre og plattformer som fokuserer på dette på campus.