BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Stig Aleksander Aune

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i, og har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Økonomistyring- og virksomhetsstyring handler om bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser som finnes til rådighet, slik at virksomheten når sine mål. Økonomistyringen griper inn i alle delene av virksomheten. Behovet for økonomisk styring bestemmes av kompleksiteten i virksomheten og muligheten den har til å tilpasse seg til endrede forutsetninger. Økonomistyringen kan deles inn i tre hovedtema; ressursstyring (hva vi bruker penger på), produktivitetsstyring (hvordan vi bruker penger) og målstyring (hvilke effekter vi vil oppnå). Den andre delen av emnenavnet (- og virksomhetsstyring) reflekterer hvor nært faget er knyttet til foretaksstrategi og øvrige bedriftsøkonomiske emner.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Regnskapsmessige vs bedriftsøkonomiske resultater
 • Kostnadsteori og kostnadsfordeling
 • Perspektiver på prissetting
 • Kalkyler, herunder aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse) som strategisk verktøy
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Finansiell modellering og budsjettering
 • Utvalgte elementer fra strategisk økonomistyring (f.eks. prestasjonsmåling, Beyond Budgeting, residualfortjeneste, Supply Chain Management, Balanced Scorecard, insentiv-/ belønningssystemer, risikostyring)
 • Bærekraftsrelaterte perspektiver

Dette lærer du

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • kunnskap om økonomistyringens strategiske verdi og sentrale plassering i bedriftsøkonomifaget
 • kunnskap om kostnadsteori og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre beslutningsrelevante analyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap om tradisjonell budsjettering, men også om alternative tilnærminger til planlegging, oppfølging og kontroll
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til utvalgte elementer av strategisk økonomistyring
 • kjennskap til bærekraftsmåling og rapportering

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over, herunder finansiell modellering
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer omgivelser for øvrig
 • tenke kritisk rundt bruk og nytte av ulike økonomistyringsverktøy
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
 • skille mellom vesentlig og mindre viktig informasjon
 • Forelesninger, øvinger og tett oppfølging av arbeidskrav. I noen grad case-basert læring.
 • Terje Berg, Grunnleggende Økonomistyring, 3. utgave, (2021).

  Utvalgte supplerende fagartikler, gjesteforelesninger pluss materiale presentert på forelesninger inngår i pensum.

 • Det anbefales, men er eingen betingelse, at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
 • Skriftlig campusbasert eksamen (3,5 timer), som teller 100 %.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver, prinsipper for evaluering og besvarelser og kan i enkelte tilfeller være medsensor.
 • Det vil bli gitt seks obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst fire må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
 • 4 timer campus-basert forelesning (vil ikke bli "streamet") og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning med øvingslærere per uke.
 • 10 studiepoeng overlapp med BUS210F.
 • GSK