Course code ECN180

ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Audun Hoemsnes Moss, Annette Alstadsæter, Gro Ladegård
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
160
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Bachelorprogrammene: Økonomi og administrasjon, Økonomi, ledelse og IT, Samfunnsøkonomi, Akvakultur og Fornybar energi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i FNs 17 bærekraftmål, samt en oversikt over sentrale økonomiske, teknologiske, demografiske og miljømessige utviklingstrekk de siste 200 år på globalt og regionalt nivå. Emnet introduserer to ulike perspektiver på sammenhengen mellom økonomisk utvikling og miljø: Et pessimistisk og et utviklingsoptimistisk perspektiv, blant annet illustrert ved henholdsvis IPAT-likningen og den såkalte Environmental Kuznets-kurven. Gjennom utvalgte eksempler innen ulike tema som for eksempel energi, klima, fattigdom og matforsyning, drøftes ulike tiltak som kan iverksettes for å nå de respektive bærekraftmål. Det vektlegges særlig hvordan tiltak som kan bidra til å realisere ett mål samtidig kan bidra til å henholdsvis hemme eller fremme måloppnåelsen på andre områder. Emnet skal også belyse hvorfor og hvordan en utdanning i økonomi gir et godt utgangspunkt for å analysere komplekse problemer, samt hvorfor og hvordan økonomer ansatt i private virksomheter, interesseorganisasjoner eller offentlig forvaltning, kan bidra til å fremme en mer bærekraftig utvikling.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Etter fullført emne har studenten: - Oversikt over FNs 17 bærekraftmål (SDGer). Innhold og definisjoner og FNs tolkninger.  - Oversikt over globale og regionale økonomiske, demografiske og miljømessige utviklingstrekk etter den industrielle revolusjon. -Oversikt over utviklingspessimistiske og utviklingsoptimistiske perspektiver, blant annet IPAT-likningen og den såkalte Environmental Kuznets-modellen. - Inngående kjennskap og forståelse av begrepene synergier og tradeoffs.  -Kunnskap om utvalgte case som illustrerer sentrale dilemma og utfordringer i arbeidet med å realisere en bærekraftig utvikling  

Ferdighetsmål: Etter fullført emne kan studenten:  - Identifisere og vurdere synergier vs. trade-offs mellom ulike SDGer. - Være i stand til å bidra konstruktivt i et teamarbeid under tids- og prestasjonspress.  - Evne til å bruke digitale verktøy til å innhente informasjon og kritisk vurdere ulike kilder.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten: - Ha innsikt i utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og kunne drøfte disse. - Kunne samle inn, analysere og vurdere informasjon. Deretter å prosessere den og formidle den. - Ha evne til etisk refleksjon.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid med innleveringer, flervalgsprøver og gruppe-presentasjoner i plenum.
Læringsstøtte:
Gruppediskusjoner med veiledning, tilbakemelding på innleverte arbeider.
Pensum:
Informasjon tilgjengelig på Canvas ved oppstart.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte i alle deler av emnet. Studenter kan ankomme undervisning senest første time dag 2. Godkjent innlevering av 7 gruppeoppgaver.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Mappen består av 3-4 individuelle flervalgsprøver i løpet av 3-ukersperioden. En gruppe-presentasjon (pecha kucha-presentasjon) på tildelt tema siste kursdag. Tema for gruppenes presentasjoner blir meddelt på den nest siste samlingen. Mappen vil bedømmes bestått/ikke bestått. Ingen kontemulighet.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver
Merknader:
For 2022 er nå emnet fullbooket for studenter ved studieprogrammer som ikke har fortrinnsrett på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
9 hele dager med strukturert undervisning (forelesninger, seminarer og gruppearbeid)
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått