Course code ECN271

ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ståle Navrud
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset gir en oversikt over teori og metoder for samfunnsøkonomisk prosjektanalyse i form av nytte-kostnadsanalyse (NKA), samt teori og metode for verdsetting av miljøgoder inklusive skadefunksjonsmetoden, metoder for verdsetting av miljø- og helseeffekter samt overføring av nytte-estimater ("benefit transfer"). Anvendelser innen miljøeffekter av fornybar og ikke-fornybar energi (f.eks. vindkraft, vannkraft og gasskraft), bevaring av biodiversitet, rekreasjon i form av fiske, jakt og fotturer, marine oljesøl, helseeffekter av luftforurensning, støy og andre effekter fra veiprosjekter, luft- og vannforurensning, og bevaring av kulturlandskap og kulturminnemerker. Verdsetting av miljøeffekter i u-land. Lovgrunnlag og retningslinjer for NKA i Norge, EU, USA og u-land. NKAs velferdsteoretiske basis og verdigrunnlag/forutsetninger gjennomgås. En stegvis tilnærming til NKA gjennomgås med spesiell vekt på håndtering av risiko/usikkerhet, fordelingseffekter, og verdsetting av miljøgoder og håndtering av ikke-verdsatte effekter.
Læringsutbytte:
Etter kurset skal studentene kunne gjennomføre, tolke og kritisk evaluere nytte-kostnadsanalyser (NKA) av prosjekter og programmer, inkludert vurdering og verdsetting av effekter på miljø, folkehelse og kulturhistoriske minnesmerker.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer "nesten ferdige" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer. Forelesninger på campus uten streaming. 
Læringsstøtte:
Alle grupper har et oppstartsmøte med læreren for å identifisere og definere emnet for deres semesteroppgave om nytte-kostnadsanalyse. Deretter avtaler hver gruppe tid med lærer når de har behov for veiledning. 1-2 uker før innleveringsfristen presenterer hver gruppe deres "nesten ferdige" oppgave i klassen, og får kommentarer fra læreren og medelever.
Pensum:

Boardman, A.E, D.H Greenberg, A.R. Vining & D.L. Weimer (2018): Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. 5th edition. Pearson New International edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA

Utvalgte tidsskriftartikler på kursets nettside

Forutsatte forkunnskaper:
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd; eller tilsvarende innføringskurs i mikroøkonomi.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave: Karakteren på semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgaven utarbeides av grupper på 3-4 studenter. I semesteroppgaven skal studentene anvende innlært teori og metode på et selvvalgt case, dvs. en økonomisk analyse av et prosjekt med miljøeffekter. I semesteroppgaven må studentene også bruke pensum for å besvare teoretiske spørsmål fra en sjekkliste som dekker pensum for kurset. Hvis man stryker på semesteroppgaven må kurset tas på nytt. Ingen kontemulighet. Semesteroppgaven kan skrives på engelsk eller norsk.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser; og sensurerer semesteroppgavene.
Merknader:
Emnet vil bli undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Generell Studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
28-30 timer samt betydelig veiledning i grupper forbindelse med semesteroppgavene.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer