Bachelor
Heltid
Biologi

Vil du lære hvordan levende organismer fungerer? Eller bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon? Kunnskap i biologi har stor betydning i samfunnet. Det handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

50

Poenggrenser:

50,9 / 53,8

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav 

 • Bachelor i biologi krever realfagskompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

  Realfagskravet er: R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)

Student på lab
Studenter i felt
Fisk

Studiet omfatter 180 studiepoeng. Første del av studiet består blant annet av grunnleggende emner i biologi, grunnleggende matematikk, generell kjemi, zoologi, økologi og examen philosophicum. Disse emnene gir en bredde i studiet som du bygger videre på.

Du kan videre spesialisere deg innen forskjellige deler av biologien som dyrebiologi, plantebiologi, mikrobiologi, fysiologi, celle- og molekylærbiologi, genetikk og økologi. Her vil du lære hvordan levende organismer har utviklet seg gjennom evolusjon og seleksjon, og om biologisk mangfold. Ved å studere arvestoffet og aktive gener, ser du hvordan levende organismer fungerer, hvordan gener kan skrus av og på, og hva som påvirker mekanismene.

Du vil lære å kjenne igjen ulike grupper av planter og dyr, deres oppbygning helt ned på cellenivå og deres levevis, fysiologi og krav til miljøet. Du lærer å se kritisk på genetiske, fysiologiske og økologiske problemstillinger.

Noen relevante biologiske emner i bacheloren er f.eks:

Last ned detaljert studieplan for biologi for kull 2023

 

 

Karrieremuligheter

Du får kompetanse til blant annet: 

 • Stillinger innen offentlig forvaltning, i naturvernorganisasjoner, i privat næringsliv og stillinger som forskningstekniker.
 • Med snitt på minimum C fra bachelorgraden kvalifiserer du til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks biologi, økologi, genomvitenskap, bioteknologi, miljø og naturressurser, naturforvaltning, plantevitenskap, akvakultur, husdyrvitenskap, skogfag, naturbasert reiseliv, urbant landbruk og agroøkologi m.fler
 • Tar du pedagogikk i tillegg etter master får du undervisningskompetanse i biologi.

 

Karriereeksempler: 

 

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Kunnskaper:

  • Vise det nødvendige kunnskapsgrunnlaget innenfor basisfag for å forstå biologiske prosesser.
  • Demonstrere kunnskap om, og respekt for, livets mangfold og overlevelsesevne.
  • Vise kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner, nytenkning og behov (FoU) gir nye muligheter innenfor biologien.
  • Vise kunnskap om teori, tenkemåte, vitenskapshistorie og metodikk innenfor biologi.

  Ferdigheter:

  • Anvende og kombinere kunnskap fra grunnleggende fag og studiets fagområder for å løse problemstillinger innenfor biologi.
  • Kunne sette kunnskapen inn i et samfunnsperspektiv for å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.
  • Bruke ulike faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser, inkludert innhente og bearbeide data, samt presentere og informere (utarbeide rapport). Vurdere resultater ut ifra normverdier.

  Kompetanse:

  • Kunne innhente fagstoff fra ulike kilder og aktiviteter.
  • Reflektere over sine faglige vurderinger under veiledning.
  • Delta i, samt bidra til, arbeid i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn.
  • Formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig, og delta i diskusjoner innenfor eget fagområde.
 • Å opparbeide seg internasjonal erfaring og nettverk er viktig, og vi oppfordrer alle biologistudenter til å ta et semester i utlandet. Som biolog kan du jobbe innenfor et bredt fagfelt både nasjonalt og internasjonalt.

  Vi tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv.

  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

  Mer informasjon om utvekslingsmuligheter for biologi finnes her: Utveksling biologi

 • Bachelor i biologi er et treårig program.

  Programmet er bygget opp på følgende måte:

  • 120 (125) obligatoriske studiepoeng,
  • 30 studiepoeng i biologiske emner og
  • 30 (25) valgfrie studiepoeng.

  Det første studieåret består hovedsakelig av obligatoriske innføringsemner innen biologi, matematikk og kjemi, samt ex. phil.

  I andre og tredje år fortsetter man med obligatoriske innføringsemner i biologi, samtidig med at studiet bygges ut med til sammen 30 studiepoeng fordypningsemner i biologi. I tillegg kommer et obligatorisk innføringsemne i statistikk.

  Den resterende del av studiet (25-30 sp) kan velges fritt.

  En bacheloroppgave på 15 sp kan tas som valgfrie studiepoeng.

  • Biologi er et fag i rask utvikling. Kunnskapen om livet blir stadig dypere og nye metoder gir helt nye muligheter til å forstå samspillet og mangfoldet i naturen. Samtidig påvirker mennesket naturen mer og mer, og gode biologikunnskaper vil derfor bli stadig viktigere som grunnlag for et bærekraftig samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er biologikunnskaper avgjørende for å finne gode løsninger innen helse, mat og livskvalitet generelt. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget danner derved basis for viktige beslutninger for dagens og framtidens samfunn.
  • Læringsmetodene er varierte og består av forelesninger, øvingsoppgaver og studentoppgaver i felt så vel som i laboratorium, utferder og demonstrasjoner, kollokvier og skriftlig og muntlig presentasjon av eget arbeid.
  • Studentenes kompetanse vil bli evaluert ved hjelp av varierte metoder, dvs. ved langsgående vurderinger og avsluttende prøver; dvs. skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, presentasjoner av studentoppgaver og rapporter fra laboratorie- og feltarbeid.
  • Undervisningen foregår i hovedsak på norsk. Noen av emnene kan gis på engelsk hvis flere enn én student ønsker det. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emne.

Studieveileder(e):