Bachelor i samfunnsøkonomi - oppbygning og gjennomføring

Det 3-årige studiet i samfunnsøkonomi omfatter til sammen 180 studiepoeng.

Studiet består av 125 studiepoeng obligatoriske emner. Du skal også velge en påbygning på minimum 10 studiepoeng valgfrie emner innen samfunnsøkonomi (ECN) på 200-nivå. 45 studiepoeng kan velges fritt.

Informasjon om påbygningsemner og valgfrie emner i programmet, finner du under tabellen med obligatoriske emner.

Studieløp med obligatoriske emner (studiepoeng angitt i parentes)


Kommentarer til anbefalt studieplan (jfr. emner markert med stjerne)

* PHI101 Seminarversjonen av Examen Philosophicum.
** Studenter med gode forkunnskaper i matematikk (R2 fra vgs) kan velge MATH111 i stedet for MATH100. Repetisjonsemnet MATH001 i august bør tas av studenter som ikke har S1 + S2 eller R1 eller tilsvarende kunnskaper i matematikk.
*** Studenter som er svake i statistikk oppfordres til å følge undervisningen i ECN202 samtidig med at de tar ECN201.

Påbygningsemner i samfunnsøkononomi (krav om minimum 10 studiepoeng):

Valgfrie emner
45 studiepoeng er valgfrie emner. Under finner du oversikt over anbefalte valgfrie emner, som programmet mener er relevante å kombinere med de obligatoriske emnene i studiet. Vi har sortert emnene etter fagområder og tema. Det er mulig å velge emner på tvers av disse områdene og du kan også velge emner fra andre områder. En samlet oversikt over emnetilbudet ved NMBU finner du her: 

• Emner ved NMBU
• Emner ved Handelshøyskolen

Anbefalte valgfrie emner i bachelorprogrammet
I oversikten under er emner angitt med studiepoeng (stp) og undervisningssemester. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer. Emnebeskrivelsen vil være oppdatert i forkant av hvert semester.

Samfunnsøkonomiske emner 
•    ECN170 - Miljø- og ressursøkonomi, 5 stp - vår
•    ECN230 - Internasjonal økonomi, 10 stp - høst
•    ECN260 - Landbrukspolitikk, 10 stp - høst 
•    ECN275 - Naturressurs- og miljøøkonomi - teori, 10 stp - vår
•    ECN280 - Energiøkonomi, 10 stp – vår

Bedriftsøkonomiske emner
•    BUS110 - Eksternregnskap, 10 stp - vår
•    BUS120 - Personlig økonomi, 5 stp - høst
•    BUS210 - Driftsregnskap og budsjettering, 10 stp – vår
•    BUS218 – Offentlig regnskap og budsjettering, 5 stp - høst
•    BUS230 - Operasjonsanalyse, 10 stp – vår
•    BUS280 - Private- og næringsforsikringer, 5 stp - august
•    BUS204 – Introduksjon til atferdsøkonomi, 5 stp - vår
•    BUS220 - Finansiering og investering, 10 stp - høst

Administrasjons- og organisasjonsemner
•    AOS120 - Markedsføring, 5 stp - høst/vår
•    AOS130 - Innføring i organisasjonsteori, 5 stp - januar
•    AOS230 - Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 stp - august
•    AOS237 – Foretaksstrategi, 10 stp – vår
•    IND200 - Praktisk prosjektstyring, 10 stp - høst

Metode, - data- og skriveemner
•    AOS240 - Samfunnsvitenskapelig metode, 5 stp – høst
•    BUS133 - Excel for økonomer, 5 stp – høst
•    INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling, 5 stp - høst
•    EDS275- Writing Seminar, 10 stp – høst og vår

Matematiske emner
•    MATH111 – Kalkulus I, 10 stp - høst
•    MATH112 – Kalkulus II, 10 stp - vår
•    MATH113 – Lineær algebra og lineære differensialligninger, 10 stp - høst
•    MATH131 - Lineær algebra, 5 stp - høst

Juridiske emner
•    JUS100 – Juridisk metode og norsk rettssystem, 5 stp – høst
•    JUS103 – Forretningsjus II, 5 stp - januar
•    JUS110 – Innføring i eiendomsjus, 5 stp – høst
•    JUS201 – Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett, 5 stp – høst
•    JUS220 – Miljørett, 5 stp – høst

Miljø-, energi- og utviklingsemner fra andre institutter    
•    ECOL100 – Grunnleggende økologi, 5 stp - vår
•    MINA100 - Energi, miljø og naturressurser, 10 stp - august + høst
•    EDS102 - Introduksjon til utviklingstenkning, 15 stp – høst
•    EDS104 - Environmental and Sustainability Science, 10 stp – vår
•    EDS130 - Introduction to Political Ecology, 10 stp - januar + vår
•    EDS170 - Introduction to Gender and Development, 10 stp – vår
•    EDS230 - Utviklingspolitikk, 10 stp - høst
•    EDS260 - Globale miljøforandringer, 5 stp - høst
•    EDS285 - Global Food Security, 10 stp - høst
•    FORN200 – Energisystemer og teknologi, 10 stp - høst
•    FORN220 - Klimaregnskap, livssyklusanalyser og klimapolitikk, 10 stp – vår
•    FORN230 - Energipolitikk og energimarkeder, 10 stp - høst
•    NATF260 - Tverrfaglig konsekvensanalyse, 10 stp - januar + vår

Delstudier i utlandet

I løpet av bachelorprogrammet kan du ta ett eller to semestre i utlandet. 

En oversikt over utvekslingsavtaler og informasjon om delstudier i utlandet finner du på nettsidene til Studentenes informasjonstorg (SiT):

• Delstudier i utlandet

Innpassing av ekstern utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra andre læresteder, kan du søke om å få dette godkjent som en del av studiet ditt. Du kan få godkjent både norsk og utenlandsk utdanning dersom utdanningen kan inngå som del av studiet, enten som obligatoriske emner eller valgfrie emner. Søknad om godkjenning av tidligere utdanning foretas etter at du har fått opptak på studiet. Søknadsskjema om godkjenning utdanning finner du på nettsidene til Studentens informasjonstorg.

Studieløpstabeller for tidligere år:
• Plan oppstart høsten 2015, 2014 og 2013
• Plan oppstart høsten 2012
• Handelshøyskolens studiehåndbok

Published 31. mai 2016 - 13:36 - Updated 14. mars 2018 - 12:08