Course code ECN222

ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk og økonomisk vekst. Begge deler kobles til aktuelle temaer i norsk og internasjonal økonomi.
Læringsutbytte:

Kandidater fra emnet skal ha kunnskap om sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi. Det omfatter sentrale makroøkonomiske modeller som: Keynesianske multiplikator-modeller, IS-RR-PK modellen for lukket og åpen økonomi, vekstmodeller, og modeller for å forklare finanskriser.

Kandidatene skal kunne anvende modellene for å foreta kritiske analyser og utredninger av aktuelle makroøkonomiske spørsmål, og vurdere konsekvenser av makroøkonomiske endringer for bedrifter og enkeltmennesker.

Kandidatene skal kunne vurdere makroøkonomiske utredninger, som f.eks. nasjonalbudsjettet og sentralbankens pengepolitiske rapporter.

Kandidatene skal kunne formidle  sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi til andre. 

Læringsaktiviteter:
Emnet kombinerer forelesninger, øvingsoppgaver, klassediskusjoner og selvstudium av oppgitt litteratur. 
Pensum:
Utvalgte deler av: Blanchard, Amighini & Giavazzi (2017) Macroeconomics: A European Perspective (3rd.ed.) eller: Holden, Steinar (2016): «Makroøkonomi» (1. utg.)  pluss supplerende artikler. Pensumliste deles ut ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer og ECN122 Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering eller tilsvarende emne.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere og få godkjent 6 av 8 øvingsoppgaver. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 18 måneder.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som ikke kan norsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr uke i 4 uker. Deretter 2 timer forelesninger og 2 øvingstimer per uke resten av semesteret.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer