ECN140 Økonomisk historie

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Espen Ekberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig. Men emnet gis ikke studieåret 2023/24. Emnet gis neste gang våren 2025.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke studieåret 2023/24. Emnet gis neste gang våren 2025.

Om dette emnet

Emnet har en todelt målsetting. Studentene skal for det første tilegne seg basiskunnskap om den globale økonomiske utviklingen i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1500 til i dag. Fire temaer står sentralt: (i) Økonomisk vekst gjennom historien; (ii) Ulikhet i velstand gjennom historien (iii) Økonomisk globalisering og (iv) Konsekvenser av vekst for klima og natur. For det andre er målet å fremme læring gjennom systematisk bruk av skriveøvelser, og å trene studentenes evner til å planlegge, strukturer og skrive analytiske tekster.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha opparbeidet seg basiskunnskap om den økonomiske utviklingen i verden i et historisk perspektiv, med vekt på perioden fra rundt 1500 til i dag og kunne formidle slik kunnskap skriftlig.

Konkretisert:

 • Kjenne til hovedtrekk i velstandsutviklingen i verden i perioden fra "tidenes morgen" og fram til i dag.
 • Kunnskap om økonomisk globalisering, herunder kjennskap til sentrale drivkrefter for økonomisk globalisering og hvordan den globale økonomien har utviklet seg historisk.
 • Kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av velstandsforskjellene mellom land og internt i land de siste 500 år og årsakene bak disse.
 • Kjennskap til hvordan den kraftige økonomiske veksten i verden de siste 200 årene har påvirket jordens klima og natur.
 • Forståelse for begrepet grønn vekst.
 • Grunnleggende kunnskap om hvordan planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster.

Ferdigheter:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne reflektere over dagsaktuelle nasjonale og internasjonale økonomiske utfordringer ved hjelp av økonomisk historisk kunnskap.

Konkretisert:

 • Kritisk reflektere rundt ulike forklaringer på variasjonene i innovasjonsevne, økonomisk vekst og velstandsutvikling i ulike regioner av verden i perioden fra 1500 og fram til i dag, og samtidig kunne reflektere over hvilken relevans disse forklaringene har for forståelsen av innovasjon og økonomisk vekst i nåtid.
 • Diskutere årsakene til at den globale økonomien har utviklet seg i bølger.
 • Kunne anvende historisk kunnskap om økonomisk globalisering for å reflektere over utfordringer og framtidsutsikter for dagens globale økonomi.
 • Diskutere ulike forklaringer på utviklingen i velstandsforskjeller mellom og internt i land de siste 30-40 år, inkludert i Norge.
 • Anvende historisk kunnskap til å diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst og pågående endringer i jordens natur og klima, samt til å reflektere over vilkårene for utviklingen av en bærekraftig økonomi i fremtiden.
 • Praktisk trening i å planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster.

Generell kompetanse

Konkretisert:

 • Ha grunnleggende kunnskap om, og øvelse i, å planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster.
 • Være i stand til å reflektere over dagsaktuelle problemstillinger ved hjelp historisk kunnskap
 • Kunne reflektere over grensene for økonomisk vekst og vilkårene for en mer bærekraftig økonomisk utvikling.
 • Forelesninger, diskusjonsgrupper, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner, skriveøvelser og medstudentvurdering.
 • Generelle tilbakemeldinger på skriftlige arbeider fra foreleser. Medstudentvurdering.
 • Robert Allen, Global Economic History: A Very Short Introduction, Oxford, 2011.

  I tillegg vil en liste med artikler og bokkapitler legges fram ved semesterstart.

 • Mappevurdering: individuell semesteroppgave (70%) og skriftlig kortsvarseksamen i undervisningsperioden, 90 minutter (30%). Ingen konteeksamen.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kontrollerer pensum, eksamensoppgaver og sensorveiledning.
 • To skriftlige oppgaver leveres i løpet av semesteret. Studenten skal i tillegg gi to medstudentvurderinger. Obligatoriske aktivitetene skal gjennomføres individuelt. Det gis ikke karakter på disse aktivitetene. Obligatoriske aktiviteter er gyldige til neste gang emnet tilbys.
 • Emnet gis ikke studieåret 2023/24. Emnet gis neste gang våren 2025.
 • 2 timer forelesninger pr uke.
 • GSK