ECN222 Makroøkonomi II - Modeller og politikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Erlend Dancke Sandorf

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig 

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk og økonomisk vekst. Begge deler kobles til aktuelle temaer i norsk og internasjonal økonomi.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Kunnskap om sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi
 • Spesifikk kunnskap om Keynesianske multiplikator-modeller, IS-RR-PK modellen for lukket og åpen økonomi, vekstmodeller, og modeller for å forklare finanskriser.

Ferdigheter

 • Kandidatene skal kunne anvende modellene for å foreta kritiske analyser og utredninger av aktuelle makroøkonomiske spørsmål, og vurdere konsekvenser av makroøkonomiske endringer for bedrifter og enkeltmennesker.
 • Kandidatene skal kunne vurdere makroøkonomiske utredninger, som f.eks. nasjonalbudsjettet og sentralbankens pengepolitiske rapporter.

Generell kompetanse

 • Kandidatene skal kunne formidle  sentrale temaer, modeller og problemstillinger innenfor fagområdet makroøkonomi til andre. 
 • Emnet kombinerer forelesninger, øvingsoppgaver, klassediskusjoner og selvstudium av oppgitt litteratur. 
 • Utvalgte deler av: Blanchard, Amighini & Giavazzi (2017) Macroeconomics: A European Perspective (3rd.ed.) eller: Holden, Steinar (2016): «Makroøkonomi» (1. utg.)  pluss supplerende artikler. Pensumliste deles ut ved emnestart.
 • ECN120 Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer og ECN122 Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering eller tilsvarende emne.
 • En skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • Studentene må levere og få godkjent 6 av 8 øvingsoppgaver. Obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis og ved påfølgende konteeksamen.
 • Tentativt 2 timer forelesninger og 2 øvingstimer per uke.
 • GSK