Course code BIO324

BIO324 Plantenes tilpasning til klima

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Paivi Liisa Hannele Rinne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Klima og global distribusjon av plantearter. Effekter av miljø- og klimafaktorer på plantenes funksjon, vekst og utvikling, inkludert de underliggende mekanismer for tilpasning. Direkte effekter av og responser på miljøstress forårsaket av temperatur, vann, lys, karbondioksid, næringsstoffer og luftforurensning. Spesiell oppmerksomhet er gitt til fenotypisk plastisitet og genetisk tilpasning i sammenheng med klimaendringer.
Læringsutbytte:

Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på, og tilpasser seg til abiotisk miljø. Dette inkluderer kortsiktig akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg fenotypisk - og tilpasning på lengre evolusjonære tidsskalaer. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes forståelse hvordan miljøstress påvirker fysiologiske prosesser av planter i naturlige økosystemer og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å øke effektiviteten (for eksempel gjennom planteforedling) i agro-økosystemer, som er nødvendig for matproduksjon. Overordnede mål er å gi perspektiv og verktøy for å møte problemer og muligheter knyttet til planter og deres vekst og utvikling i det forandrede klimaet.

Kunnskap

  • Kan definere og diskutere betydningen av relevante begreper som for eksempel akklimatisering, fenotypisk plastisitet, tilpasning, stress, resistens, toleranse. Kan gi eksempler på slike fenomener
  • Kan beskrive og forklare hvordan temperatur, vann, lys, CO2-konsentrasjon og salt påvirker fysiologiske prosesser, forårsaker stress, og regulerer vekst og utvikling. Kan beskrive og forklare interaksjon i effektene som disse faktorene har på planter.
  • Kan beskrive akklimatiseringsprosesser
  • Kan forklare hvordan ulike egenskaper og mekanismer fremmer eller hindrer plantetilpasning til visse klimatiske forhold.
  • Kan beskrive og forklare hvordan klimaendringer forventes å påvirke den geografiske utbredelse av arter og vegetasjonstyper, fenologi og planteproduksjon.
  • Kan diskutere hvilken betydning livsstrategi, akklimatisering, fenotypisk plastisitet og genetisk variasjon har for naturlige plantepopulasjoner, og planteforedling, i et klimaendringsperspektiv.

Faglige ferdigheter

  • Utvikle evnen til å kunne lytte aktivt.
  • Kan delta i diskusjon om faglige problemstillinger rundt planter, klima og miljøstress med argumenter basert på vitenskapelig kunnskap.

Generell kompetanse

  • Kan lese, forstå og videreformidle vitenskapelig litteratur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger med øvelser/oppgaver. Kollokvier der studentene presenterer og diskuterer relevant litteratur.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon under forelesningene i tillegg til via Canvas og e-post
Pensum:
Willey (2016). Environmental plant physiology. Garland Science. ISBN 978-0-8153-4469-8. Utvalgte kapitler fra andre bøker og review-artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på forelesningene er forventet, og anbefalt, da det har positiv effekt på kandidatens læringsutbytte i emnet. Presentasjon av en vitenskapelig artikkel i kollokviene og å gi tilbakemelding til medstudenter på deres presentasjon, er obligatorisk og må være godkjent før eksamen. Det forventes at studentene møter opp på alle kollokvier og deltar i diskusjonene (gruppearbeid).
Vurderingsordning:
Skriftlig digital eksamen, 3 timer, A-E/ikke bestått.
Sensor:
Sensor brukes på skriftlig eksamen.
Merknader:
Kurset er ment for både plantevitenskap- og biologistudenter
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

2-4 timer per uke

Forelesninger: Ca. 20 timer totalt

Gjesteforelesninger: Ca. 6 timer totalt

Studentpresentasjoner og gruppearbeid: Ca. 14 timer totalt

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer