BIO324 Plantenes tilpasning til klima og forurensing

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Paivi Liisa Hannele Rinne

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Klima og global distribusjon av plantearter. Effekter av miljø- og klimafaktorer på plantenes funksjon, vekst og utvikling, inkludert de underliggende mekanismer for tilpasning. Direkte effekter av og responser på miljøstress forårsaket av temperatur, vann, lys, karbondioksid, næringsstoffer og luftforurensning. Spesiell oppmerksomhet er gitt til fenotypisk plastisitet og genetisk tilpasning i sammenheng med klimaendringer.

Dette lærer du

Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på, og tilpasser seg til abiotisk miljø. Dette inkluderer kortsiktig akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg fenotypisk - og tilpasning på lengre evolusjonære tidsskalaer. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes forståelse hvordan miljøstress påvirker fysiologiske prosesser av planter i naturlige økosystemer og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å øke effektiviteten (for eksempel gjennom planteforedling) i agro-økosystemer, som er nødvendig for matproduksjon. Overordnede mål er å gi perspektiv og verktøy for å møte problemer og muligheter knyttet til planter og deres vekst og utvikling i det forandrede klimaet.

Kunnskap

 • Kan definere og diskutere betydningen av relevante begreper som for eksempel akklimatisering, fenotypisk plastisitet, tilpasning, stress, resistens, toleranse. Kan gi eksempler på slike fenomener
 • Kan beskrive og forklare hvordan temperatur, vann, lys, CO2-konsentrasjon og salt påvirker fysiologiske prosesser, forårsaker stress, og regulerer vekst og utvikling. Kan beskrive og forklare interaksjon i effektene som disse faktorene har på planter.
 • Kan beskrive akklimatiseringsprosesser
 • Kan forklare hvordan ulike egenskaper og mekanismer fremmer eller hindrer plantetilpasning til visse klimatiske forhold.
 • Kan beskrive og forklare hvordan klimaendringer forventes å påvirke den geografiske utbredelse av arter og vegetasjonstyper, fenologi og planteproduksjon.
 • Kan diskutere hvilken betydning livsstrategi, akklimatisering, fenotypisk plastisitet og genetisk variasjon har for naturlige plantepopulasjoner, og planteforedling, i et klimaendringsperspektiv.

Faglige ferdigheter

 • Utvikle evnen til å kunne lytte aktivt.
 • Kan delta i diskusjon om faglige problemstillinger rundt planter, klima og miljøstress med argumenter basert på vitenskapelig kunnskap.

Generell kompetanse

 • Kan lese, forstå og videreformidle vitenskapelig litteratur.
 • Forelesninger med øvelser/oppgaver. Kollokvier der studentene presenterer og diskuterer relevant litteratur.
 • Kommunikasjon under forelesningene i tillegg til via Canvas og e-post
 • Willey (2016). Environmental plant physiology. Garland Science. ISBN 978-0-8153-4469-8. Utvalgte kapitler fra andre bøker og review-artikler.
 • Genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
 • Skriftlig digital eksamen, 3 timer, A-E/ikke bestått.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor brukes på skriftlig eksamen.
 • Oppmøte på forelesningene er forventet, og anbefalt, da det har positiv effekt på kandidatens læringsutbytte i emnet. Presentasjon av en vitenskapelig artikkel i kollokviene og å gi tilbakemelding til medstudenter på deres presentasjon, er obligatorisk og må være godkjent før eksamen. Det forventes at studentene møter opp på alle kollokvier og deltar i diskusjonene (gruppearbeid).
 • Kurset er ment for både plantevitenskap- og biologistudenter
 • 2-4 timer per uke

  Forelesninger: Ca. 20 timer totalt

  Gjesteforelesninger: Ca. 6 timer totalt

  Studentpresentasjoner og gruppearbeid: Ca. 14 timer totalt

 • Realfag