ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Ståle Navrud

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en oversikt over teori og metoder for samfunnsøkonomisk prosjektanalyse i form av nytte-kostnadsanalyse (NKA), samt teori og metode for verdsetting av miljøgoder inklusive skadefunksjonsmetoden, metoder for verdsetting av miljø- og helseeffekter samt overføring av nytte-estimater ("benefit transfer"). Anvendelser innen miljøeffekter av fornybar og ikke-fornybar energi (f.eks. vindkraft, vannkraft og gasskraft), bevaring av biodiversitet, rekreasjon i form av fiske, jakt og fotturer, marine oljesøl, helseeffekter av luftforurensning, støy og andre effekter fra veiprosjekter, luft- og vannforurensning, og bevaring av kulturlandskap og kulturminnemerker. Verdsetting av miljøeffekter i u-land. Lovgrunnlag og retningslinjer for NKA i Norge, EU, USA og u-land. NKAs velferdsteoretiske basis og verdigrunnlag/forutsetninger gjennomgås. En stegvis tilnærming til NKA gjennomgås med spesiell vekt på håndtering av risiko/usikkerhet, fordelingseffekter, og verdsetting av miljøgoder og håndtering av ikke-verdsatte effekter.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Forstå det velferdsteoretiske grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser (NKA)
 • Kjenne til hovedtrinnene i NKA
 • Kjenne til Skadefunksjonsmetoden
 • Kjenne til de avslørte og uttrykte preferansemetoder for verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester,
 • Kjenne til metoder for verdsetting av statistiske liv, leveår, miljørelaterte sykdommer, kulturminner og andre fellesgoder
 • Kjenne til verdioverføringsmetoder, databaser for verdsettingsstudier, overføringsfeil og hovedtrinnene i verdioverføring

Ferdigheter:

 • Kunne innhente, kritisk vurdere og anvende relevante data for en NKA
 • Kunne utføre en NKA av et utvalgt prosjekt
 • Kunne evaluere og bruke verdsettingsstudier av effekter på miljøgoder, folkehelse og kulturminner til verdioverføring i en NKA
 • Kunne kritisk evaluere en eksisterende NKA

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende et beslutningsstøtteverktøy i praksis
 • Kunne samarbeide og kommunisere i en gruppe
 • Kunne presentere resultater klart og effektivt både muntlig og skriftlig,
 • Forstå at analyser er basert på kritiske forutsetninger og vurdere effekten på resultatene av endrede forutsetninger
 • Forelesninger og omfattende veiledning av studentgrupper i deres arbeid med semesteroppgaven. Studentene presenterer "nesten ferdige" utkast til semesteroppgaver for resten av klassen, som gir kommentarer sammen med lærer. Forelesninger på campus uten streaming.
 • Alle grupper har et oppstartsmøte med læreren for å identifisere og definere emnet for deres semesteroppgave om nytte-kostnadsanalyse. Deretter avtaler hver gruppe tid med lærer når de har behov for veiledning. 1-2 uker før innleveringsfristen presenterer hver gruppe deres "nesten ferdige" oppgave i klassen, og får kommentarer fra læreren og medelever.
 • Boardman, A.E, D.H Greenberg, A.R. Vining & D.L. Weimer (2018): Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. 5th edition. Pearson New International edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA

  Utvalgte tidsskriftartikler på kursets nettside

 • ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd; eller tilsvarende innføringskurs i mikroøkonomi.
 • Semesteroppgave: Karakteren på semesteroppgaven teller 100 % av karakteren. Semesteroppgaven utarbeides av grupper på 3-4 studenter. I semesteroppgaven skal studentene anvende innlært teori og metode på et selvvalgt case, dvs. en økonomisk analyse av et prosjekt med miljøeffekter. I semesteroppgaven må studentene også bruke pensum for å besvare teoretiske spørsmål fra en sjekkliste som dekker pensum for kurset. Hvis man stryker på semesteroppgaven må kurset tas på nytt. Ingen kontemulighet. Semesteroppgaven kan skrives på engelsk eller norsk.

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser; og sensurerer semesteroppgavene.
 • Emnet vil bli undervist på engelsk. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
 • 28-30 timer samt betydelig veiledning av grupper i forbindelse med semesteroppgavene.
 • Generell Studiekompetanse (GSK)