Detaljer om emnet BUS210

BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Økonomistyring der studentene vil tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet tar bl.a. for seg følgende temaer:

 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Regnskapsmessige vs bedriftsøkonomiske resultater
 • Kostnadsteori og kostnadsfordeling
 • Perspektiver på prissetting
 • Kalkyler, bl.a. aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-analyse)
 • Lønnsomhetsanalyser og relevante bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
 • Finansiell modellering og budsjettering
 • Prestasjonsmåling
 • Bærekraftsmåling og -rapportering
Læringsutbytte:

Etter fullført emne har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap og ferdigheter

Kandidaten har:

 • kunnskap om økonomistyringens strategiske verdi og sentrale plassering i bedriftsøkonomifaget
 • kunnskap om kostnadsteori og ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon, herunder ABC kalkyler, og kan gjennomføre beslutningsrelevante analyser
 • kjennskap til forskjellige modeller for prissetting, herunder internprising
 • kunnskap om tradisjonell budsjettering, men også om alternative tilnærminger til god planlegging, oppfølging og kontroll
 • kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og er i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • kjennskap til strategiske økonomiske styringsmodeller som Balansert Målstyring Economic Value Added og Beyond Budgeting
 • kjennskap til bærekrafts-måling og rapportering

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • reflektere rundt bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et ledelsesperspektiv
 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor fagområdet
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over, herunder finansiell modellering
 • kommunisere om problemstillinger knyttet til økonomistyring både til økonomer og andre aktører i offentlig og privat virksomhet
 • tenke kritisk rundt bruk og nytte av ulike økonomistyringsverktøy
 • diskutere faglige problemstillinger med utgangspunkt i praktiske case
 • skille mellom vesentlig og mindre vesentlig informasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger. I noen grad case-basert læring.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Terje Berg, Grunnleggende Økonomistyring, 2. utgave, (2018).

Utvalgte supplerende fagartikler og materiale presentert på forelesninger inngår i pensum.

Forutsatte forkunnskaper:
Det anbefales at studentene har kunnskap innen finansregnskap tilsvarende BUS110.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli gitt 3 obligatoriske innleveringsoppgaver, hvorav minst 2 må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Tidligere godkjente obligatoriske innleveringsoppgaver gir ikke grunnlag for fritak.
Vurderingsordning:

Den totale vurderingen vil bestå av langsgående vurdering i form av en delprøve og slutteksamen basert på et forhold mellom disse på 30/70. Det er obligatorisk fremmøte på den langsgående vurdering. Fravær uten tilfredsstillende dokumentasjon på den langsgående vurdering fører til at slutteksamen ikke vil bli vurdert. Ved dokumentasjon av gyldig fravær på den langsgående vurdering, vil slutteksamen telle 100%.

Delprøvens varighet vil være 1,75 timer, mens slutteksamen vil ha en tidsramme på 3,5 timer. Begge vil være skriftlig. Ved eventuelt gjentak av eksamen må både delprøve og slutteksamen tas på nytt. På grunn av at emnet har langsgående vurdering blir det bare arrangert eksamen i vårsemesteret. Det blir ikke avholdt ny/utsatt eksamen i høstsemesteret.

Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
4 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått