Master (2-årig)
Heltid
Eiendomsutvikling

Studiet gir deg en profesjonsutdanning der du lærer å finne tomtene og utvikle disse fram til bygging. Du blir med i verdiskapingen og omformer og oppgraderer eiendom i takt med samfunnets behov.

Deltid: Master i eiendomsutvikling kan også tas som et deltidsstudie 

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

26

Opptakskrav:


Minst bachelorgrad innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.

Minst bachelorgrad innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk.

Karaktersnitt i 2023 inkludert eventuelle tilleggspoeng: 3,42.

 • Fagkrav:

  Minst bachelorgrad innenfor økonomi og administrasjon, eiendomsfag, eiendomsmegling, markedsføring, samfunnsøkonomi, finans eller tilsvarende.

  Minst bachelorgrad innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk.

  For søkere med bachelor (master) innenfor juridiske fagområder, eiendomsfag, planleggingsfag eller byggteknikk stilles det også et krav om grunnleggende forhåndskunnskaper innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi). Dette kravet må være tilfredsstilt med beståtte emner innenfor makroøkonomi (samfunnsøkonomi) og finans (mikroøkonomi) på minst bachelornivå.

  Karakterkrav:

  Minst karakter C (2,5 poeng) i karaktersnittet i vitnemål (180 sp).

  Dersom man har flere enn 180 sp bestått kan man ta i beregning de beste karakterene i emner som tilsvarer 180 studiepoeng.

  Tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn:

  0,5 tilleggspoeng tildeles til søkere med mastergrad i økonomi, samfunnsøkonomi, finans, økonomi og administrasjon, business administrasjon, eiendom.

  0,25 tildeles til søkere med bachelorgrad i økonomi, finans, økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi, markedsføring, prosjektledelse, regnskap og revisjon, facility management.

  0,125 tilleggspoeng tildeles til søkere med bachelorgrad i eiendomsmegling, jus og økonomi (BIs program f.o.m. 2018).

  Bachelor i eiendomsmegling (BIs program før 2018) gir ikke tilleggspoeng for utdanningsbakgrunn.

  Det er 26 plasser i studieprogrammet.

Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning.

Studiets første del inneholder markedsanalyse, juss og eiendomsøkonomi. Denne delen kan tilpasses individuelt ut fra dine forhåndskunnskaper.

Deretter gir studiet et flerfaglig perspektiv på eiendoms- og byutvikling som verdiskapingsprosess, fra idéutvikling via prosjekt og endringsprosesser til eiendomsforvaltning. Du vil dels arbeide med teori på fagområdet og dels med praktisk oppgaveløsning. Studiet avsluttes med masteroppgave på 30 stp. innenfor et selvvalgt relevant tema.

Metoden i masteroppgaven skal være forskningsbasert, men kan ha både et kunnskapssøkende og/eller et utviklingsrettet formål.

Se også: Studenter i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling samarbeider om tomteutvikling i Oslo. (video)

Studiemiljø

Gia og Henriette fra Eiendomsutvikling er vinnere av Eiendomsbransjens stipendordning 2024.

Våre studenter er svært engasjerte i fag, utvikling og samhold. De organiserer seg gjennom studentforeningen Jordskifterlaget som er åpen for studentene på masterstudiet i eiendom.

Hvis du er interessert i å lese mer om hva studentene våre produserer, anbefaler vi at du ser på studentenes eget fagmagasin Dekar.

Karrieremuligheter

Du blir en sentral tilrettelegger, forhandler, koordinator og planlegger i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse, særlig i tidlig fase av utviklingsprosjekter. Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter innen privat, offentlig og frivillig sektor, eller i utvikler-/rådgivningsmiljøer.

Yrkeseksempler

Vil du vite hva du kan jobbe med både underveis og etter studier? Les intervjuer med både studenter i trainee-stillinger og tidligere studenter i faste stillinger.

 • Studenter som har tatt en master i eiendomsutvikling ved NMBU skal ha god forståelse av eiendomsutvikling som handlingstype, hvilke metoder og krav til kunnskap som forventes av en aktør som tar et bærekraftig samfunnsansvar. En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • har et avansert tverrfaglig fundament
  • behersker meget godt kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder og aktører i et eiendomsutviklingsprosjekt
  • har innsikt i bransjens samfunnsansvar

  Kunnskaper:

  • har inngående kunnskap til forskjellige delprosesser i en eiendomsutviklingsprosess
  • har inngående kunnskap om markedsanalyse, planlegging, juss, økonomi og eiendomsproblematikk i eiendomsutviklingens tidligfase

  Ferdigheter:

  • kan utarbeide, raffinere og rangere utviklingsprosjekter ved å kombinere ervervet kunnskap
  • kan kritisk vurdere utviklingsprosjekter
  • har interesse og respekt for de andre fag og aktører i prosessen
  • kan lede utviklingsprosjekter operativt og strategisk
 • Det foreligger foreløpig ikke egne studiprogramspesifikke samarbeidsavtaler for 2-årig master i eiendomsutvikling. Studentene kan, så langt det passer, gjøre bruk av NMBUs mer generelle avtaler. Det arbeides med å få på plass egne studieprogramspesifikke avtaler. Utveksling vil være mest praktisk gjennomførbart i høstsemesteret 2. studieår.
 • Studiet er bygd opp gjennom en logisk inndeling av semestrene i fire moduler:

  MODUL I (første halvår): Eiendom, marked og samfunn

  Modul I skal gi introduksjon til eiendomsfag og kunnskap om eiendomsutvikling som profesjon. Studentene skal få innsikt i eiendomsutvikling som bransje, hvilke typer av aktivitet som bransjen tar del i og den samfunnsmessige konteksten som bransjen og enkeltaktører inngår i. De skal få spesifikk kunnskap om hvordan eiendomsmarkedet fungerer og hvordan markedet og eiendomsbransjen kan opptre som samfunnsaktører, hvilke metoder som kan benyttes etc. Sentralt i denne første modulen er verdsetting av eiendom. Læringsmetodene er satt sammen av forelesninger, casestudier og prosjektoppgaver.

  MODUL II (andre halvår): Eiendomsutvikling og gjennomføring

  Modul II vil fokusere på eierrettigheter og gjennomføringsmuligheter. Gjennom APL350 vil studentene arbeide tverrfaglig med konkrete case som skal utforskes med hensyn til muligheten for gjennomføring og risikohåndtering. Studentene skal få generell kunnskap om plan- og bygningsrett og spesifikk kunnskap om og erfaring med reguleringsplanlegging, bruk av virkemidler og utarbeidelse av utbyggingsavtaler etc. Sentralt i denne modulen er kompetanseutvikling i skjæringsfeltet jus og økonomi.

  MODUL III (tredje halvår): Prosjektutvikling, konsept og løsning

  Modul III gir studentene innføring i og erfaring med ulike metoder for å analysere en konkret utbyggingstomt og i en større områdekontekst. Prosjektemnet LAA350 gir tverrfaglig erfaring gjennom samarbeid med studenter fra masterprogrammet i by- og regionplanlegging og landskapsarkitektur. Studentene vil arbeide i team med å utvikle program og målsettinger for det arealet som skal utvikles. Det skal lages en mulighetsstudie. Studentene vil få kunnskap bl. a. i å utregne tomteutnyttelse, vurdere romlige kvaliteter av ulike tettheter og utforske markedsmessige muligheter og begrensninger. Et viktig læringsmål i denne modulen er å oppøve kompetanse i å argumentere for eget prosjekt og å evaluere prosjektkvalitet. I denne modulen vil studentene få teoretisk innsikt i ulike sider av byutvikling, øvelse i akademisk skriving og programmering av masteroppgaven.

  MODUL IV (fjerde halvår): Masteroppgave

  Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling

  Studiets første del gir innsikt i det norske eiendomsmarkedet og det legale rammeverket for eiendom/eiendomsutvikling. Studentene introduseres for eiendomsmarkedets delsegmenter (bolig, fritid, forskjellige typer næringseiendom) og påvirkningsfaktorer som spesielt innvirker på eiendomssegmentene. Studentene gis opplæring i bruk av anvendte økonomiske metoder og kalkyler for analyse av eiendomsutviklingsprosjekter. I tillegg gis en basisinnsikt i prosjektstyring, prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter. I studiets mellomfase går studentene dypere inn i de prosessuelle sidene ved å utvikle og gjennomføre eiendomsprosjekter, herunder også virkemidler for gjennomføring av planer og prosjektideer. I tillegg går man dypere inn i det juridiske rammeverket (tingsrett, plan- og bygningsloven, overføring av fast eiendom). 

  Studiets siste år konsentreres primært rundt anvendelse av kunnskap gjennom prosjekt- og feltarbeidsrelatert undervisning før studiet avsluttes med en masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng. Studiets struktur er relativt stringent idet studentene forutsettes å erverve både bredde- og dybdekompetanse på tilstrekkelig nivå innen en rekke fagområder innenfor studiets tidsramme. Det vil være mulig individuelt å tilpasse undervisningen i forhold til studenter med spesielle forkunnskaper i tillegg til at studiets siste år gir kandidatene i noe grad muligheter til å fokusere på utvalgte fagområder/emner gjennom feltarbeid/prosjektoppgave og senere masteroppgaven.

  Oppbyggingen av den 2-årige masteren i eiendomsutvikling tar utgangspunkt i en forutsetning om at dette studietilbudet skal utvikles på en slik måte at fagtilbudet kan være direkte nyttig for andre studietilbud ved NMBU. Dette gjelder særlig for studieretningene Eiendom og By- og regionplanlegging (og til dels også Landskapsarkitektur). Alle disse tre studieretningene bygger sin fagkompetanse i skjæringsfeltet til eiendomsutvikling. Faglige tilbudet i eiendomsutvikling skal derfor bygge opp under og bidra til å bygge bro mellom disse studietilbudene, og ikke utvikles som et tilbud på siden av allerede eksisterende faglig vinklinger. Både eiendoms- og by- og regionplanleggingsmiljøet er tjent med at eiendomsutvikling som fagområde utvikles med dette for øye, og bevisst utvikles slik at man bidrar til å knytte de to tradisjonelle fagmiljøene tettere sammen. En slik erkjennelse medfører at eiendomsutviklingsstudiet hele tiden utvikles på en måte som gagner og der emner også kan brukes som byggesteiner i Eiendoms- og By- og regionplanleggingsstudiene.

  Studieplan for mastergrad i eiendomsutvikling heltid – oppstart 2023

  • Programmet er etablert for å dekke et særskilt behov for utdanning på høyere nivå innen hovedsakelig tidligfase eiendomsutvikling i Norge. Prinsipper for eiendomsutvikling kan være internasjonalt forankret, men operativ kompetanse må knyttes til konkret kunnskap om lokale forhold. Programmet, som er profesjonsorientert, er dermed spesielt tilpasset behovet for kunnskap om det juridiske rammeverket og de samfunnsmessige spillereglene som gjør seg gjeldende ved eiendomsdrift og eiendomsutvikling i Norge. Tilpasningen gjelder generelt både på teoretisk nivå og praktisk nivå gjennom obligatorisk prosjektarbeid i undervisningen.
  • Læringsmetoden varierer i forhold til emnenes innhold. I tillegg til ordinære forelesninger og selvstudium benyttes prosjekt- og gruppearbeid, feltarbeid og seminarer med gjesteforelesere. I utvalgte emner nyttes utstrakt bruk av forelesere knyttet til eiendomsbransjen. Eksamen er enten basert på avsluttende prøver (selvstendige arbeider eller skriftlige prøver) eller langsgående vurderinger (prosjektoppgaver og/eller lokale skriftlige prøver). Sensorene brukes på to måter: 1) for å vurdere hver enkelt students eksamensarbeid og 2) for å vurdere eksamensopplegget. Det legges opp til at studentene ved oppstart av et emne får oversikt over vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold til karakterskalaen A-F eller bestått/ikke bestått.
  • Studentene evalueres innledningsvis hovedsakelig ut i fra skriftlige prøver, men vil etter hvert i studiet i større grad evalueres i forhold til evne til å håndtere til dels komplekse problemstillinger gjennom feltarbeid og innleverte prosjektoppgaver.
  • Studiet er åpent for internasjonale studenter, men sentrale tema vil måtte være på norsk.

Studieveileder(e):

Morten Bruun Evensen

Morten Bruun Evensen

Seniorrådgiver