Course code ECN260

ECN260 Landbrukspolitikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eystein Ystad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokken. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokken.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Dette emnet gir en bakgrunn for og tar opp til diskusjon ulike tema i norsk landbrukspolitikk og matproduksjon. Det gis en innføring i relevante modeller og begreper fra økonomisk og politisk teori, som blir anvendt på dagsaktuelle problemstillinger, som for eksempel geografisk produksjonsfordeling, inntektsforhold, matforsyning, import og handel, klimautfordringer, mv.
Læringsutbytte:

Kunnskap om: (i) Framveksten av det norske landbrukspolitiske systemet; (ii) Mål og hovedprinsipper i landbrukspolitikken: Importvern og internasjonale forhold (EU, EØS, WTO), Markedsordninger (melk, kjøtt, korn og kraftfôr), Markeds- og produksjonsreguleringer, Støtteordninger med struktur- og/eller distriktsprofil; Rekrutteringspolitikk; (iii) Økonomisk avkastning, Faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel etter matvarer og andre jordbruksprodukter; Prising av innsatsfaktorer; (iv) Geografisk og næringsmessig lokalisering og mobilitet til innsatsfaktorer og ressurser; (v) Utfordringer knyttet til klima og matsikkerhet for norsk landbruk.

Ferdigheter: Redegjøre for og drøfte konsekvensene av mulige endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk, herunder mulige konsekvenser av endringer i nasjonal landbrukspolitikk og/eller i internasjonale forhold.

Generell kompetanse: Få innsikt i hvordan internasjonale avtaler, nasjonale og internasjonale markeder, teknologi og politiske rammebetingelser påvirker bedrifters handlingsrom.    

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, klassediskusjoner/seminar og individuelle litteraturstudier.
Pensum:
Pensumliste utdeles ved kursstart.
Anbefalte forkunnskaper:
ECN110 Mikroøkonomi I - Hvordan tenke som en økonom
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte/deltakelse på minst 2/3 av samlingene. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet tilbys og ved påfølgende konteeksamen.
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Totalt ni samlinger fordelt på de tre ukene. Hver samling består av 3-4 timer med forelesninger, seminarer og diskusjoner.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer