Bachelor
Heltid
Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

50

Poenggrenser:

50,9 / 53,8

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav 

 • Bachelor i biologi krever realfagskompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

  Realfagskravet er: R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)

Student på lab
Studenter i felt
Fisk

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består blant annet av grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på.

Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi. Her vil du lære hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du vil lære å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger.

Noen relevante biologiske emner i bacheloren er f.eks:

Last ned detaljert studieplan for biologi for kull 2024

 

Lise Benette Hovd - bachelor og master i biologi

Biologi er en veldig bred utdanning, som ga Lise mulighet til å bli kjent med mange fagfelt. I masteroppgaven jobber Lise med infeksjonsmodell for en parasittsykdom. Og i fremtiden vil hun fortsette med forskning og bli parasittolog. (video)

 

Mari Talgø Syvertsen – bachelor i biologi og master i plantevitenskap

Biologi er en utdanning med mange valgfag. Det ga Mari mulighetens til å skreddersy utdanningen sin. På master valgte hun plantevitenskap for å kunne jobbe med bioteknologi i planter. (video)

 

 

 

Karrieremuligheter

Du får kompetanse til blant annet: 

 • Stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner, i privat næringsliv og stillinger som forskningstekniker.
 • Med snitt på minimum C fra bachelorgraden kvalifiserer du til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, genomvitenskap, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning, plantevitenskap, akvakultur, husdyrvitenskap, skogfag, naturbasert reiseliv, urbant landbruk og agroøkologi m.fler
 • Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.

 

Karriereeksempler: 

 

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter, og kompetanse:

  Kunnskaper:

  Har bred kunnskap innenfor realfagene for å kunne forstå biologiske prosesser.

  Har bredt overblikk over mangfoldet av jordens arter, deres slektskap og grunnleggende fysiologi.

  Forstår evolusjonsprosessene som har formet jordens artsmangfold.

  Har grunnleggende innsikt i samspillet mellom planter og dyr og miljøet de lever i.

  Har kunnskap om vitenskapshistorie, vitenskapsteori, metodikk og innovasjon innenfor biologidisiplinen.

  Ferdigheter:

  Kan anvende og kombinere kunnskap fra studiets fagområder for å løse problemstillinger innenfor biologi.

  Kan sette kunnskapen inn i et samfunnsperspektiv for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

  Kan beherske ulike metoder for å gjennomføre undersøkelser i felt og laboratorium, inkludert innhente og analysere data, samt gjøre grunnleggende tolkninger av resultater.

  Kompetanse:

  Kan innhente fagstoff fra ulike kilder og være kildekritisk.

  Kan reflektere over egne faglige vurderinger.

  Kan samarbeide i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn.

  Kan formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig, og delta i diskusjoner innenfor eget fagområde.

 • Internasjonal erfaring og nettverksbygging er viktig, og vi oppfordrer alle biologistudenter til å ta et semester i utlandet.

  Vi tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med tanker om faget ditt som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje inspirerer deg i valg av videre retning i studier eller arbeidsliv.

  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

  Mer informasjon om utvekslingsmuligheter for biologi finnes her: Utveksling biologi

 • Bachelor i biologi er et treårig heltidsstudium.

  Programmet er bygget opp på følgende måte:

  • 120 (125) obligatoriske studiepoeng,
  • 30 studiepoeng i biologiske emner og
  • 30 (25) valgfrie studiepoeng.

  Det første studieåret består hovedsakelig av obligatoriske innføringsemner innen biologi, matematikk og kjemi, samt ex. phil.

  I andre og tredje år fortsetter man med obligatoriske innføringsemner i biologi, samtidig med at studiet bygges ut med til sammen 30 studiepoeng fordypningsemner i biologi. I tillegg kommer et obligatoriske innføringsemner i statistikk og programmering.

  Den resterende delen av studiet (25-30 stp.) kan velges fritt.

  En bacheloroppgave på 15 stp. kan tas som valgfrie studiepoeng.

  • Kunnskap om biologi er avgjørende for å kunne løse dagens og fremtidens utfordringer innen bærekraftig matproduksjon og bevaring og forvaltning av biologisk mangfold, samt for å finne løsninger som fremmer helsen og livskvaliteten til både mennesker og husdyr.
  • Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, samarbeidslæring, øvingsoppgaver og semesteroppgaver, feltarbeid og laboratoriearbeid, utferder og demonstrasjoner, og skriftlig og muntlig presentasjon av eget arbeid.
  • Studentenes kompetanse vil bli evaluert ved hjelp av varierte metoder, deriblant mappevurderinger, samlede vurderinger og avsluttende skriftlige og muntlige eksamener, semesteroppgaver og rapporter fra laboratorie- og feltarbeid, samt presentasjoner av semesteroppgaver og rapporter.
  • Undervisningen foregår i hovedsak på norsk. Noen av emnene kan gis på engelsk hvis flere enn én student ønsker det. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Studieveileder(e):

Cathrine Strømø

Seniorrådgiver

Nina Rosita Hansen

Seniorkonsulent