ECN122 Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Eirik Romstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset består av to hoveddeler: økonomisk vekst og velferd, og konjunktur- og stabiliseringspolitikk. I tillegg blir ulike handelsteorier introdusert og drøfta sammen med koplinger mot valutamarkedene.

Dette lærer du

Kunnskap

Emnet bygger videre på ECN 120 (lenke), og pensum fra ECN 120 inngår i ECN 122. I forhold til ECN 120 går ECN 122 dypere i en del sentrale modeller og gir kunnskap om:

 • Velferdsvirkningene av internasjonal handel og kapitalmobilitet
 • Omstilling i norsk økonomi, ’Norge etter oljen’
 • Arbeidsmarkeder, lønnspolitikk og Phillipskurver
 • Virkninger på økonomisk utvikling og velferd fra fordelingspolitikk
 • Rammeverk for valg av virkemidler i konjunkturpolitikken

Ferdigheter

 • Kople sentrale begrep, kunnskap om markeder og grunnleggende modeller for å analysere virkninger på økonomien på lang sikt (utvikling og velferd) og kort sikt (konjunkturpolitikk)
 • Kunne velge egna virkemidler for ulike makroøkonomiske scenarier for lukka og åpne økonomier
 • Bruke og forstå de forventa effektene av ulike grunnleggende økonomiske virkemidler
 • Forstå endringer i virkningene av økonomisk politikk fra lukka til åpne økonomier
 • Kunnskapsbasert valg av virkemidler i konjunkturpolitikken

Generell kompetanse

 • Kunnskapsbasert forståelse av økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt
 • Presentere anvendte makroøkonomiske problemstillinger og tilhørende økonomisk politikk
 • Kunne gjennomføre en kunnskapsbasert diskusjon om sentrale makroøkonomiske problem­stillinger med andre med økonomikompetanse og med personer uten slik kompetanse
 • Kurset praktiserer "omvendt klasserom", dvs. at forberedelsesmateriell og leseguide til diskusjons- og øvingstimer er tilgjengelig på kursweb. Godt utbytte av samlinger og øvingstimene krever at studentene har gjennomgått anbefalt læringsstoff før disse timene. Samlinger og øvingstimer er tematisk strukturert. På hver samling blir hovedpunkt fra materiale på kurssidene gjennomgått.

  Øvinger (med utkast til svar) er tilgjengelig på kurssidene. Øvingstimene gir mulighet for å arbeide med øvingene med veiledning. Løsningsforslag til øvingene gjennomgås hvis det er etterspørsel etter dette.

  For hver samling er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i sjølvalgte grupper og forbereder ei innledning på ett tema/spørsmål, før temaet diskuteres i plenum. Deltakelse på samlingene og øvingstimene er frivillig, men det er obligatorisk frammøte på minst fire av de seks første øvingstimene.

  Mot slutten av kurset skal grupper på 3-4 studenter forberede en 8-10 min faglig presentasjon på et oppgitt tema relatert til kurset. Studentene presenterer for faglærer. Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "godkjent" på presentasjonen for å få gå opp til eksamen. Ved "ikke godkjent", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "godkjent".

 • Nettsidene inneholder pekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendinger som er relatert til kurset, og er en viktig kilde for studentenes læring. Det anbefales at studentene danner selvorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeider med teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjoner er avgjørende for et godt læringsutbytte.

  Nettsidene inneholder også en spørsmål- og svarseksjon som gir svar på de mest vanlige spørsmålene studentene har. Denne utvides etter hvert som nye spørsmål kommer til. Emneansvarlig kan kontaktes på epost eller drop-in. For lengre faglig samtale anbefales det å avtale møtetid.

  En 2-timers samling/forelesning pr uke + en 2-timers øvings-sesjon pr uke bortsett fra første og siste uke av undervisninga.

 • Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset om lag tre uker før kursstart. Ekstra litteratur og nyhetsoppslag kan legges til i løpet av semesteret. Utdelt materiale utgjør en del av eksamenspensum.
 • ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer eller tilsvarende.
 • Skriftlig hjemmeeksamen i eksamensperioden, 3,5 timer (100%), som består av tre deler: (i) flervalg, (ii) grafisk analyse, (iii) verbal/matematisk analyse.

  Skriftlig eksamen hjemme Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor vurderer eksamensoppgaver og sensorveiledning.
 • (1) Frammøte på fire av de seks første øvingstimene.

  (2) Grupper på 3-4 studenter holder en 8-10 min forberedt faglig presentasjon for faglærer på et oppgitt tema relatert til kurset. Presentasjonen følges opp med en kort faglig diskusjon med faglærer. Krav om "godkjent" på presentasjonen og diskusjonen for å få gå opp til eksamen. Ved "ikke godkjent", får gruppa en sjanse til å forbedre presentasjonen og den påfølgende diskusjonen til "godkjent".

  Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.

 • Emnet bygger videre på ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer.
 • 2 vanlige forelesninger: (1) kursintroduksjon ved kursstart, (2) oppsummering før eksamen (siste uke av undervisninga).

  8-10 samlinger a to timer (presentasjon av hovedpunkt fra utlagt materiale på kurssider + diskusjon av spørsmål knytta til tema for hver samling).

  8-10 øvingstimer a to timer for arbeid med øvingsoppgaver. Øvingslærer til stede.

  4 timer organisert studieaktivitet pr uke i 10-12 uker

  1 faglig presentasjon med påfølgende diskusjon med faglærer.

 • GSK