Detaljer om emnet ECN260

ECN260 Landbrukspolitikk I

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januar. Emnet har undervisning/vurdering i januar. 
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:
Emnet består av flg tema: (i) Utvalgte begreper og modeller (fra økonomi og statsvitenskap). (ii) Framveksten av gjeldende norsk landbrukspolitikk. (iii) Hovedtrekk ved og antatte effekter av viktige landbrukspolitiske ordninger. (iv) Konsekvenser av alternative endringer i næringens rammebetingelser, herunder tilpasningen til klimautfordringene.
Læringsutbytte:

Kunnskap om: (i) Framveksten av det norske landbrukspolitiske systemet; (ii) Mål og hovedprinsipper i landbrukspolitikken:  Importvern og internasjonale forhold (EU, EØS, WTO), Markedsordninger (melk, kjøtt, korn og kraftfôr), Struktur- og produksjonsreguleringer, Støtteordninger med struktur- og/eller distriktsprofil; (iii)  Økonomisk avkastning (grunnrente mv.); (iv) Likevektsmodeller og faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel etter matvarer og andre jordbruksprodukter;  (v) Prising av innsatsfaktorer; (vi) Geografisk og næringsmessig lokalisering og mobilitet til innsatsfaktorer og ressurser; (vii) Klimautfordringer for norsk landbruk.

Ferdigheter: Redegjøre for og drøfte konsekvensene for norsk landbruk av mulige endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk, herunder mulige konsekvenser av endringer i nasjonal landbrukspolitikk og/eller i internasjonale forhold.

Generell kompetanse: Få en bedre innsikt i hvordan internasjonale avtaler, nasjonale og internasjonale markeder, teknologi og politiske rammebetingelser påvirker bedrifters handlingsmiljø.    

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, klassediskusjoner/seminar og individuelle litteraturstudier.
Pensum:
Pensumliste utdeles ved kursstart.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Innføring i mikroøkonomi eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte/deltakelse på minst 2/3 av samlingene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer (100%)
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ni samlinger fordelt på de tre ukene.  Hver samling består av 3-4 timer med forelesninger, seminarer og diskusjoner).
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått