Course code ECN170

ECN170 Miljø- og ressursøkonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Medvirkende: Knut Einar Rosendahl
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir en innføring i miljø- og ressursøkonomi (MRØ), som består av fire deler.

1) Generell modell for samspillet mellom det økonomiske og det økologiske systemet.

2) Modeller for optimal ressursbruk:

i) Fornybare/Betinget fornybare ressurser

- Tilstandsressurser - vann-, luft- og jordkvalitet (Miljø-økonomi/Forurensningsøkonomi)

- Biologiske ressurser - fisk, skog, viltbestander (Bioøkonomiske modeller)

ii) Ikke-fornybare ressurser - olje, gass, mineraler

3) Praktiske analyseverktøy

i) Nytte-kostnadsanalyse (NKA) /Kostnadseffektivitetsanalyse (KEA)/Verdsetting av miljøgoder

ii) Grønne regnskaper:  a) Nasjonalt nivå - Grønt nasjonalregnskap, og b) Bedriftsnivå - Miljø- og bærekraftregnskap.

4) Virkemidler

i) Desentraliserte virkemidler (erstatningsansvar, eiendomsrett, frivillig innsats/avtaler)

ii) Administrative virkemidler (utslippsstandarder, forbud/påbud)

iii) Økonomiske virkemidler (miljøavgifter, subsidier, omsettelige utslippstillatelser)

Kriterier for valg av virkemidler:

Målsettingen i MRØ er samfunnsøkonomisk optimal miljø- or ressursforvaltning som gir størst mulig velferd i samfunnet. I del 1 gjennomgås det velferdsteoretiske grunnlaget og en enkel, generell modell for sammenhengen mellom det økonomiske og økologiske systemet, og hvordan optimal ressursforvaltning maksimerer samfunnets velferd. Del 2 viser tilsvarende spesifikke modeller for tilstandsressurser, biologiske ressurser og ikke-fornybare ressurser. Dersom vi ikke nå har det samfunnsøkonomiske optimale nivået av ressursen, kan vi identifisere alternative tiltak som kan nå dette målet. I del 3 gjennomgås analyseverktøy som kan nyttes til å beregne om tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og dermed kan bringe oss nærmere den optimale mengden av ressursen. Del 4 drøfter hvordan en skal implementere de lønnsomme tiltakene gjennom bruk av virkemidler. Ofte må tiltak og virkemiddel vurderes i sammenheng, og kombinasjoner av virkemiddel kan også vurderes. Virkemidlene sammenlignes ved hjelp av en kriterieliste som inkluderer kostnadseffektivitet, mulighet for måloppnåelse og insentiv til langsiktige, ytterligere utslippsreduksjoner, fordelingseffekter/rettferdighet og i hvilken grad virkemiddelet kan håndheves.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forklare grunnleggende begrep, teori, metoder, og modeller i miljø- og ressursøkonomi, og kunne gjennomføre enkle anvendelser av denne kunnskapen på aktuelle temaer innen miljø- og naturressursforvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvingsoppgaver. Campus-undervisning uten streaming.
Læringsstøtte:
Øvingsoppgaver legges ut på emnets nettside, og løsningsforslag gjennomgås i klassen. Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver i klassen.
Pensum:
B. C. Field og M. K. Field (2021): Environmental Economics. An Introduction. McGraw-Hill, New York, 8.edition. Utvalgte artikler og bokkapitler på kursets hjemmeside.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom, eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%. Bestått/Ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling - 3 stp.
Undervisningstid:
2 forelesningstimer per uke
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått