Course code HFX201

Emneansvarlige: Sabine Anne-Lie Ferneborg
Medvirkende: Knut Hove
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over hvordan kroppen fungerer hos pattedyr på celle,- vevs-, organ- og organsystemnivå. Emnet omhandler nerver og nervefunksjon, sanser, hormoner, beinvev, muskler og bevegelse, hjerte og blodårer, blod og immunsystem, pusting og gassutveksling, nyrer og urinveier, syre-base regulering, fordøyelseskanalens funksjon, hud, regulering av kroppstemperatur, kjønnsorganer, reproduksjon og laktasjon. I tillegg gis en oversikt over hvordan fisk har tilpasset seg livet i vann ved å lære hvordan respirasjons- og sanseorganene er utformet og fungerer sammenliknet med landlevende dyr. Forelesningene fokuserer på fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer, mens enklere temaer forutsettes lært ved selvstudium. Studentene vil aktivt måtte bruke ervervet kunnskap i kollokvier/gruppearbeid.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter gjennomført kurs skal studenten ha:

 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan pattedyr er bygget (anatomi) og eksakte kunnskaper om hvordan de fungerer (fysiologi)
 • En oversikt over organsystemene i kroppen og hvordan de samspiller
 • Detaljert kunnskap om de ulike organsystemenes funksjon
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan hesten er anatomisk og fysiologisk tilpasset for å være en atlet
 • Grunnleggende kunnskaper om respirasjon, fordøyelse og reproduksjon hos fugler
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan fisk fysiologisk har tilpasset seg livet i vann

Ferdigheter

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne bruke den ervervede kunnskapen for å:

 • Knytte sammen funksjonene til flere organsystemer for å analysere og diskutere problemstillinger knyttet til hele kroppen
 • Sammenligne anatomi og fysiologi mellom pattedyr, fisker og fugler
 • Diskutere problemstillinger med emneansvarlig og sensor

Generell kompetanse

 • Kunnskapene ervervede under kurset representerer en grunnleggende basis for hold og stell av produksjonsdyr og sportsdyr
 • Kunnskapene ervervede under kurset representerer en grunnleggende basis for videregående emner som omhandler pattedyr og mennesker
Læringsaktiviteter:
Undervisningen omfatter forelesninger, kollokvier/gruppearbeid/øvelser med viderekomne studenter (stud. ass.) som veiledere, øvelser med lærer og/eller stud.ass., samt selvstudium. Øvelser og kollokvier/gruppearbeid holdes utenom ordinær forelesningstid og omfatter disseksjon av oppstilte dyr (sau, geit) for å demonstrere indre organers utseende og plassering. I kollokvier/gruppearbeid skal studentene anvende kunnskap de har erhvervet innen gitte tema, analysere problemstillinger og sette kunnskapen sammen i relevante sammenhenger. Oppgavene besvares skriftlig.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hovedlærebok er: Sjaastad, Ø.V., Sand, O. and Hove, K. (2016) Physiology of Domestic Animals. 3d edition. Scandinavian Veterinary Press, Oslo (924pp). Pensum fisk: Utdelt materiale. 
Anbefalte forkunnskaper:

-KJM100, grunnleggende kunnskaper i biologi (BIO100).

-KJB200 (Biokjemi)

Obligatorisk aktivitet:

Skriftlige kollokvieoppgaver som må være bestått for å bestå kurset. 

Obligatoriske innleveringer må være godkjent i det pågående undervisningsåret.

Vurderingsordning:

Eksamen består av en flervalgseksamen og en muntlig gruppeeksamen. 

Flervalgseksamen teller 60%

Muntlig gruppeeksamen teller 40%

Sensor:
Sensor vurderer alle muntlige presentasjoner og eksamensspørsmål i flervalgseksamen 
Merknader:
Emnet gir innføring i et grunnleggende fagområde som danner plattformen for forståelse av dyrs bygning og virkemåte (dyrs og menneskers fysiologi). Emnet gis ved alle høyere utdanningsinstitusjoner hvor det undervises i husdyrvitenskap og veterinærmedisin/medisin. Undervisningen gis på norsk ved NMBU, med engelsk lærebok. Enkelte forelesninger kan bli avholdt på engelsk. Det er mulig for studentene å ta tilsvarende emne ved utenlandske læresteder.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke, 4 timer kollokvier/gruppearbeid/øvelser per uke. Oversikt vil bli utdelt ved emnets oppstart.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer