Diverse

Bærekraftig utvikling – eiendom og juss

Bærekraftig utvikling – eiendom og juss

De aller fleste endringer og tiltak i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn vil dreie seg om bruk av arealressurser (herunder vann), styring av arealbruk og dermed også om rettigheter til land (eiendom). Institutt for eiendom og juss innehar en særlig kompetanse i juridiske regler om- og prosessene rundt arealbruksstyring og endring av eiendomsforhold (ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsregistrering, arealplanlegging, eiendomsutvikling osv.).

På denne sida har vi eksempler på forskning og fagutvikling ved instituttet som bidrag til en bærekraftig utvikling.

Putting ‘vulnerable groups’ at the centre of adaptation interventions by promoting transformative adaptation as a learning process

Putting ‘vulnerable groups’ at the centre of adaptation interventions by promoting transformative adaptation as a learning process

This report highlights the kinds of practice that can help avoid maladaptive outcomes and promote transformative adaptation to climate change. Through case study examples, the authors identify checklists of what to encourage and what to avoid in project proposal evaluation.

TOWARDS Masterstipend

TOWARDS Masterstipend

NMBUs Bærekraftsarena TOWARDS - mot bærekraftige byer og lokalsamfunn lyser ut seks stipender hvert år på opptil 8.000 kroner per stipend. Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober.

Apply for financial support for your Master's at NMBU

Apply for financial support for your Master's at NMBU

The NMBU Sustainability Arena TOWARDS sustainable cities and communities announces funding for Master's students writing a thesis in related subjects at NMBU. Deadlines: 1 March and 1 October.

Gradsoppgavepresentasjoner 2022 / Master’s thesis presentations 2022

Gradsoppgavepresentasjoner 2022 / Master’s thesis presentations 2022

Velkommen til gradsoppgavepresentasjoner ved Fakultet for landskap og samfunn i 2022 / Welcome to the presentations of Master theses at the Faculty of Landscape and Society 2022.

Publications 2022

Publications 2022

Latest academic journal articles, books and book chapters.

Publications 2021

Publications 2021

Latest academic journal articles, books and book chapters.

Information for external examiners

Welcome to the Faculty of Landscape and Society as an external examiner.

Informasjon til eksterne sensorer ved LANDSAM

Velkommen som ekstern sensor ved Fakultet for landskap og samfunn. På denne siden finner du tilpasset informasjon for deg som er ekstern sensor ved vårt fakultet. 

Utskiftningsloven 200 år

Utskiftningsloven 200 år

Utskiftning, eller jordskifte som det kalles i dag, har lange tradisjoner i Norge. De første bestemmelsene om visse former for utskiftning går tilbake til Frostatingsloven og Gulatingsloven.

Den første særskilte utskiftningsloven som gjaldt for hele landet fikk vi i 1821. I utgangspunktet skulle utskiftningen skje minnelig. Dersom ikke partene ble enige kunne de gå til forlikskommisjonen. Ble de heller ikke enige der var neste steg en slags skjønnsrett administrert av sorenskriveren med fire skjønnsmenn.

Arkiv for forskningsgruppeaktiviteter i 2020

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering. Vi ønsker å trekke mastergradsstudentene aktivt inn i pågående forskningsprosjekter. 

Plan, grunnerverv og ekspropriasjon

Gruppen har som formål å samle og fremme forsknings- og formidlingsaktiviteten ved Institutt for eiendom og juss innen grunnerverv og ekspropriasjon, samt de sidene ved plan som er relevante ved grunnerverv og ekspropriasjon.

Bøker

Bøker

Gjennomførte bokprosjekter fra Institutt for eiendom og juss de siste årene. Utarbeidelse av lærebøker har vært en bevisst satsing og fortsetter for fullt i 2021 -2022 med nye utgivelser. I januar 2021 kom Eiendom og juss vol. 1 og Ekspropriasjonsrett, kort forklart ut. I løpet av høsten 2022 kommer en ny utgave av Jordskifteloven. Kommentarutgave. Sommeren 2022 kommer Eiendom og juss vol. 2 med tema jordskifte i urbane områder. Alle på Universitetsforlaget.

Nederst på siden er det også en oversikt over tidsskrifter som instituttets ansatte har vært redaktør for i 2020. Instituttet har også påtatt seg redaktøransvar for Kart og Plan nr. 1/2022 (Tema: Eiendomsutvikling ved Knut Boge) og nr. 3/2022 (Tema: Eiendoms- og utskiftningshistorie ved Per Kåre Sky).

LANDFRAG

LANDFRAG

Arealfragmentering i jordbruket - årsaker, konsekvenser og tiltak

Forskningsgruppa bidrar med jordskiftefaglig kompetanse i LANDFRAG.

Prosjektet skal bistå bønder i å bytte jord innbyrdes for å oppnå en mer effektiv og miljvennlig drift. Spredte og oppstykkede jordbruksarealer er et voksende problem i norsk landbruk. Vi ser på bruken av jordskiftelovens virkemidler for å bøte på disse problemene.

Prosjektet ble avsluttet 31.03.2020, men har sluttkonferanse 12.11.2020.

Les mer om prosjektet på Ruralis.

Prosjekt Norges forskningsråd: 267710

For forskningsresultater mv. på NFRs side.

Futgraze

Futgraze

 

 

Jordskifteseminar (utsatt inntil videre)

Fredag 28. august arrangeres et jordskifteseminar på NMBU. Seminaret er delt i en internasjonal del og en nasjonal del. Utsatt inntil videre på grunn av Covid-19.

Foreløpige bidragsytere:

 

Internasjonal del:

Anja Portsch, Amtsleiterin Kreisvermessungsamt, Landratsamt Meißen. Portsch holder innlegg om rammene for jordskifte i Tyskland, pågående diskusjoner og viser eksempler på bruk av virkemidler etter den «tyske jordskifteloven».

I tillegg kommer prof. Mark Goodale fra University of Lausanne. Han har blitt utfordret til å forelese om jordskifte og menneskerettigheter.

Nasjonal del:

Ph.D.-student Veronica Trygstad NMBU ser på forholdet mellom matrikkelloven og jordskifteloven og reiser spørsmålet om det er behov for bedre koordinering mellom lovene.

Ph.D.-student Cathrine Liss Hoddevik, NMBU om fordeling av planskapte verdier i lys av Kilen syd og Opstad vest.

Universitetslektor Inger Wang Larsen og dosent Fredrik Holth, NMBU ser nærmere på domstolenes adgang til å beslutte ekspropriasjon etter veglova § 53.

Førsteamanuensis Helén Elisabeth Elvestad og professor Per Kåre Sky, NMBU ser på mulighetene i jordskifteloven for å håndtere fragmentering av leiejord.

 

Nordisk samarbeid

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering 

Institutt for eiendom og juss og forskningsgruppene har innledet et samarbeid om forskning og undervisning med tilsvarende fagmiljø på Kungliga Tekniska Högskolan, Lund Tekniska Högskola, Aalborg Universitet og Aalto University. Her vil vi legge ut informasjon om samarbeidet og om konkrete samarbeidsprosjekt. 

 

Samarbeidende institutt:

School of Architecture and the Built Environment (Kungliga Tekniska Högskolan)

Technology and Society (Lund Tekniska Högskola)

Department of Planning (Aalborg Universitet)

Department of Built and Environment (Aalto University)

 

Noen samarbeidsprosjekt:

  • Felles PhD-kurs i Land Mangement (5 ECTS)
  • Legge til rette for at ordinære PhD-kurs kan tas på tvers av institusjonene.
  • Oppdatering  av boka "Ejendomsregistrering i de nordiske landene" utgitt av Kort & Matrikkelstyrelsen i 2006.

Diverse:

KTH har opprettet denne sida for vårt samarbeidsprosjekt

PhD-kurs på Aalborg Universitet.

Aktiviteter i 2019

Jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering 

Forskergruppe 2018

Aktiviteter i forskergruppe for jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering i 2018

Forskergruppe 2017

Aktiviteter i forskergruppe for jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering i 2017.

Internasjonale konferanser

På denne sida er det informasjon om internasjonale konferanser og organisasjoner.

 

 

Stiftelse av NORNESK – Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer

Stiftelse av NORNESK – Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer

Den 6. og 7. februar ble det avholdt et innledende møte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen med henblikk på å opprette et nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Matter, Gesture and Soul

Matter, Gesture and Soul

Dette er et delprosjekt under doktorgradsprosjektet Fra to verdener til ett landskap – den urbane fjæra som potensielt opplevelseslandskap.

‘Live eksperiment’: SOLARIS revisited

‘Live eksperiment’: SOLARIS revisited

Dette er et delprosjekt under doktorgradsprosjektet Fra to verdener til ett landskap – den urbane fjæra som potensielt opplevelseslandskap.

Teknisk porselen som vekstmedium for hardbunnsamfunn

Teknisk porselen som vekstmedium for hardbunnsamfunn

Dette er et delprosjekt under doktorgradsprosjektet Fra to verdener til ett landskap – den urbane fjæra som potensielt opplevelseslandskap.

Sider