Course code AOS240

AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er organisert rundt tre typer av empiriske forskningsdesign brukt i samfunnsvitenskapelig forskning: utforskende design (inklusiv intervjuer og fokusgrupper), beskrivende design (inklusiv spørreskjema), og forklarende design (inklusiv eksperimenter).

Emnet dekker muligheter og begrensninger med forskjellige forskningsdesign, hvordan forskjellige forskningsspørsmål resulterer i forskjellige metodevalg, og hvordan valg og implementering av metoder bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Læringsutbytte:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om ulike former for forskningsdesign brukt i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper og eksperiment i samfunnsvitenskapelig forskning

- ha kunnskaper om sannsynlighets- og ikke-sannsynlighetsutvalg

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om styrker og svakheter til ulike samfunnsvitenskapelige metoder

- ha kunnskap om validitet og reliabilitet

Ferdighet:

Studenten skal

- kunne vurdere hvilken type forskningsdesign som best egner seg til ulike problemstillinger

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne forstå og bruke sentrale begreper relatert til samfunnsvitenskapelig metode

- kunne lage webbaserte spørreskjema av god kvalitet

- kunne vurdere om årsaksforklaringer tilfredsstiller vanlige krav til kausalforklaringer

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike former for samfunnsvitenskapelige metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling til en samfunnsvitenskapelige masteroppgave ved hjelp av spørreundersøkelser, intervju, fokusgrupper eller eksperiment

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgave, veiledning, og quizer.
Læringsstøtte:

Læreren gir online feedback på prosjektskissen til gruppeoppgaven.

Læreren er tilgjengelig for veiledning av gruppeoppgaven og andre spørsmål i oppsatt kontortid for kurset. 

Pensum:
Lærebok og litt tilleggslitteratur. Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart.
Anbefalte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå. 
Obligatorisk aktivitet:
Seks obligatoriske quizer på Canvas, som gis annenhver uke, må bestås.
Vurderingsordning:

Emnet har samlet vurdering: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60% av samlet karakter). Gruppeoppgave (teller 40% av samlet karakter). Hvis man stryker til skriftlig eksamen, stryker man totalt. 

Emnet har samlet vurdering, og man kan derfor kun melde seg opp til eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. 

Gruppeoppgaven må gjennomføres samme semester som eksamen. Studenter som har fått gruppeoppgaven godkjent tidligere må gjennomføre gruppeoppgaven på nytt med nytt tema.

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurdere pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av intern sensor (lærer).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer undervisning pr. uke
Eksamensdetaljer: :