Course code BIO321

BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Peer Berg
Medvirkende: Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og koplingsulikevekt, grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, mutasjoner, genetisk drift, innavl, ikke-tilfeldig paring,  subpopulasjoner og genflyt, molekylær populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon og kvantitativ genetikk.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene vil:

- utvikle en bred forståelse av populasjonsgenetikk

- være i stand til å beskrive effektene av populasjonsgenetiske krefter på evolusjon og hvordan det kan påvises i molekylære data

- forstå dynamikken i evolusjonære endringer som skjer på molekylært nivå

- være i stand til å forklare de evolusjonære kreftene og den evolusjonære effekten av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter

- få teoretisk innsikt i metodene som blir brukt i komparative og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

Ferdigheter

Studentene vil være i stand til:

- å teste for effekten av evolusjonære krefter som påvirker allell- og genfrekvenser

- bruke en kritisk tilnærming til tolkningen av populasjonsgenetikk og molekylære data på evolusjonsnivå

- å forstå "cutting edge" forskningsartikler innen fagområdet

Generell kompetanse

Studentene vil:

- få praktiske ferdigheter i metoder brukt innen komparativ- og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

- forstå dynamikken som resulterer i evolusjonære endringer i allell- og genotype frekvenser

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Uike øvingsoppgaver og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
Pensum:
Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO210 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi /BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter, BIO223 Molekylær økologi og evolusjon
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:

250 timer

Forelesninger: 24 timer, Øvinger og diskusjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 202 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker.
Eksamensdetaljer: Muntlig prøve: Bokstavkarakterer