Course code ECN120

ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Del 1: Grunnleggende økonomiske begreper og teori som gjør analysene i del 2 og 3 mer fokuserte. Del 2: Økonomien på lang og mellomlang sikt: Økonomisk vekst, utvikling og velferd. Del 3: Økonomien på kort sikt: Økonomisk konjunktur- og stabiliseringspolitikk.
Læringsutbytte:

Studentene skal kunne forstå grunnleggende makroøkonomiske modeller og være i stand til å gjøre enkle analyser av sentrale spørsmål som angår økonomisk vekst og utvikling på lang sikt, full sysselsetting og stabilisering av den økonomiske utviklingen på kort sikt, indre og ytre balanse i økonomien m.m., samt forstå hvordan bruken av finanspolitiske og pengepolitiske tiltak påvirker økonomien på kort og lang sikt. Studentene skal: (i) lære det grunnleggende begrepsapparatet i makroøkonomi. (ii) kunne bruke grunnleggende teori og analyseverktøy til å drøfte sentrale makroøkonomiske problemstillinger.  Analyseverktøyene omfatter (a) grafisk analyse av vare-, arbeids, kapital, penge- og valutamarkeder og bruke resultatene fra disse analysene til å forstå virkninger i økonomien, og (b) grunnleggende makroøkonomiske modeller.

Gjennom korte presentasjoner på samlingene og en obligatorisk forberedt presentasjon for faglærer med påfølgende diskusjon vil studentene også få trening i muntlig framføring og diskusjon om økonomiske problemstillinger.

Læringsaktiviteter:

Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte på samlingene og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Samlinger og øvingstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene. Øvingstimene gir mulighet for hjelp til å løyse de delene av øvingsoppgavene som studentene sliter med. Øvingsoppgavene skal ikke leveres inn.

På samlingene og øvingene er det et sett med spørsmål som diskuteres i grupper.  For hvert spørsmål legger en tilfeldig valgt gruppe fram hva de har kommet fram til for resten av klassen med påfølgende kommentarer fra de andre gruppene og faglærer/øvingslærere.

Studentene må delta på minst fire av de seks første øvingstimene for å få gå opp til eksamen.

Mot slutten av kurset skal grupper på 3-5 personer forberede en 8-10 min faglig presentasjon på et oppgitt tema relatert til kurset. Denne aktiviteten er obligatorisk (krav om godkjent for å ta eksamen). Studentene presenterer for faglærer.  Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "stått" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen.  Ved "ikke stått", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "stått".

Læringsstøtte:

Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er ei viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner sjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for godt læringsutbytte.

Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid med faglærer..

Øvingstimer med assistentlærere for jobbing med øvingsoppgaver og diskusjon av spørsmål knytta til tema for foregående forelesning

Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset ca. 3 uker før kursstart. Ytterligere læringsmateriell som inngår i pensum vil finnes på nettsidene til kurset. Kan komplementeres i løpet av semesteret.
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen. Dette er et innføringskurs i makroøkonomi og kurset er bygd opp slik at kunnskap som erverves under vegs i kurset vil være tilstrekkelig for å følge undervisninga.
Obligatorisk aktivitet:

Grupper på 3-5 studenter holder en 8-10 min forberedt faglig presentasjon for faglærer på et oppgitt tema relatert til kurset. Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "godkjent" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen. Ved "ikke godkjent", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "godkjent".

Obligatorisk oppmøte på 4 av de 6 første øvingstimene.

Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.

Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden, 3,5 timer (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Kurset er et standard innføringskurs i makroøkonomi, og tilsvarende kurs blir gitt ved universiteter og regionale høgskoler i Norge, og ved mange tilsvarende institusjoner i utlandet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Ingen, men noe av stoffet fra ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom vil bli repetert.
Undervisningstid:

To forelesninger (kursintro + kursoppsummering)

8 samlinger (gjennomgang hovedpunkt på tema for samling + diskusjon utvalgte spørsmål knytta til tema for samling). En 2-timers samling pr uke i de ordinære/vanlige undervisningsukene (se under).

8 øvingstimer (jobb + gjennomgang av øvingsoppgaver, tidligere eksamensoppgaver knytta til tema og utvalgte tema som diskuteres i grupper)

1 faglig presentasjon med påfølgende diskusjon med faglærer.

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen hjemme: Bokstavkarakterer