Master (2-årig)
Heltid
Biologi

Ønsker du å forstå hvordan miljøet og klimaendringene påvirker planter og dyr? Vil du forstå hvordan genene i en organisme virker? En mastergrad i biologi vil gi deg kunnskaper som er sentrale i dagens samfunn og viktige for framtida.

Søknadsfrist:

15.April

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Tilsvarende en Bachelorgrad i biologi

 • Bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning (med kunnskaper innen biologi eller biologilignende fag tilsvarende 80 studiepoeng).

  Grunnemner i kjemi samt matematikk eller emne(r) der databehandling/matematisk forståelse er sentralt (statistikk, bioinformatikk, biofysikk eller lignende).

  Det kreves minimum C i snitt fra bachelorgraden.

  Språkkrav: Dokumentasjon av språkkunnskaper

Jente lukter på epleblomster
Master i Biologi

Studiet gir god innsikt i biologiske prosesser og hvordan levende organismer fungerer. Du kan kombinere biologiske basisfag med anvendte fag, arbeide med problemstillinger på generelt nivå og studere planter og dyr. Du setter deg grundig inn i et fagfelt, og studieløpet åpner for at du skal kunne utforme egne undersøkelser. Du lærer å innhente, bearbeide, analysere og tolke resultater. I tillegg lærer du å vurdere og presentere metoder, feilkilder og resultater.

Studiet omfatter totalt 120 stp. I løpet av det første året studerer du emner i fagfeltet du vil fordype deg i, samt et metodeemne. Andre året går hovedsakelig med til masteroppgaven (60 stp).

Du kan velge mellom studieretningene: 

plantebiologi lærer du hvordan planter fungerer og forholder seg til miljø og klima.

dyrebiologi kan du fokusere på ulike deler av dyrebiologien som dyrefysiologi, adferdsstudier (etologi) eller entomologi der du kan studere samspillet mellom insekter og planter.

molekylærbiologi og evolusjon lærer du hvordan organismene og evolusjonen fungerer på molekylært nivå.

 

Noen relevante emner er f.eks:

 

Last ned detaljert studieplan for master i biologi kull 2024

 

Lise Benette Hovd - bachelor og master i biologi

Biologi er en veldig bred utdanning, som ga Lise mulighet til å bli kjent med mange fagfelt. I masteroppgaven jobber Lise med infeksjonsmodell for en parasittsykdom. Og i fremtiden vil hun fortsette med forskning og bli parasittolog. (video)

 

 

Studieprogrammet er under revisjon og endringer kan forekomme.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til å bli:

 • Rådgiver, konsulent eller forsker i privat eller offentlig sektor i Norge og internasjonalt.
 • Med pedagogikk i tillegg kan du bli lektor i videregående skole.
 • Du har også et godt utgangspunkt for å ta en doktorgrad ved NMBU eller andre universiteter

 

Karriereeksempler: 

 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

  Kunnskaper:

  Har avansert kunnskap og spesialisert innsikt om biologiske prosesser på ulike nivåer.

  Har avansert kunnskap om hvordan organismer fungerer og er tilpasset sitt miljø innenfor sin spesialisering. 

  Ferdigheter:

  Kan anvende kunnskap på nye problemstillinger og analysere eksisterende teorier og metoder innen sin spesialisering.

  Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og faglitteratur for å gjennomføre et faglig resonnement.

  Kan bruke relevante metoder og gjennomføre prosjekter på en selvstendig måte i tråd med etiske normer. 

  Kan samarbeide på tvers av fagområder med praktiske og teoretiske problemstillinger.

  Kompetanse:

  Kan styre eget læringsarbeid og på en selvstendig måte planlegge og utføre praktisk og teoretisk problemløsning.

  Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig.

 • Det er lagt til rette for utveksling ved universiteter i utlandet. Dette gjøres etter avtale med studieveileder og veileder på mastergradsoppgaven.
 • Master i biologi er et toårig heltidsstudium (120 studiepoeng) og består av studieretningene plantebiologi, dyrebiologi samt molekylærbiologi og evolusjon. 

  For alle tre studieretninger er følgende obligatorisk:

  • Et metodeemne (MTH300/MINA310/HET300)
  • Obligatoriske studieretningsemner tilsvarende 20-30 studiepoeng
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • For å få tilstrekkelig spesialisering kreves minst 30 studiepoeng på 300-nivå, inkludert et metodeemne

  Resterende studiepoeng av de totalt 120 er valgfrie. Emner på 200-nivå kan godkjennes i mastergraden. Studenter som mangler basiskunnskaper i statistikk i sin bachelor, må ta grunnemnet STAT100 eller STIN100 i mastergraden. Eventuelle andre emner på 100-nivå må godkjennes av programrådet. 

  I de ulike studieretningene inngår obligatoriske emner som beskrevet under. 

  Studieretning plantebiologi:

  • BOT200 (10 stp) for de som ikke har dette emnet i bacheloren og
  • Minst ett av følgende emner: BIO327 (10 stp) eller BIO324 (10 stp) eller BOT340 (10 stp).

  Studieretning dyrebiologi:

  • HFX201 (10 stp) for de som ikke har dette emnet i bacheloren og
  • En av emnekombinasjonene: BIO314 (5 stp) + BIO315 (5 stp) eller HET300 (10 stp) + HET301 (10 stp) eller HFE314 (10 stp) eller PLV330 (5 stp) + 5 stp relevant emne som f.eks BINT300/PJH360.

  Studieretning molekylærbiologi og evolusjon:

  • BIN210 (10 stp), BIO321 (10 stp) og BIO322 (10 stp).
  • For denne retningen anbefales det at studenten har hatt følgende emner eller tilsvarende på bachelornivå: BIO120 og BIO223 samt BIO210 eller BIO200.

  • Kunnskap om biologi er avgjørende for å kunne løse dagens og fremtidens utfordringer innen bærekraftig matproduksjon og bevaring og forvaltning av biologisk mangfold, samt for å finne løsninger som fremmer helsen og livskvaliteten til både mennesker og husdyr. 
  • Undervisningen består av forelesninger, lærerstøttet selvstudium, avanserte laboratoriekurs, øvingsoppgaver, semesteroppgaver og selvstendig arbeid samt skriftlig og muntlig presentasjon av eget arbeid, avhengig av studieretningsvalg. Masteroppgaven på 60 stp. er et selvstendig forskningsarbeid utført under veiledning.
  • Evalueringsformene består av skriftlig eller muntlig eksamen, semesteroppgaver, muntlige presentasjoner og andre innleverte oppgaver. Masteroppgaven presenteres og diskuteres med veileder og ekstern sensor tilstede.
  • Det er gode muligheter for studenter fra partneruniversiteter å studere biologiske fag ved NMBU. Det er et rikt tilbud av emner på 200- og 300- nivå på engelsk. Det vil derfor være mulig å ta et fullt studieår innen biologiske emner på engelsk.

Studieveileder(e):

Cathrine Strømø

Seniorrådgiver

Nina Rosita Hansen

Seniorkonsulent