Master (5-årig)
Heltid
By- og regionplanlegging

Som by- og regionplanlegger utvikler du fremtidens byer, regioner og samfunn. Jobbmulighetene for deg som by- og regionplanlegger er mange, både i privat og offentlig sektor. Behovet for planleggere er stort i hele landet.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

45

Poenggrenser:

48,5/53,3

Opptakskrav:

Studiekompetanse

 • Generell studiekompetanse
Urban Lab er et studentinitiativ og en arena der studenter kan jobbe med konkrete problemstillinger sammen med næringslivet og få praksiserfaring, kontakter og faglige og sosiale treff. På bilder øverst fra venstre: Emilie Netskar, Synne Thorshaug Eide, K
Hyttelandskap i Norge

Som student i by- og regionplanlegging vil du få muligheten til å bli ekspert på noe alle bryr seg om: steder hvor folk bor og oppholder seg, og hvordan disse skal utvikles for fremtiden. By- og regionplanlegging spenner bredt fra juss, samfunnsvitenskap, arkitektur og kreative fag, noe som vil gi deg et bredt grunnlag for videre karrierevalg.

I løpet av studiet vil du jobbe med både teoretiske og reelle problemstillinger. Prosjektarbeid, individuelt arbeid, seminarer, forelesninger og andre gruppeaktiviteter står sentralt i undervisningen. Som student vil du også få muligheten til å bli en del av en aktiv linjeforening, og delta i mangfoldige aktiviteter og foreninger i Ås-studentenes egen organisasjon, Samfunnet.

Se studieplan her (PDF)

Anbefalte valgfrie emner ved BYREG (PDF)

Studenter om studiet:

Se også: Institutt for by- og regionplanlegging

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning blir du ekspert i by- og regionutvikling. Kort fortalt blir du en tilrettelegger for fremtidas samfunn. Med kunnskaper om metoder for planlegging og analysearbeid, i tillegg til god tverrfalig kompetanse, er karrieremulighetene for deg som byplanlegger mange, i både privat og offentlig sektor.

Les mer om hva tidligere studenter jobber med i dag:

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Utvikle og gjennomføre planer på en profesjonell måte gjennom samarbeid.
  • Demonstrere kompetanse i planlegging basert på både etablerte og nye profesjonelle roller.
  • Diskutere etiske spørsmål om planlegging.
  • Bruke kritisk tenkning og skriving profesjonelt og i studier av by- og regionplanlegging.
  • Identifisere og anvende relevant forskningsetikk

  Kunnskaper:

  • Analysere og forklare planleggingsteorier og relevante teorier fra andre felt (f.eks. sosiologi, arkitektur, urban design, morfologi, geografi, landskapsarkitektur, miljø og økologi, bærekraft, transport, folkehelse, eiendomsfag og jus).
  • Beskrive by- og regionplanleggingens tradisjoner og historie og betydningen disse har hatt på utviklingen av byer og regioner.
  • Forklare ulike begreper og diskurser om bærekraftig by- og regionutvikling, inkludert rurale områder.
  • Tolke det norske lov- og forvaltningssystemet, fortolke miljølovgivning og plan- og bygningsloven, og anvende disse i planleggingspraksis.
  • Analysere forholdet mellom samfunnsutvikling og planlegging.

  Ferdigheter:

  • Tolke planlegging som styringsmiddel og analysere maktforhold og konflikter i planleggingen.
  • Foreslå og evaluere planstrategier for bærekraftig utvikling av byer og regioner, inkludert rurale områder.
  • Evaluere lokal utvikling og bygde omgivelser, vurdere kommuneplanlegging og utarbeide forslag til kommuneplaner.
  • Vurdere særlige utfordringer i planlegging og behovet for flerfaglighet for å kunne løse aktuelle problemstillinger.
  • Anvende relevante teorier og metoder i ulike plansituasjoner.
  • Foreslå planer, strategier og visjoner på ulike forvaltningsnivåer og ulik romlig skala, basert på relevante teorier, lover, etiske standpunkter og metoder.
  • Bruke digitale verktøy til kartlegging, illustrasjon, romlig analyse, design og planlegging
  • Bruke grunnleggende kunnskap om forskningsmetoder for å utforske planleggingsspørsmål og nye urbane og regionale fenomener
  • Kommunisere profesjonelt med ulike eksperter og andre aktører i planlegging, inkludert publikum.
 • Studenter oppfordres til å ta delstudier i utlandet.

  NMBU har en rekke sentrale avtaler for utveksling av studenter både innenfor og utenfor Norden.

  Les mer her: Informasjon om utveksling

 • Studiet gir kunnskap om naturfaglig, samfunnsfaglig og arkitekturfaglig emner og problemstillinger som berører de fysiske omgivelsenes kvaliteter og egenskaper. Studentene lærer om lovverket og hvordan man utformer formelle planer og bestemmelser. By- og regionutvikling inkluderer ulike arealbruksinteresser, miljøinteresser, eierinteresser, utbyggerinteresser, naboskapsinteresser og samfunnsinteresser. Gjennom hele studiet er det fokus på relevante problemstillinger og praktisk planarbeid. Det tilbys spesialiseringer i by- og stedsutvikling, regional planlegging, natur- og miljøplanlegging, kyst- og vassdragsplanlegging og gjennomføring av planer.

  • Utdanningen ivaretar samfunnets behov for faglig kvalifiserte planleggere i offentlige etater og private institusjoner og bedrifter som bedriver virksomhet som er regulert av plan- og bygningsloven. Utdanningen har høy grad av samfunnsrelevans.

  • De første to årene gis det undervisning i obligatoriske fag. Tredje og fjerde år gis det mulighet for større valgfrihet og fordypning. Hele studiet er bygget opp med teoretiske studier kombinert med praktisk prosjektarbeid knyttet til planlegging og prosjektutvikling. I det femte året avsluttes studiet med mastergradsoppgaven som utgjør ett semesters arbeid. I denne oppgaven skal det vises at studenten behersker faget med utgangspunkt i et aktuelt tema som velges i samarbeid med lærer.

   Gjennom studiet møter studentene "virkeligheten" gjennom praktiske planoppgaver, utferder og befaringer. Det legges stor vekt på å løse/belyse plansituasjoner og skrive semesteroppgaver i tillegg til eksamener. Det vil ofte jobbes i grupper sammen med andre studenter. Studentene jobber også i tverrfaglige team sammen med studenter fra andre fagområder. Dette likner på arbeidssituasjonen for en planlegger i jobb.

  • På 100-nivå evalueres studentene i relativt stor grad ut fra rapporterte ervervede kunnskaper - for det meste ved avsluttende skriftlige prøver. Modningsemnene på 200- og 300-nivå evalueres i større grad ut fra studentens evne til å håndtere komplekse problemstillinger på en kvalifisert måte. Dette gjelder ved evaluering av innleveringsoppgaver og prosjektoppgaver, men også ved vurdering av skriftlige og muntlige prøver. Fra 200-nivå og videre dominerer derfor langsgående vurderinger. Sensorene brukes på to måter: 1. for å vurdere hver enkelt students arbeider og 2. for å vurdere evalueringsopplegget. Studentene skal ved oppstart av et emne få oversikt over de vurderingskriteriene som er skreddersydd for det enkelte emnet i henhold til karakterskalaen A-F eller bestått / ikke bestått.
  • NMBU har en rekke samarbeidsavtaler om utveksling. Mange av disse er relevante for studentene ved By- og regionplanle

   gging.

Studieveileder(e):

Monica Vestvik

Monica Vestvik

Seniorrådgiver