Course code IND200

IND200 Praktisk prosjektstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Asmamaw Tadege Shiferaw
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et kurs i moderne prosjektledelse, basert på nasjonalt regime for konsept­utvikling samt PMI og IPMA kompetanse­plattformer for prosjektledelse/-styring  

1. Prosjektutvikling i tidligfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjektets fasemodell, verdiperspektivet
  • Konsept Valg Utredning (KVU): Behov, behovessanalyse, mål og strategi, kravspesifikasjon, alternativ konsepter og alternativanalyse 
  • Behandling av usikkerhet i tidligfase
  • Analyseteknikker - Monte Carlo-simulering
  • Analyseverktøy - Crystal ball, Full monte og Anslag 5.0.

Et hovedfokus er å utvikle og velge konsepter som gir størst verdiskaping.

2. Prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjekt som arbeidsform, prosjektets styringsparametre
  • Prosjektplanlegging; prosjektorganisering, prosjektnedbrytningsstruktur, kostnads­estimering, fremdriftsplanlegging, kontraktsstrategier/anskaffelser, kommunikasjon, behandling av usikkerhet/risiko
  • Prosjektoppfølging; statusrapportering, utarbeidelse av prognoser for tid og kostnad, inntjent verdi

Praktiske prosjekteksempler vil bli gjennomgått som et ledd i undervisningen

Læringsutbytte:
Emnet gir grunnleggende kompetanse i prosjektledelse og -styring gjennom prosjektets ulike faser. Kandidaten skal ha kunnskap om ulike metoder og fremgangsmåte som kan benyttes for å vurdere alternativ prosjekt konsepter (KVU). Prosjekteksempler gjennomgås for å gi studentene en praktisk forståelse av forelest teori.                                                                                                                           
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring og ledelse. Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. Gruppearbeidet benyttes også til praktisk trening på prosjektarbeid hvor evaluering av prosessen er et viktig element.
Pensum:

1. Utvalgt rapporter fra Forskningsprogrammet Concept.

2. Rolstadås,A., Olsson, N., Johansen, A. og Langlo. J.A. (2020). Praktisk prosjektledelse - Fra idé til gevinst. Fagbokforlaget. 506 sider. 

Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 100 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et emne på 10 sp krever normalt 250 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger av 2 timer og 2 øvingstimer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer