Course code PHI100

PHI100 Examen philosophicum

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Kjosavik
Medvirkende: Knut Saanum
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet tilbys på norsk hvert år i høstparallell. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av tre deler: (1) vitenskaps- og filosofihistorie; (2) vitenskapsfilosofi; (3) etikk. Del 1 tar opp vesentlige trekk ved den vitenskapelige utviklingen frem til vår egen tid. Det legges bl.a. vekt på fremveksten av moderne naturvitenskap, på den historiske og filosofiske forankringen til ulike virkelighetsbilder, slik som det økologiske og det mekanistiske, og på utviklingen innenfor biovitenskap. Det legges også vekt på betydningen av filosofiske teorier for menneskets selvforståelse og for dets syn på samfunnsspørsmål. Del 2 tar opp viktige temaer innenfor vitenskapsfilosofi, herunder hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige metoder, og hva som skiller ulike fagfelt fra hverandre. Det legges også vekt på hva som bør være grunnlaget for tverrfaglig samarbeid i tilnærmingen til komplekse problemer i vitenskapen og i samfunnet, slik som i klimaforskning og forskning på bærekraft. Del 3 gir en innføring i grunnleggende former for etisk argumentasjon, og i anvendelse av slik argumentasjon på viktige moralspørsmål, herunder spørsmål forbundet med kulturkollisjoner, likestilling, dyrs status, naturforvaltning og bærekraft. Vektleggingen av naturvitenskap og miljøetikk er forankret i den faglige og verdimessige profilen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå kunnskap om sentrale sider ved vitenskap og etikk, og om deres historiske bakgrunn og samfunnsmessige betydning. Studiet skal gi bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, av forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og av forholdet mellom vitenskapen, samfunnet og naturen. Studiet skal gjøre studentene mer bevisste i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse. Studentene skal utvikle ferdigheter i bruk av generelle analyseverktøy på konkrete forskningsepisoder og moralspørsmål innenfor ulike felt. Dette skal gi kompetanse i å argumentere og reflektere kritisk, både generelt og innenfor rammen av studentenes eget fag.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvingskurs gis på campus. I tillegg er det streaming av forelesningene. I øvingskurset tar man utgangspunkt i bl.a. konkrete forskningsepisoder og moralske spørsmål som skal danne et grunnlag for at studenten får en skjerpet kritisk bevissthet. Eksamensoppgavene er utarbeidet i henhold til dette.
Læringsstøtte:
Studentene får trening i å løse oppgaver på øvingskurset.
Pensum:
Pensum spesifiseres i form av emner, men et eget kompendium, eget materiale og én lærebok anbefales: Exphil II. Tekster i etikk (Unipub, Universitetet i Oslo).
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
Merknader:
Studenter som skal ta Examen philosophicum om høsten, må velge mellom PHI100 og PHI101. Man kan ikke være oppmeldt i begge emnene samtidig. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell når det gjelder seminarundervisning og eksamensform. Engelsk versjon av Examen philosophicum (PHI102) tilbys også hvert år (i vårparallell).
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp med PHI101 og PHI102.
Undervisningstid:
Høstparallell: 2 x 2 t forelesninger pr uke (hele semesteret) + 2 t øvingskurs pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer