Course code BIO130

BIO130 Generell mikrobiologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Geir Mathiesen
Medvirkende: Kamilla Wiull, Ragnhild Sødal Gjennestad, Else Marie Aasen, Rannei Tjåland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
192
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, B-MAT, M-KB, B-BIOL, B-HV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene omhandler følgende temaer:

 • Mikroorganismene og deg.
 • Pro- og eukaryote celletyper.
 • Mikrobiell metabolisme.
 • Vekst hos mikroorganismer.
 • Kontroll av mikrobiell vekst.
 • Mikroskopering (teori/praksis)
 • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
 • Antibiotika.
 • Mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig innføring i grunnleggende mikrobiologiske teknikker. Kurset legger vekt på opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Øvelse i bruk av aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer. Studentene skal gjennom øvelsene lære seg å tolke eksperimentelle data. Obligatoriske innlevering av karaktergivende laboratoriejournaler innen angitt frist i utvalgte øvelser. Faget gir en forståelse for mikrobiologi for å bedre forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 3, 6, 8, 13, 14, 15.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Studenten kan gi en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen
 • Studenten er fortrolig med grunnleggende mikrobiologisk terminologi. 
 • Studenten kan gi en oversikt over hva som kjennetegner den prokaryote celletypen
 • Studenten skal ha kunnskap over hva som påvirker vekst til mikroorganismer
 • Studenten skal ha praktisk kunnskap om virkemekanismer og farene ved for mye bruk antibiotika
 • Studenten kan tolke data som generes fra laboratorieøvelsene

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende aseptisk arbeidsteknikk
 • Studenten kan anvende lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer.
 • Studenten kan sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese
 • Studenten kan gjøre tolkning av eksperimentelle data oppnådd under laboratorieøvelser
 • Skrive laboratoriejournal for utvalgte øvelser og levere innen tidsfrist
 • Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet
 • Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet

Generell kompetanse:

Kurset gir grunnleggende kompetanse i teoretisk og praktisk mikrobiologi og grunnlag for videre studier innen biologi, mikrobiologi, bioteknologi og matvitenskap.  

Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger
 • Laboratorieøvelser
 • Journalskriving
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser. Det holdes en orakeltime etter siste laboratorieøvelse. Power point-filer vil være tilgjengelig i Canvas i forkant av forelesningene. Øvingsoppgaver fra læreboka og tidligere eksamener vil være tilgjengelig i Canvas.
Pensum:
 • Pensumbok er "Innføring i Mikrobiologi", Arne Tronsmo, Unversitetsforlaget, 2016.
 • Hefte "Bakterienes immunsystem og genredigering; CRISPR/Cas", Geir Mathiesen, lastes ned fra Canvas. 
 • Til laboratoriekurset: Tjåland med fl.  "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2022.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
 • BIO120 Genetikk, eller tilsvarende.
 • BIO100 Cellebiologi (kan tas samtidig), eller tilsvarende.
 • Fordypning i biologi/kjemi fra videregående er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser, fravær ikke tillatt (foregår i uke 38 - 42).
Vurderingsordning:

Samlet vurdering, A-F: Obligatorisk lab og labjournal (25%) innleveringsfrist 3. nov. og 3 timers skriftlig digital eksamen (75%) i eksamensperioden.

Laboratoriejournal må leveres innen oppgitt tidsfrist. For sen innlevering av journal fører til nedsatt en karakter. Ved ikke godkjent journal kan studenten levere EN forbedret rapport, til ny bedømmelse. Beste mulige karakter på andregangs innlevering er karakteren B. Laboratoriejournalene må være bestått for å gå opp til skriftlig digital campus eksamen. 

Obligatorisk lab og labjournal tester ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data ved innlevering av laboratoriejournaler på utvalgte øvelser. Journalene evalueres og gis karakter av internsensor. Journalene teller 25 % av sluttkarakteren. Journalene skal leveres til angitt frist. Journalene må være godkjent før man kan gå opp til skriftlig digital eksamen. Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende tre år. Obligatorisk oppmøte på alle labøvelser.

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 75 %. 

Sensor:

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 20 utvalgte besvarelser.

Intern sensur av laboratoriejournalene.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer.Laboratorieøvelser: 20 timer.Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 15 timer.Selvstudium: 66 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker foregår i uke 38 - 42.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer