ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Mette Wik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Del I: Markeder og priser. Del II: Konsument-teori. Del III: Produsent-teori. Del IV: Markedsstruktur og konkurransestrategi. Del V: Generell likevekt, effektivitet og markedssvikt.

Dette lærer du

Kunnskap:

Etter kurset skal studenten ha grunnleggende kunnskap om sentrale mikroøkonomiske tema som:

 • Konsumentteori.
 • Produsentteori.
 • Fullkommen konkurranse og monopol.
 • Velferdsteori.

Ferdigheter:

Etter dette kurset skal studenten:

 • kunne forklare og analysere en nyttemaksimerende konsuments allokering av inntekt mellom ulike anvendelser og ut fra det være i stand til å drøfte hvordan endringer i priser og inntekt vil påvirke etterspørselen etter varer og tjenester.
 • kunne forklare og analysere en kostnadsminimerende bedrifts valg av innsatsfaktorkombinasjoner, og ut fra det (a) kunne forklare kostnadsfunksjonen for en slik bedrift og (b) være i stand til å drøfte hvordan endringer i bedriftens produksjon eller i prisene på innsatsfaktorene vil slå ut i bedriftens etterspørsel etter ulike innsatsfaktorer.
 • kunne forklare og analysere valg av produksjonsnivå og prissetting under frikonkurranse og i situasjoner der produsenten har markedsmakt (monopol).
 • kunne forklare og analysere velferdseffektene av offentlige markedinngrep.

Generell kompetanse:

 • kunne bruke abstrakte grafiske og enkle matematiske modeller.
 • Kurset forutsetter følgende sekvens av de ulike læringselementer hver uke i 11 uker: (1) Pensumlesning. (2) Forelesning. (3) Arbeid med øvingsoppgaver/eksamensoppgaver. (4) Hjelp til løsning av øvingsoppgaver (øvingstimer). (5) Løsning av Quiz.
 • Emnet bruker lærebok, øvingsoppgaver, quiz, eksamensoppgaver, fasiter legges ut. Det blir utarbeidet øvingsoppgavesett for hver uke i 9 uker, og det arrangeres ca 3x2 øvingstimer hver uke der studentene får hjelp til løsning av ukens oppgaver.
 • Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld og T. Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi. Pearson.
 • MATH100 Brukerkurs i matematikk/ ECN102 Innføring i matematikk for økonomer eller tilsvarende.
 • Skriftlig eksamen på 3 timer i eksamensperioden (100%).

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Studentene må levere og få godkjent 6 av 9 øvingsoppgaver. Oppgavene må leveres på Canvas innen fristen og godkjennes av øvingslærer. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to år.
 • Forelesninger: 4 timer pr uke i 11 uker. Øvingstimer: 2 timer pr uke i 10 uker
 • Emnet overlapper med ECN215 (10 stp)
 • GSK