IND200 Praktisk prosjektstyring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Asmamaw Tadege Shiferaw

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Et emne på 10 sp krever normalt 250 timers arbeid

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet er et kurs i moderne prosjektledelse, basert på nasjonalt regime for konsept­utvikling samt PMI og IPMA kompetanse­plattformer for prosjektledelse/-styring

1. Prosjektutvikling i tidligfase. Sentrale temaer:

 • Begrepsapparatet, prosjektets fasemodell, verdiperspektivet
 • Konsept Valg Utredning (KVU): Behov, behovessanalyse, mål og strategi, kravspesifikasjon, alternativ konsepter og alternativanalyse
 • Flermålsanalyse

Et hovedfokus er å utvikle og velge konsepter som gir størst verdiskaping.

2. Prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfase. Sentrale temaer:

 • Begrepsapparatet, prosjekt som arbeidsform, prosjektets styringsparametre
 • Prosjektplanlegging; prosjektorganisering, prosjektnedbrytningsstruktur, kostnads­estimering, fremdriftsplanlegging, kontraktsstrategier/anskaffelser, kommunikasjon, behandling av usikkerhet/risiko
 • Prosjektoppfølging; statusrapportering, utarbeidelse av prognoser for tid og kostnad, inntjent verdi

Praktiske prosjekteksempler vil bli gjennomgått som et ledd i undervisningen

Dette lærer du

Emnet gir grunnleggende kompetanse i prosjektledelse og -styring gjennom prosjektets ulike faser. Kandidaten skal ha kunnskap om ulike metoder og fremgangsmåte som kan benyttes for å vurdere alternativ prosjekt konsepter (KVU). Prosjekteksempler gjennomgås for å gi studentene en praktisk forståelse av forelest teori.
 • Emnet baseres på egen og ekstern kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring og ledelse. Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. Gruppearbeidet benyttes også til praktisk trening på prosjektarbeid hvor evaluering av prosessen er et viktig element.
 • Pensumoversikt blir fremlagt på første forelesning
 • Skriftlig eksamen teller 60 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3 timer.

  Semesteroppgave teller 40%  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultets retningslinjer for sensur.
 • Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
 • 2 forelesninger av 2 timer og 2 øvingstimer per uke.
 • GSK