ECN260 Landbrukspolitikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eystein Ystad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokken.

Om dette emnet

Dette emnet gir en bakgrunn for og tar opp til diskusjon ulike tema i norsk landbrukspolitikk og matproduksjon. Det gis en innføring i relevante modeller og begreper fra økonomisk og politisk teori, som blir anvendt på dagsaktuelle problemstillinger, som for eksempel geografisk produksjonsfordeling, inntektsforhold, matforsyning, import og handel, klimautfordringer, mv.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Framveksten av det norske landbrukspolitiske systemet
 • Mål og hovedprinsipper i landbrukspolitikken: Importvern og internasjonale forhold (EU, EØS, WTO), Markedsordninger (melk, kjøtt, korn og kraftfôr), Markeds- og produksjonsreguleringer, Støtteordninger med struktur- og/eller distriktsprofil; Rekrutteringspolitikk
 • Økonomisk avkastning, Faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel etter matvarer og andre jordbruksprodukter; Prising av innsatsfaktorer;
 • Geografisk og næringsmessig lokalisering og mobilitet til innsatsfaktorer og ressurser
 • Utfordringer knyttet til klima og matsikkerhet for norsk landbruk.

Ferdigheter:

 • Redegjøre for og drøfte konsekvensene av mulige endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk, herunder mulige konsekvenser av endringer i nasjonal landbrukspolitikk og/eller i internasjonale forhold.

Generell kompetanse:

 • Få innsikt i hvordan internasjonale avtaler, nasjonale og internasjonale markeder, teknologi og politiske rammebetingelser påvirker bedrifters handlingsrom.
 • Forelesninger, klassediskusjoner/seminar og individuelle litteraturstudier.
 • Pensumliste utdeles ved kursstart.
 • En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Obligatorisk oppmøte/deltakelse på minst 2/3 av samlingene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen.
 • Totalt ni samlinger fordelt på de tre ukene. Hver samling består av 3-4 timer med forelesninger, seminarer og diskusjoner.
 • GSK