HFX201 Fysiologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Sabine Anne-Lie Ferneborg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet gir en oversikt over hvordan kroppen fungerer hos pattedyr på celle,- vevs-, organ- og organsystemnivå. Emnet omhandler nerver og nervefunksjon, sanser, hormoner, beinvev, muskler og bevegelse, hjerte og blodårer, blod og immunsystem, pusting og gassutveksling, nyrer og urinveier, syre-base regulering, fordøyelseskanalens funksjon, hud, regulering av kroppstemperatur, kjønnsorganer, reproduksjon og laktasjon. I tillegg gis en oversikt over hvordan fisk har tilpasset seg livet i vann ved å lære hvordan respirasjons- og sanseorganene er utformet og fungerer sammenliknet med landlevende dyr. Forelesningene fokuserer på fysiologiske prosesser og fysiologiske systemer, mens enklere temaer forutsettes lært ved selvstudium. Studentene vil aktivt måtte bruke ervervet kunnskap i kollokvier/gruppearbeid.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter gjennomført kurs skal studenten ha:

 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan pattedyr er bygget (anatomi) og eksakte kunnskaper om hvordan de fungerer (fysiologi)
 • En oversikt over organsystemene i kroppen og hvordan de samspiller
 • Detaljert kunnskap om de ulike organsystemenes funksjon
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan hesten er anatomisk og fysiologisk tilpasset for å være en atlet
 • Grunnleggende kunnskaper om respirasjon, fordøyelse og reproduksjon hos fugler
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan fisk fysiologisk har tilpasset seg livet i vann

Ferdigheter

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne bruke den ervervede kunnskapen for å:

 • Knytte sammen funksjonene til flere organsystemer for å analysere og diskutere problemstillinger knyttet til hele kroppen
 • Sammenligne anatomi og fysiologi mellom pattedyr, fisker og fugler
 • Diskutere problemstillinger med emneansvarlig og sensor

Generell kompetanse

 • Kunnskapene ervervede under kurset representerer en grunnleggende basis for hold og stell av produksjonsdyr og sportsdyr
 • Kunnskapene ervervede under kurset representerer en grunnleggende basis for videregående emner som omhandler pattedyr og mennesker
 • Undervisningen omfatter forelesninger, kollokvier/gruppearbeid/øvelser med viderekomne studenter (stud. ass.) som veiledere, øvelser med lærer og/eller stud.ass., samt selvstudium. Øvelser og kollokvier/gruppearbeid holdes utenom ordinær forelesningstid og omfatter disseksjon av oppstilte dyr (sau, geit) for å demonstrere indre organers utseende og plassering. I kollokvier/gruppearbeid skal studentene anvende kunnskap de har erhvervet innen gitte tema, analysere problemstillinger og sette kunnskapen sammen i relevante sammenhenger. Oppgavene besvares skriftlig.
 • Hovedlærebok er: Sjaastad, Ø.V., Sand, O. and Hove, K. (2016) Physiology of Domestic Animals. 3d edition. Scandinavian Veterinary Press, Oslo (924pp). Pensum fisk: Utdelt materiale.
 • Eksamen består av en skriftlig flervalgseksamen og en muntlig gruppeeksamen.

  Flervalgseksamen med individuell karakter teller 60%

  Muntlig gruppeeksamen med gruppekarakter teller 40%  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vurderer alle muntlige presentasjoner og eksamensspørsmål i flervalgseksamen
 • Skriftlige kollokvieoppgaver som må være bestått for å bestå kurset.

  Obligatoriske innleveringer må være godkjent i det pågående undervisningsåret.

 • Emnet gir innføring i et grunnleggende fagområde som danner plattformen for forståelse av dyrs bygning og virkemåte (dyrs og menneskers fysiologi). Emnet gis ved alle høyere utdanningsinstitusjoner hvor det undervises i husdyrvitenskap og veterinærmedisin/medisin. Undervisningen gis på norsk ved NMBU, med engelsk lærebok. Enkelte forelesninger kan bli avholdt på engelsk. Det er mulig for studentene å ta tilsvarende emne ved utenlandske læresteder.
 • 2-4 timer forelesning per uke, 2-4 timer kollokvier/gruppearbeid/øvelser per uke. Oversikt vil bli utdelt ved emnets oppstart.
 • Realfag