Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggings - og beslutningsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier, strategier i forskjellige kontekster (ulike bransjer og virksomheter), og strategiimplementering. Emnet legger vekt på strategiutvikling i sirkulær økonomi og bærekraftig strategi.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne forventes studenten å 

  • kjenne til sentrale begreper i strategifaget
  • kjenne til og kunne forklare sentrale teoretiske verktøy i strategifaget for å analysere virksomhetens eksterne og interne omgivelser.
  • kunne gjengi og forklare relevante forskningsbaserte beslutningskriterier for å ta hensiktsmessige valg i strategiformulering og -implementering
  • forstå betydningen av strategisk tenking i forskjellige kontekster i samfunnet

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes studenten å kunne formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe. Studentene lærer seg å anvende de sentrale begrepene og modellene i faget for å

  • finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser
  • formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen
  • formidle løsningene både skriftlig og muntlig
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver. Kurset er delt inn i tre moduler hvor to av modulene har campus-undervisning uten streaming og én av modulene har digital synkron undervisning (uten opptak). Tidspunktene for oppstart og avslutning av modulene gir ved kursstart. 
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med  innleveringer. Emneansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når emnet har begynt.
Pensum:
Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120 Markedsføring og AOS130 Innføring i organisasjonsteori, eller tilsvarende emner.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (én i grupper, én individuelt), som vurderes til godkjent/ ikke godkjent og må bli godkjent før man kan delta på slutteksamen. Gjennomføring av oppgavene kan kreve tilstedeværelse i klassen i form av presentasjoner/ seminarer i tillegg til skriftlige innleveringer. Informasjon om gjennomføringen av de obligatoriske oppgavene blir gitt ved kursstart. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester, og studentene som ønsker å ta kurset på nytt må ta de obligatoriske oppgavene om igjen. Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å gjennomføre kurset. Gruppene settes sammen i begynnelsen av kurset når antall av deltakere i kurset er kjent. Praktisk informasjon knyttet til gruppearbeid og gruppesammensetning blir gitt ved kursstart inkludert de siste tidsfristene for å komme inn i gruppene.
Vurderingsordning:
Samlet vurdering som består av to komponenter: Semesteroppgave i grupper teller 30%, skriftlig individuell slutteksamen i eksamensperioden (3,5 timer) teller 70%. Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester.  Både semesteroppgaven og den skriftlige individuelle eksamenen må være bestått for å bestå emnet. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består kurset må ta alle deler av eksamenen på nytt neste gang emnet tilbys.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
7,5 studiepoeng overlapp mot AOS238-B.
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og semesteroppgaven.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer