Strategisk handlingsplan for Fakultet for landskap og samfunn 2023-2025

Av Egil Jahren

NMBU Campus Cirkus

Den strategiske handlingsplanen er en realisering av NMBUs strategi, og beskriver fakultetets satsningsområder for perioden 2023-2025.

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende fagmiljø som utvikler kritisk tenkning og innovative og varige løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling, forankret i NMBUs visjon: «Felles innsats for en bærekraftig framtid».

Samfunnet preges av store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer. For å møte disse utfordringene, kreves det nye måter å forstå og anvende kunnskap på, og forståelse for hvordan utfordringene og løsningene påvirkes av miljømessige, økonomiske og sosiale forhold, som krig og konflikt, politisk polarisering, rask urbanisering, økende ulikhet, endrede konsummønstre, geopolitiske endringer, marginalisering og utenforskap.

Bredden i våre fagmiljøer og den tverrfaglige tilnærmingen til forskning og utdanning gjør oss spesielt godt egnet til å sette aktuelle problemstillinger inn i et helhetlig samfunnsperspektiv. Våre fagmiljøer har kompetanse på globale og nasjonale spørsmål innen internasjonale miljø- og utviklingsstudier, by- og
regionsplanlegging, eiendom og juss, landskapsarkitektur og landskapsingeniørstudier, og folkehelsevitenskap.

LANDSAM utvikler kunnskap i skjæringsfeltet mellom mennesker og deres fysiske, naturlige, sosiale og kulturelle miljø med utgangspunkt i lokale så vel som globale problemer og utfordringer. Vår forskning er preget av utstrakt samarbeid med samfunnsaktører og beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger sørger for at våre studenter har et sterkt teoretisk fundament, høy analytisk kompetanse og evne til å praktisere sin kunnskap for bærekraftig utvikling – med et kritisk blikk på egen praksis.

LANDSAM skal utfordre etablert praksis gjennom forskning, formidling og deltagelse i samfunnsdebatten. Våre utdanningstilbud skal gi konkrete verktøy og kompetanse for langsiktig og bærekraftig endring. LANDSAM skal være en premissgiver og pådriver for å løse samfunnets utfordringer.

Den strategiske handlingsplanen gjelder for perioden 2023-2025 og beskriver hvilke satsningsområder fakultetet vil jobbe med i denne perioden for å realisere NMBUs strategi 2023-2030.

Handlingsplanen konkretiseres gjennom tiltak og prioriteringer gjennom årsplanarbeidet. I tillegg følges den opp med måleparametere for hvert av
punktene for å gjøre det mulig å følge utviklingen i fakultetets strategiske arbeid. Dekanen rapporter om utviklingen årlig til fakultetsstyret i tilknytning til behandlingen av årsplanen for det kommende året.

Strategiske mål for Fakultet for landskap og samfunn

Livslang læring

Fakultet LANDSAM skal:

 • Integrere kunnskap om og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling i alle
  studieprogrammer
 • Øke rekrutteringen til alle våre studietilbud
 • Videreutvikle studieporteføljen for å kunne tilby ettertraktede gradsprogram, i tett samarbeid med arbeidslivet og partnere lokalt, regionalt og globalt
 • Ha studenter som representerer et globalt mangfold og aktivt deltar i det globale klasserommet
 • Utvikle nye EVU-tilbud som møter samfunnets kompetansebehov, på tvers av alle fakultetets regulære studieprogrammer, i tett samarbeid med organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning
 • Tilby emner på tvers av studieprogram på hele NMBU, som gir kompetanse om planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling
 • Prioritere arbeidet i SFU SITRAP og dra veksler på senteres kompetanse i det pedagogiske utviklingsarbeidet på fakultetet og universitetet

Felles forskningsinnsats

Fakultet LANDSAM skal:

 • Etablere seg som et anerkjent og synlig kompetansemiljø innen sosial bærekraft og styrke viktigheten av samfunnsvitenskapelige tilnærminger til bærekraftsutfordringene
 • Initiere tverrfaglige forskningsprosjekter på tvers av institutt og fakultet, som svarer på spørsmål av relevans for en bærekraftig samfunnsutvikling
 • Øke omfanget av og kvaliteten på vitenskapelige publikasjoner
 • Gjennom sitt formidlingsarbeid styrke sin rolle som en premissgiver og pådriver for å løse samfunnets utfordringer
 • Øke porteføljen av oppdragsforskning innen strategisk viktige områder
 • Øke antall og kvalitet på søknader til Norges og EUs forskningsprogram
 • Øke antallet kandidater til våre PhD-programmer for å bidra til nasjonal forskerkompetanse og faglig utvikling innen våre disipliner
 • Styrke samhandlingen mellom forskning og utdanning gjennom utvikling av både
  forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning

Innovasjon og nyskaping

Fakultet LANDSAM skal:

 • Utdanne kandidater med kompetanse til å bidra til endring mot et mer bærekraftig samfunn lokalt og globalt gjennom å gi dem kunnskap om og trening i å anvende begreper, tilnærminger og verktøy for innovasjon og nyskaping
 • Samarbeide med organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning nasjonalt og internasjonalt for å utvikle ny kunnskap som bidrar til å løse bærekraftsutfordringer i samfunnet
 • Etablere en felles forståelse for og tydeliggjøre hva innovasjon betyr for fakultetet og våre fag
 • Legge til rette for og videreutvikle studentdrevne innovasjonsprosjekter, som UrbanLab
 • Integrere perspektiver på og verktøy for samfunnsinnovasjon i våre EVU-tilbud for arbeidslivet

Vårt NMBU

Fakultet LANDSAM skal:

 • Ha ansatte og fagmiljøer som er bevisste og tar ansvar for fakultetets bidrag til NMBUs arbeid med bærekraft
 • Være en pådriver for utvikling av innovative løsninger innen miljømessig og sosial bærekraft på NMBU, lokalt, nasjonalt og globalt
 • Ha studenter som opplever et godt sosialt læringsmiljø og samhandler tett med fakultetets ansatte i deres studiehverdag og gjennom linjeforeninger og studentdemokratiet
 • Ha et utdanningstilbud som er tilpasset arbeidslivets etterspørsel og studentenes livssituasjon i ulike faser av livet
 • Ha et studie- og arbeidsmiljø som fremmer medvirkning, samhandling, respekt, fellesskap og stolthet over vår felles arbeidsplass og identitet
 • Sikre et økonomisk handlingsrom som fremmer universitetets kjerneoppgaver forskning, utdanning og innovasjon/formidling
 • Ha profesjonelle og effektive administrative tjenester som understøtter den faglige kjernevirksomheten

Publisert - Oppdatert

Del på