Course code BUS210

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Økonomistyring- og virksomhetsstyring handler om bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser som finnes til rådighet, slik at virksomheten når sine mål. Økonomistyringen griper inn i alle delene av virksomheten. Behovet for økonomisk styring bestemmes av kompleksiteten i virksomheten og muligheten den har til å tilpasse seg til endrede forutsetninger. Økonomistyringen kan deles inn i tre hovedtema; ressursstyring (hva vi bruker penger på), produktivitetsstyring (hvordan vi bruker penger) og målstyring (hvilke effekter vi vil oppnå). Den andre delen av emnenavnet (- og virksomhetsstyring) reflekterer hvor nært faget er knyttet til foretaksstrategi og andre bedriftsøkonomiske emner.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Regnskapsmessige vs bedriftsøkonomiske resultater
 • Kostnadsteori og kostnadsfordeling
 • Perspektiver på prissetting / target costing
 • Kalkyler, herunder aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse) som strategisk verktøy
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Finansiell modellering og budsjettering
 • Utvalgte elementer fra strategisk økonomistyring (f.eks. prestasjonsmåling, Beyond Budgeting, residualfortjeneste, Supply Chain Management, Balanced Scorecard, insentiv-/ belønningssystemer, risikostyring)
 • Bærekraftsmåling og -rapportering
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • kunnskap om økonomistyringens strategiske verdi og sentrale plassering i bedriftsøkonomifaget
 • kunnskap om kostnadsteori og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre beslutningsrelevante analyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap om tradisjonell budsjettering, men også om alternative tilnærminger til god planlegging, oppfølging og kontroll
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til utvalgte elementer av strategisk økonomistyring
 • kjennskap til bærekrafts-måling og rapportering

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over, herunder finansiell modellering
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer omgivelser for øvrig
 • tenke kritisk rundt bruk og nytte av ulike økonomistyringsverktøy
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
 • skille mellom vesentlig og mindre vesentlig informasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og tett oppfølging av arbeidskrav. I noen grad case-basert læring.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Terje Berg, Grunnleggende Økonomistyring, 3. utgave, (2021).

Utvalgte supplerende fagartikler, gjesteforelesninger pluss materiale presentert på forelesninger inngår i pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Det anbefales, men er eingen betingelse, at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Anbefalte forkunnskaper:
Gode ferdigheter i Excel er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt ni obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst seks må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir grunnlag for fritak.
Vurderingsordning:
Skriftlig campusbasert eksamen (3,5 timer), som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver, prinsipper for evaluering og besvarelser og kan i enkelte tilfeller være medsensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp med BUS210F.
Undervisningstid:
4 timer campus-basert forelesning (vil ikke bli "streamet") og tilbud om minst 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidlerTilgang til Excel
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer