Master (5-årig)
Heltid
Eiendom

Vil du lære å forhandle, avklare eller løse konflikter innen eiendomsspørsmål? Og legge til rette for endring og utvikling av bruk av eiendom? Med utgangspunkt i juss, eiendomsfag, økonomi og en flerfaglig forståelse av arealbruk gir vi deg alle muligheter til å bli ekspert i å håndtere eiendomsspørsmål.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

38

Poenggrenser:

44,3 / 51,1

Opptakskrav:

 

For ordinært 5-års studieløp: Generell studiekompetanse

For høyere årstrinn: bachelor eller master i rettsvitenskap eller bachelor i landmåling og eiendomsdesign

 

 • Generell studiekompetanse. Det tas opp maks. 38 studenter pr. år. Søkere med relevant annen høyere utdannelse vil etter opptak få tilpasset en individuell studieplan som kan gjennomføres på kortere tid.
Det er behov for kvalitetsheving av deler av matrikkelen, ifølge en fersk doktorgradsavhandling fra NMBUs Veronica Trygstad.
.

De første årene får du en innføring i grunnleggende juridiske- og eiendomsfaglige emner, kartfag og økonomi. De juridiske emnene og eiendomsfagene er videre fordelt gjennom hele studietiden.

Vi har basert undervisningen på forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Du vil også kunne ta egne valg, og studiet åpner for muligheten til spesialisering. Dette skjer særlig mot avslutningen av studiet, for eksempel i retning eiendomsutvikling, jordskifte eller internasjonalt arbeid.

Det er gode muligheter for delstudier i utlandet i løpet av studietiden. Du avslutter studiet med en masteroppgave der du velger et spennende tema innen et fagområde.

Karrieremuligheter

Studiet gir meget gode jobbmuligheter innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling i både privat og offentlig sektor. Du kan også arbeide innenfor spesialiserte områder som jordskifte og ekspropriasjon. Kompetansen gjør deg svært ettertraktet som forhandler i store arealkrevende prosjekter. Utdanningen kvalifiserer til å bli dommer i jordskifteretten.

Yrkeseksempler

Vil du vite hva du kan jobbe med både underveis og etter studier? Vi har intervjuet avgangsstudenter og tidligere studenter, både i fast stilling og traine-stillinger.

Les intervjuene og se hva du kan jobbe med.

Om våre studenter

Gina Marie Qvale - ledestjerne i Dagens Næringsliv

Vinnere i Skanska sin studentkonkurranse Grensesprenger 2022 og 2023.
Skanska arrangerer studentkonkurransen Grensesprenger, med lag bestående av 2-4 fulltidsstudenter fra en norsk høyskole eller universitet. Til denne konkurransen oppfordres alle studenter som mener de kan bidra til å kutte klimagassutslippene å delta. Både i 2022 og 2023 var en del av vinnerlaget i årets Grensesprenger studenter tilhørende Norges miljø- og biovitenskapelige universitets (NMBU) Institutt for Eiendom og juss.

Vinnere i Aspelin Ramm sin studentkonkurranse 2023

Jenny, Rebekka, Olav og Sveinung fra Eiendom er vinnere av Eiendomsbransjens stipendordning 2024

Våre studenter er svært engasjerte i fag, utvikling og samhold. De organiserer seg gjennom studentforeningen Jordskifterlaget som er åpen for studentene på masterstudiet i eiendom.

Hvis du er interessert i å lese mer om hva studentene våre produserer, anbefaler vi at du ser på studentenes eget fagmagasin Dekar.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • kompetanse innen relevante juridiske, økonomiske, planfaglige og eiendomsfaglige emner og metoder til å kunne kommunisere med andre fagfolk og aktører i konkrete prosesser med arealbruk som tema
  • kompetanse innen tilegnelse og kritisk håndtering av faglig stoff på høyt nivå knyttet til egen profesjon og til kommunikasjon med andre relevante fagfelt
  • kompetanse innen analyse av komplekse eiendomsrelaterte situasjoner, men også til profesjonell syntese i form av konstruktiv problemløsning

  Kunnskaper:

  • en samlet profesjonell kompetanse som gjør kandidaten foretrukket til stillinger knyttet til avklaring og løsning av eiendomsrelaterte konflikter og problemer
  • en samlet profesjonell kompetanse som gjør kandidaten foretrukket til stillinger innenfor grunnerverv og ekspropriasjon og liknende transaksjoner med eiendom

  Ferdigheter:

  • kompetanse til å avklare og analysere eiendomsforhold
  • kompetanse til å håndtere prosesser rundt endring av eiendomsforhold;

   • endringsverktøy og prosesser gitt i Jordskifteloven
   • tilsvarende endringer gjennomført utenom domstolen
   • kjøp, salg, grunnerverv, ekspropriasjon og andre transaksjoner med eiendom
   • eiendomsregistrering
   • handlingskompetanse med sikte på løsning av eiendomsproblemer (forvaltningsprosesser, domstolsprosess, private transaksjoner, forhandling, megling mv.)
  • Via studiets profesjonsrettede flerfaglighet utvikles gode holdninger hos den som skal operere effektivt og med tillit i slike situasjoner; troverdig egen kompetanse, analytisk og kritisk evne, ydmykhet, respekt og kommunikasjonsevne overfor andre fag og aktører.
 • Det er gode muligheter for å ta delstudier i utlandet i løpet av studietiden. Programmet har tilrettelagt utvekslingsopphold i 3.året i studiet. NMBU har mange gode utvekslingsavtaler som også er relevante for studentene ved Eiendom.
 • Basisfagene danner kunnskapsgrunnlag for videregående emner og/eller representerer en forutsatt avsluttet delkompetanse. I dette inngår innføring i eiendomsfag, eiendomshistorie, juridisk metode og norsk rettssystem, forretningsjuss, forvaltningsrett, bruk av digitale verktøy, kart- og landmålingslære, innføring i GIS, kartografi og geodatakilder, grunnleggende foretaksøkonomi, filosofi, vitenskapsteori og metodefag. Emnene på 200- og 300-nivå gir profesjonsrettet fordypning. Alle studenter skal utføre en masteroppgave på 30 stp innenfor fagprofilen som skal representere en dokumentasjon på ervervet kompetanse i en forskningspreget form. Studentene oppnår tilstrekkelig fordypning gjennom de obligatoriske emnene på 200- og 300-nivå, samt fra masteroppgaven på 30 stp. Før arbeidet med masteroppgaveskrivingen starter, skal studenten som hovedregel ha gjennomført fordypningsemnene tilhørende programmet. Valgfrie studiepoeng utover disse må velges blant relevante emner og godkjennes i forbindelse med utdanningsplan. Det gjelder emner så vel ved NMBU som ved andre læresteder i inn- og utland.

  Studieplan for mastergrad i eiendom – oppstart 2023

  Tilpasset studieplan for høyere årstrinn (master i rettsvitenskap) - 2023

  Tilpasset studieplan for høyere årstrinn (bachelor i rettsvitenskap) - 2023

  Tilpasset studieplan for høyere årstrinn (bachelor i landmåling og eiendomsdesign fra HVL) - 2023

  • Sentralt for miljø og velferd står bruk av arealer og utvikling av arealer fra forvaltning av naturområder og forbedring av forholdene for landbruket til utbygging av tettsteder og sentrale byområder. Alt areal er eid og/eller underlagt rettigheter av forskjellig art. Programmet utdanner profesjonelle deltagere i prosesser knyttet til dette - deltagere som med utgangspunkt i forståelse av eiendomsrett og eiendomsforhold kan delta i diskusjoner der rettigheter til arealer står sentralt, og som kan jobbe for så vel private interesser som for det offentlige.
  • I første del er studiet preget av emner der undervisningen i stor grad skjer ved forelesninger og øvinger innenfor avgrensede fag. Selvstendig studium er i denne fasen preget av lesing og forståelse av pensum. Fra og med emner på 200-nivå er studiet preget av gruppearbeider, prosjektarbeider og øvinger, samt seminarer, kollokvier og selvstendige arbeider. Det forutsettes her at studenten ved selvstendig studium søker egne kilder og aktivt oppsøker gjesteforelesninger, diskusjonsmøter og andre faglige tilbud i eller omkring universitetsmiljøet på Ås utenom det ordinære emnetilbudet.
  • På 100-nivå evalueres studentene i relativt stor grad ut fra rapporterte ervervede kunnskaper - for det meste ved avsluttende skriftlige prøver. De mer avanserte emnene på 200- og 300-nivå evalueres i større grad ut fra studentens evne til å håndtere komplekse problemstillinger på en kvalifisert måte. Dette gjelder ved evaluering av innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver, men også ved vurdering av skriftlige og muntlige prøver. Fra 200-nivå og videre dominerer derfor langsgående vurderinger eller større avsluttende arbeider. Eksamen er enten basert på avsluttende prøver (selvstendige arbeider eller skritflige prøver) eller langsgående vurderinger (prosjektoppgaver eller lokal skriftlig prøver). Sensorene brukes på to måter: 1) for å vurdere hver enkelt students eksamensarbeider og 2) for å vurdere eksamensopplegget. Det legges opp til at studentene ved oppstart av et emne får oversikt over vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold til karakterskalaen A-F eller bestått/ikke bestått.
  • Det internasjonale læringsstoffet øker kontinuerlig. Studiet er åpent for internasjonale studenter, men sentrale tema vil være på norsk.

Studieveileder(e):

Morten Bruun Evensen

Morten Bruun Evensen

Seniorrådgiver