Bachelor
Heltid
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

Søknadsfrist:

15. april
Internasjonale søkere
1. desember

Studiestart:

Oppstart hver høst

Antall studieplasser:

44

Opptakskrav:

Studiekompetanse + ENG4

 • Generell studiekompetanse.
 • Læringsutbytte en kandidat som har fullført sin kvalifikasjon bør ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  ▪ God kunnskap om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål og deres sammenhenger.

  ▪ Kunnskap om grunnleggende samfunnsvitenskapelige begreper felles for disipliner som spenner over sosiologi, politisk økonomi og antropologi.

  ▪ Kunnskap om utviklingsteori, utviklingshistorie, og røttene og teori om bærekraftig utvikling.

  ▪ Grunnleggende kunnskap om perspektiver i politisk økonomi så vel som nyklassisk økonomi.

  ▪ Kunnskap om teori, begreper, tilnærminger og temaer som er sentrale for kjønn og utvikling, med vekt på kjønns relevans for utvikling og utvikling. miljøspørsmål, både i teorien og i praksis.

  ▪ Grunnleggende kunnskap om økologi og miljøvitenskap.

  ▪ Kunnskap om muligheter og begrensninger ved ulike kvalitative og kvantitative metoder for prøvetaking, datainnsamling og analyse, samt metodiske problemstillinger knyttet til tverrfaglighet.

  ▪ Kunnskap om etiske hensyn og utfordringer knyttet til forskning som involverer mennesker og samfunn.

  Ferdigheter:

  ▪ Evne til å skrive akademiske tekster og bygge logisk litterær argumentasjon.

  ▪ Evne til å finne, gjennomgå og sitere relevant litteratur i egne artikler og rapporter.

  ▪ Evne til å designe og gjennomføre en grunnleggende kvalitativ og kvantitativ studie, velge egnede metoder og begrunne valg.

  ▪ Evne til kritisk refleksjon over etiske og kvalitetsmessige spørsmål knyttet til egne og andres studier og forskning.

  Generell kompetanse:

  ▪ Bred forståelse av sammenhengen mellom samfunns- og naturvitenskap.

  ▪ Evne til å søke ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter som er relevante for å møte lokale og globale miljø- og utviklingsutfordringer.

  ▪ Evne til å tenke kritisk og analytisk, og til å gjøre velbegrunnede vurderinger av lokale og globale miljø- og utviklingsutfordringer.

  ▪ Evne til å arbeide målrettet og selvstendig, og til å formidle kunnskap, analyser og resultater på en overbevisende måte, både muntlig og skriftlig.

 • Studentene vil kunne dra på utveksling til en av NMBUs samarbeidsinstitusjoner i femte semester.
 • Studiet er bygget opp av obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene tilsvarer 115 studiepoeng som utgjør de to første årene. Dette innebærer en progresjon fra introduksjonsemner til mer avanserte emner innenfor det tverrfaglige feltet internasjonale miljø- og utviklingsstudier, som utgjør fordypningen i programmet. Studentene vil også få introduksjonsemner i filosofi, økologi, akademisk skriving og forskningsmetode. Siste studieår er viet til valgfrie emner, enten ved Noragric, ved andre institutter på NMBU, eller ved andre universitet. 45 studiepoeng blant de valgfrie emnene må være på minst 200-nivå. Muligheter for feltkurs vil også bli tilrettelagt, og i femte semester er det muligheter for utvekslingsopphold ved NMBUs samarbeidsinstitusjoner.

  • Menneskeheten står overfor utfordringer av økende skala og kompleksitet, inkludert klimaendringer, global ulikhet og fattigdom. Universitets-, forsknings- og høyere utdanningssektoren i Norge har bestemt at veiledende prinsipper, retninger og finansieringsmekanismer for forskning og utdanning skal være i tråd med en rekke politiske rammeverk, alle forankret først og fremst i bærekraftsmålene (SDG) som en global agenda. Bachelorgraden i internasjonale miljø- og utviklingsstudier har et unikt tverrfaglig og internasjonalt fokus som bygger bro mellom miljø- og samfunnsvitenskap, og utstyrer studentene med kunnskap og ferdigheter for å møte globale utfordringer.
  • Programmet bygger på en rekke læringsmetoder. Å jobbe med miljø og utvikling krever mennesker som kan kommunisere og anvende sin kunnskap i nye og ulike situasjoner. Mange emner benytter seg derfor av problembasert læring og arbeid i grupper med både gitte og selvvalgte situasjonseksempler. Denne tilnærmingen engasjerer studenter til å være aktive deltakere i sin egen læring. Læringsmetodene varierer mellom de ulike emner, og inkluderer forelesninger, seminar, oppgaver, presentasjoner og diskusjoner. Felterfaring og praktisk arbeid er også en del av programmet gjennom valgfrie feltkurs.
  • Emnene som tilbys benytter seg av et vidt spekter av evalueringsformer, som skriftlige og muntlige eksamener, hjemmeeksamen og semesteroppgaver. Disse evaluerer på forskjellig vis studentenes ferdigheter i akademisk lesning og skriving, samt analytiske ferdigheter.
  • Studentene skal ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering, jf. forskrift 21. desember 2018 nr. 2221 om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 tredje ledd.
  • Noragric kan tilby individuelt tilpassede opplegg for studenter fra partneruniversiteter. Alle instituttets emner tilbys på engelsk.

Studieveileder(e):

Jørn Kongsten Brevik

Jørn Kongsten Brevik

Seniorrådgiver