SITRAP - Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

SITRAP - Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

SITRAP er et ressurssenter for fagdidaktikk i romlig planlegging. Senteret skal bidra til bedre undervisning og læring i og på tvers av landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling og lignende fag. SITRAP har SFU- finansiering over 5 år (2023 -2027) med en samlet ramme på ca. 35 mill. kroner.  Midlene skal brukes på ulike delprosjekter som er beskrevet under senterets tre strategiske fokusområder.

Prosjekter

Aktuelt

 • SITRAP har SFU- finansiering over 5 år (2023 -2027) med en samlet ramme på ca. 35 mill. kroner. Midlene skal brukes på ulike delprosjekter som er beskrevet under senterets tre strategiske fokusområder.

  • SITRAP skal, med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle metoder for bedre undervisning og læring. Senterets hovedoppgave er å dokumentere og videreutvikle gode erfaringer i undervisningen og bidra til innovasjon gjennom å integrere kreative innspill i piloter og utviklingsprosjekter.  

   SITRAP skal bidra til faglig interaksjon og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Senterets aktiviteter, erfaringer og resultater skal formidles til ulike undervisningsmiljøer internt på Fakultet for landskap og samfunn, på tvers av fakultetene ved NMBU og til andre nasjonale utdanninger i planlegging.

   SITRAP skal ha ambisjoner som kvalifiserer til å fremme en søknad om fremragende undervisning i fagfeltet romlig planlegging.

   (gitt av dekan, desember 2018)

  • Senter for fremragende utdannelse (SFU) er en nasjonal prestisjeordning etablert i 2010 og finansiert av kunnskapsdepartementet. Ordningen forvaltes av Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse.

   Ordningen ble etablert for å:

   • bidra til utvikling av fremragende kvalitet i norsk høyere utdanning
   • synliggjøre at undervisning og forsking er likestilte oppgaver for universitet og høyskoler

   En sentral del av ordningen er å fremheve fremragende forskingsbasert utdanning, undervisning og vurdering. Fremragende utvikling innebærer å styrke kunnskap om ulike sider av utdanning lokalt, og i høyere utdanning generelt. Ordningen er laget for å utvikle og premiere arbeidet som skjer i samhandling mellom studenter, undervisere, støttefunksjoner, arbeidsliv og samfunnet ellers. Ordningen skal òg stimulere til nye former for studentinvolvering og -partnerskap.

   Sentre for fremragende utdanning skal være flaggskip som skal bidra til å gi utdanningsaktivitet ved universitet og høyskoler et løft nasjonalt. Les mer om SFU.

   I 2022 ble 28 søknader vurdert om å få SFU-status. Tre søknader ble akseptert, herunder søknaden fra SITRAP, Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU.  

   Sentret vil ha et årlig budsjett på rundt NOK 6,5 millioner. Halvparten er støtte fra NMBU og resten kommer fra SFU-ordningen. Statusen blir tildelt for fem år, og kan forlenges i nye fem år etter en evaluering midtveis.

  • Romlig planlegging er en felles betegnelse for profesjoner som arbeider målrettet med å finne fremtidige løsninger for problemstillinger knyttet til et definert areal.  

   Målgruppen er både studenter og undervisere ved norske utdanningssteder og internasjonale samarbeidspartnere, samt spennet av profesjonelle som praktiserer i faget. 

   Vi er opptatt av hva de ulike profesjonene har til felles og ikke det som skiller dem, og ofte skaper konflikter i planprosesser. Intensjonen er å forstå hvordan utøvere i de ulike profesjonene anvender sin fagkunnskap, hvordan de lærer, både individuelt og i samarbeid med andre, samt oppøver faglig trygghet. Ambisjonen er å bruke denne innsikten til å utvikle en bedre transfaglig praksis allerede i undervisningen. Med transfaglig praksis mener vi bruk av metoder, teknikker og tenkning som klarer å syntetisere på tvers av ulik vitenskapelig fagkunnskap, erfaringer og politiske meninger og rammer.   

  • Innen 2028 skal vi ha oppnådd:

   • Helhetlig fagdidaktisk kunnskap om hvordan komplekse situasjoner fra virkeligheten kan påvirke undervisning og læring.
   • Studieprogrammer som tilbyr en bredde av læringsmetoder, med fokus på planleggingsverktøy og -teknikker, transfaglig samskaping og integrert problemløsing.
   • Undervisere som inspirerer studenter til å "lære hvordan man lærer," som en grunnleggende ferdighet i møtet med komplekse problemer, og forbereder dem til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.
   • Studenter med selvtillit i håndtering av uklare og raskt skiftende situasjoner.
   • Institusjonell anerkjennelse av kunnskap om fagdidaktikk i romlig planlegging spiller nøkkelrolle for strategiske prioriteringer (fakultet, institutter og departementer).
  • SITRAP er et senter ved Fakultet for landskap og samfunn og har sin organisatoriske forankring på tvers av tre institutter:

   Landskapsarkitektur (ILA)
   By- og regionplanlegging (BYREG) 
   Eiendom og juss (EIEJUSS)

   SITRAP består av en arbeidsgruppe som har det faglige ansvaret for å utvikle og gjennomføre delprosjektene, en styringsgruppe (sfu-styre) og en referansegruppe som består av sentrale aktører som vil fungere som spredningsnoder ut til ulike målgrupper. 

   Andre ansatte fra NMBU deltar i en varierende grad i de ulike delprosjektene.

   Ledelse

   Eksterne samarbeidspartnere

   Nord universitet:

   Kåre Sigvald Fuglseth

   Kåre Sigvald Fuglseth

   Professor, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

   Jon Anders Lindstrøm

   Jon Anders Lindstrøm

   Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

   Arbeidsgruppe

   Styringsgruppe

   Referansegruppe

   • FUS Forum for utdanning i samfunnsplanlegging v/leder
   • DOGA v/ Tor Inge Hjemdal
   • KS v/ Henning Berby
   • Viken FK v/ Per Albert Kierulf
   • Nordland FK v/ Heidi Ramsvik
   • Kristiansand kommune v/ Knut Felberg
   • Senter for Eiendomsfag v/ Even Stenvåg Leira
   • Asplan Viak as v/ Per Einar Saxegaard
   • Drammen kommune v/ Lene Basma
   • SEVU NMBU v/ Vigdis Johnsen
   • Læringssenteret NMBU v/ Mike Moulton
   • Urban Lab v/ Viktor Talgø Sivertsen
   • LANDSAM v/ leder av studieutvalget
  • Kompetanse i romlig planlegging oppnås ikke gjennom et definert pensum, men ved at studentene beveger seg inn i profesjonsfeltet. Hvordan de opplever sine evner og kompetanse som studenter vil ha en sterk innvirkning på deres fremtidige praksis utøvelse.

   Tiltak innen dette strategiske området skal bør innebære at studenter utvikler og reflekterer over egen læring og vår undervisningspraksis for å sikre at utdanningen møter og vokser ut fra deres behov.

   Gjennom utdanningen må studentene ble forberedt på at framtidens problem og løsninger ikke er opplagte og at det finnes få fasitsvar eller ferdige oppskrifter.

   De må oppmuntres til å ‘lære seg å lære’. Komplekse utfordringer må håndteres ved hjelp av en mengde forskingsbasert kunnskap fra fag som de selv ikke har studert. De må få relevant erfaring i å anvende varierte teknikker og metoder for å vurdere denne fagkunnskapen mot hverandre.

   Alle prosjektene og aktivitetene i dette fokusområdet skal evalueres med tanke på hvilket læringsutbytte både studenter og andre involverte har oppnådd.   Tverrfaglig master prosjektet (AP1)

   Tverrfaglige masterprosjektet er et tilbud til studenter som ønsker å gjennomføre sin avsluttende masteroppgave (vårsemesteret) i et læringsfellesskap med studenter og veiledere fra ulike studieprogram. Hensikten er å utforske et felles tema eller case knyttet til bærekraftig utvikling. Dette er et tilbud for alle studenter ved NMBU, som også kan utvides til å involvere andre studiesteder.

   Kontakt:   Såkornmidler til studentinitierte aktiviteter (AP2)

   Såkornsmidler til studentinitierte aktiviteter skal støtte studenter som ønsker å delta på faglige arrangementer (studieturer, konferanser, sommerskoler etc.) eller arrangere noe for andre studenter som ikke inngår i det ordinære studieprogrammet eller masteroppgaven. Det gis midler til 4-5 tiltak per semester. Målet er å oppmuntre og støtte studenters egeninitierte læring.

   Søknadsfrister

   Krav til søknad

   Prosedyrer for tildeling

   Tidligere tildelinger

   Kontakt:   Helpdesk for digitalt prosjektarbeid (AP3)

   Helpdesk for digitalt prosjektarbeid er et hjelpetilbud for både studenter og ansatte i bruk av digitale verktøy. Et team av fagansatte og studenter ansatt som læringsassistenter vil ha et spesielt ansvar for å følge med på utviklingen av digitalisering innen den romlig planleggingens praksis, veilede studentene inn i denne delen av profesjonsutdanningen og gi råd til fakultetets policy på dette området.

   Kontakt:   Student-ledet Urban Lab

   Urban Lab er en studentinitiert og studentdrevet arena for å teste ut ideer innenfor by- og stedsutvikling, hvor studentene kommer i kontakt med både akademia og næringslivet.  Fire ganger i året arrangeres en Urban Lab som en kortvarig workshop eller idékonkurranse med innledende inspirasjonsforedrag og avsluttende juryering. Urban Lab ble etablert i 2021 med støtte fra SITRAP og midler først fra NMBU (Midler til innovativ undervisning) og deretter prosjektmidler fra HK-dir (Program for økt arbeids relevans i høyere utdanning) fra 2022 og ut 2024.

   Kontakt:

  • Fagmiljøet omkring SITRAP har en sterk tradisjon for samarbeid med en rekke akrører i fagfeltet. Det er en styrke som vi kan utnytte utover det vi gjør i dag. For eksempel tilby muligheter til å utvikle opplæring i planleggingsorientert lederskap og bygge en kultur for entreprenørskap blant våre studenter. Initiativer innenfor dette strategiske området skal legge til rette for nye relasjoner mellom utdanning og praksis og kunnskap om praktisk læring.

   Planleggere skal gi faglige råd til de som skal fatte politiske vedtak. Hva denne siden av deres kommende praksis innebærer kan studentene bare få innsikt i ved at ulike samfunnsaktører involveres og integreres i studiesituasjonen.   Nasjonal studentkonkurranse i stedsutvikling

   Den nasjonale studentkonkurransen er en videreutvikling Urban LAB og fokuserer mer eksplisitt på bærekraftig utvikling av romlige fellesskap. Konkurransen er åpen for alle studenter innenfor planleggingsfag i Norge. Konkurransen skal inspirere til tverrfaglig prosjektsamarbeid og kreativ samskaping. Studentene organiserer sine team og gjennomfører konkurransen utenom ordinær studietid. Å delta i konkurransen krever innlevering av problemforståelse, løsningsforslag og en beskrivelse/refleksjon over hvordan teamet hadde jobbet sammen.

   Kontakt:   Følgeforskning av læring i profesjonene

   SITRAP skal gjennom dette delprosjektet få bedre innsikt i hva planleggere erfarer av læring når de undersøker problemer og søker etter løsninger. Vi skal oppsøke den praktiske kunnskapen. Dette vil skje gjennom møter og diskusjoner og observasjoner. Målet er en mer strukturert forståelse av planleggere i deres yrkesutøvelse, mens de jobber, og beskriver deres refleksjon over hvordan og hvorfor de lærer i forskjellige situasjoner, dvs. når de overskrider rutineoppgavene. Det involverer en rekke metoder, teknikker, aktiviteter og prosedyrer som er integrert i planprosessene, som utgjør læring i profesjonene og definere kompetanse.

   Kontakt:   Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging

   Samarbeid for bedre medvirkning i planlegging er et 3-årig prosjekt i HK-dir programmet «Tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning». Hensikten med prosjektet er å utvikle, teste og evaluere undervisningsmoduler som kan bidra til å utvikle reell kompetanse for å gjennomføre medvirkning i planlegging: med spesielt fokus på involvering av barn og unge. Prosjektet avsluttes i 2023.

   Kontakt:

  • Gjennom å teste, utvikle og evaluere prosjekter og aktiviteter i de to øvrige strategiområdene skal vi frembringe empiri for fagdidaktisk utvikling. Initiativer innenfor dette strategiske området skal bidra til økt forståelse for alle de ulike aspektene ved læring innen romlig planlegging.   Design tenking og andre metoder i prosjektutvikling

   Dette utviklingsarbeidet fokusert på hvordan en tverrfaglig gruppe mennesker klarer å samskape og unngå destruktive konflikter. Prosjektet bygger på tidligere utført formativ dialogforskning og erfaringslæring i studiokurs.

   Kontakt:   Interaktiv læringsarkiv

   Arkivet utgjør navet i senterets dynamikk og skal bidra til å forstå de komplekse læringsprosessene som inngår i den transdisiplinære praksisen. Arkivet skal samle inn og spre ulike typer dokumentert didaktiske initiativ og erfaringer, uansett format de måtte ha materialisere (video, lysbildepresentasjoner, akademiske notater og artikler), dokumentere pågående arbeid på tvers av de ulike faglige læringsbanene.

   Kontakt:   Utvikling av Examen facultatum i romlig planlegging

   Utvikling av en «ExFac» i romlig planlegging er pedagogisk utviklingsarbeid som bygger på materialet fra læringsarkivet.  Målet er å utvikle et forslag til introduksjonskurs på tvers av våre studieprogram innen planlegging.

   Kontakt:   Etablere et internasjonalt samarbeid

   SITRAP ønsker å bygge opp, styrke og utvide et internasjonalt nettverk av institutter og forskere som kan bidra til å løfte SITRAPs lederskap innen didaktisk utvikling innen romlig planlegging.

   Kontakt:


Kontakt

Fysisk adresse:
Cirkus (Rom 226/227, 2 etg.)
Universitetstunet 3
1433 Ås
Kart

Påmelding til nyhetsbrev:  sitrap@nmbu.no