To studenter i bioteknologi samarbeider på laboratoriet på NMBU

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Infoside for KBM-studenter

På NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har vi rundt 600 studenter.

Vi har ansvar for undervisning innenfor flere grunnleggende fag ved NMBU, som kjemi, statistikk, biokjemi, mikrobiologi og molekylær biologi. Dette betyr at mange NMBU-studenter også fra andre fakulteter deltar i undervisning som KBM har ansvar for. 

Velkommen til infoside for deg som er student hos oss!

 • Er du ny student hos oss på fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap i august 2024?

  Trykk her for informasjon om studiestart ved fakultetet

 • Studieveilederne ved KBM kan hjelpe deg med spørsmål du har om studiene dine.

  De holder til i første etasje i Bioteknologibygningen på Campus ÅS, Christian Magnus Falsens vei 18, 1433 Ås. Kontorene ligger rett innenfor resepsjonen i Bioteknologibygningen. Det er også mulig å få veiledning digitalt via Teams.

  Studieveilederene kan kontaktes på e-post studieveileder-kbm@nmbu.no.

  For å gjøre en avtale om studieveiledning kan du finne ledig time hos aktuell studieveileder via bookingssystemet vårt:

  KBMs studieveiledere: 

 • KBM har lokaler på Campus Ås i bygningene som heter Bioteknologibygningen og Meieribygget.

  Bioteknologibygningen (BTB)

  I bioteknologibygningen (3. etg.) finnes det to lesesaler for masterstudenter ved KBM. Disse ligger i rom BT3A.14 (14 plasser) og BT3A.15 (21 plasser). På begge disse lesesalene kan masterstudenter ved KBM søke om lesesalsplass.

  Meieribygget

  Her finnes en lesesal som er åpen for alle studenter ved NMBU, og hvor det ikke er faste plasser. Den ligger i 2. etg rett ved glassbroen.

  I meieribygget finnes også to lesesaler for masterstudenter ved KBM. Den ene ligger i 3. etg og heter "Lydia" (ved trappen fra 2. til 3. etg). Den andre ligger rett ved siden av Lydia og heter "Sol og glede". På begge disse lesesalene kan masterstudenter ved KBM søke om lesesalsplass.

  Søknad om leseplass

  Reglement for masterlesesalene ved KBM
 • For studieåret 2024/2025 vil det være endringer i emnetilbudet ved KBM som beskrevet under. Endringene vil gjelde fra august 2024.

  Emner som legges ned

  • BIO334

  Emner som endres

  • MVI292 ny kode BIO292
  • MVI392 ny kode BIO392
  • MVI322 ny kode BIO341
  • BIO335 flyttet til høst og går hvert år
 • Hva skjer i løpet av året for KBM-studenter?

  Her kan du laste ned faglig og sosialt årshjul for 2023 - 2024. 

 • Alle fakulteter har et Studentråd bestående av tillitsvalgte og studentrepresentantene i fakultetsstyret, undervisningsutvalget og forskningsutvalget.

  Studentrådet har jevnlige møter som er åpne for alle. Studentrådet opp saker fra studenter på KBM og bringer disse videre, samt informerer studentene om hva som skjer oppover i systemet. Alle studenter kan fremme saker til studentrådsmøtene eller komme med forslag og innspill. Hvis du har noe på hjertet kan du kontakte Studentrådet KBM på epost.

  Studentrådet ved KBM 

  • Leder: Maren Sofie Foss Gulliksen
  • Nestleder: Borgar Sandtrø
  • Thea Samskott (vara)

  Studentrepresentanter i fakultetsstyret (FS)

  • Sofie Dreyer Heimen
  • Oskar Solberg Lægland (vara)

  Studentrepresentanter i Forskningsutvalget (FU)

  • Hedda Lilleås
  • Anne-Line Bakke (vara)

  Studentrepresentanter i Studieutvalget (SU)

  • BIOTEK: Nora Lidemark
  • KJEMI: Emily C. Raw Kverndal
  • MATVIT: Sofie Dreyer Heimen
  • MATVIT: Borgar Omdal Sandtrø (vara)
  • BIAS: Henrik Nordtorp
  • KB: Ingrid Kure
  • KB: Vilde Grindahl (vara)

  Studentting (ST)

  • Oskar Solberg Lægland
  • Vilde Grindahl
  • Martin Hansebråten
  • Thea Samskott (vara)
  • Ingrid kure (vara)
  • Erlend Kristoffer Staavi (vara)

  Linjeforeningen Molekylet

  • Leder: Henrik Holm Nymoen

  Arbeidsutvalget

  • Kontaktperson: Martine Bingen

  Sosial Studiegruppe

  • Jørgen Berg Yndestad
  • Tina Christensen
  • Synnøve Skårland
  • Tiril Andersen

  (Oppdatert oktober 2023)

  • Hvordan finne/velge oppgave og veileder

   KBM har en egen tildeling av interne masteroppgaver hvert semester. Informasjon om dette og oversikt over eksterne masteroppgaver finner du via Canvas-rommet for ditt studieprogram.

   databasen BRAGE finner du tidligere avlagte gradsoppgaver ved NMBU.

   Kontrakt for gradsoppgave

   Når du har funnet veileder(e) og avklart problemstilling må du sammen med veileder(e) fylle ut skjemaet «Kontrakt for gradsoppgave». Kontrakten må leveres og godkjennes før du starter arbeidet med oppgaven. Ny kontrakt må fylles ut dersom du søker om utsatt innlevering av masteroppgaven og det er vesentlige endringer.

   Oppmelding til gradsoppgave

   Etter at kontrakten er godkjent må du søke om undervisning i gradsemnet for studieprogrammet ditt. Dersom kontrakten er godkjent innvilges undervisning og du melder deg deretter selv opp til vurdering. Det er ikke mulig å melde seg av vurdering av gradsoppgave.

   Emnekoden til gradsemnet følger studieprogram og antall studiepoeng (15, 30, 45, 60 studiepoeng).

   Kjemi:

   • B15-KJEMI (bacheloroppgave)
   • M30-KJEMI, M45-KJEMI og M60-KJEMI

   Bioteknologi:

   • B15-BIOTEK (bacheloroppgave)
   • M30-BIOTEK, M45-BIOTEK og M60-BIOTEK

   Kjemi og bioteknologi (sivilingeniør):

   • M30-KB, M45-KB og M60-KB

   Bioinformatikk og anvendt statistikk

   • M30-BIAS, M45-BIAS og M60-BIAS

   Matvitenskap og ernæring

   • M30-MAT, M45-MAT og M60-MAT

   Gradsoppgave ved et annet fakultet

   Studenter som skriver ved et annet fakultet må forholde seg til retningslinjene for dette fakultetet. Kontrakt skal leveres til studieveileder på fakultetet du skriver oppgave ved. Oppmelding til gradsemnet vil følge emnekoden til aktuelt fakultet.

   Ekstern gradsoppgave ved en bedrift eller annen institusjon

   Dersom du velger å skrive en gradsoppgave ved en bedrift eller annen institusjon, må du skaffe deg to stedlige (eksterne) veiledere og en intern veileder ansatt i en vitenskapelig stilling på NMBU. Den interne veilederen ved NMBU regnes her som hovedveilederen mht. kontrakten.

   Avslutning av gradsoppgaven

   Hovedveileders ansvar:

   1. Finne ekstern sensor og avtale eksaminasjonsdato med student
   2. Booke rom for eksaminasjon
   3. Registrere sensur i WISEflow i samråd med ekstern sensor

   Kandidatens ansvar:

   1. Kontrollere at vurderingsmelding for gradsoppgaven og eventuelt spesialpensum er i orden
   2. Levere gradsoppgaven i WISEflow i henhold til NMBU's rutiner
   3. Forberede seg på muntlig presentasjon og diskusjon av gradsoppgaven, og eventuelt spesialpensum

   På eksaminasjonsdagen:

   1. Hvis spesialpensum: eksaminasjon starter med eksaminasjon i spesialpensum. Ansvarlig veileder for spesialpensum leder dette.
   2. Presentasjon av gradsoppgaven. Kandidaten presenterer gradsoppgaven og gir en oversikt over arbeidet sitt. Varighet 20 - 30 minutter.
   3. Diskusjon av gradsoppgaven. Kandidaten diskuterer oppgaven med sensorer og tar i mot eventuelle spørsmål fra tilhørere. Varighet 20 - 30 minutter.
  • Hva forventes av studenten i gradsoppgaven?

   • Skal kunne arbeide selvstendig, og på eget initativ, etter å ha fått grundig praktisk opplæring
   • Må selv sette seg inn i relevant litteratur og gjør det til en vane å holde seg oppdatert på fagområdet
   • Skal investere tid på å lese seg opp og søke etter relevant informasjon, slik at man har en eierskapsfølelse til prosjektet fra starten av
   • Bør samarbeide med andre masterstudenter om studieopplegg, tidsplaner, pensum (kollokvier) og eventuelle utfordringer

   Hva forventes av veilederen(e)?

   • Skal være en faglig og moralsk støtte for masterstudenten gjennom hele arbeidet med oppgaven, spesielt i startfasen
   • Skal gi studenten informasjon om relevant litteratur i startfasen slik at vedkommende kommer raskt i gang
   • Skal gi grundig praktisk og teoretisk innføring i de aktuelle teknikkene
   • Skal, sammen med studenten, skrive en prosjektskisse som definerer bakgrunn for prosjektet, delmål og hovedmål, samt hvilke hovedteknikker som skal benyttes
   • Skal ikke detaljstyre utviklingen i arbeidet, studenten skal ledes til å arbeidet på egen hånd. Det er viktig at alle masterstudenter har frihet til selvstendig arbeid
   • Skal oppmuntre studenten til å begynne skrivingen tidlig, og kan hjelpe til med å sette opp en disposisjon for oppgaven
   • Skal lese igjennom/korrigere oppgaven før innlevering. Merk at én gjennomlesing bør være tilstrekkelig
    • Studenten må være kritisk til det som leveres til gjennomlesing; sluttproduktet skal hovedsaklig være studentens egne tanker og slutninger. Diskusjoner med veileder underveis er både nødvendig og viktig, men det er studenten som skal skrive og må stå ansvarlig for oppgaven.

   Antall timer veiledning

   Fra NMBUs studieforskrift Kapittel 44. Gradsoppgaver og forskerlinjeoppgave, utfyllende bestemmelser:

   44-1-2 Veiledning og veiledere
   (3) Totalt antall veiledningstimer omfatter også veileders andel av sensurering av gradsoppgaven. Studenten
   har normalt krav på følgende antall veiledningstimer:
   - bacheloroppgaver: 20 timer
   - masteroppgaver 30 studiepoeng: 40 timer
   - masteroppgaver 45 studiepoeng: 60 timer
   - masteroppgaver 60 studiepoeng: 80 timer

   Hva forventes av intern veileder ved ekstern gradsoppgave?

   1. Intern veileder ved NMBU skal kvalitetssikre oppgaven og eksterne veiledere:

   • Evaluere en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven, skrevet av ekstern veileder. Denne bør inneholde litt om bakgrunnen for prosjektet, litteraturreferanser og oversikt over hvilke teknikker som skal benyttes
   • Evaluere ekstern veileders CV/faglige bakgrunn, vedkommende må minimum ha mastergrad i aktuelt fagområde. Det er ønskelig med minimum 2 eksterne veiledere hvis mulig
   • Signere masterkontrakten og andre relevante avtaler
   • Arrangere møte med student og ekstern veileder for å avklare forventninger og ansvar før arbeidet med oppgaven starter
   • Det anbefales minst ett møte underveis for å sikre tilfredsstillende progresjon. Oppgaven justeres ved behov

   2. Veilede studenten i skrivearbeidet og delta på eksamen (arrangeres ved KBM). Ekstern sensor fastsettes av ekstern og intern veileder i fellesskap.

 • Ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) kan du søke på bachelorgrader, toårige mastergrader, femårige mastergrader eller forskerutdanning. Her kan du lese mer om oppbygningen av studiene. 

  Bachelorgrad

  • Minimum 180 studiepoeng og inneholder grunnleggende obligatoriske emner, spesialiseringsemner og valgfrie emner.
  • En bachelorgrad kan inneholde en bacheloroppgave på 15 studiepoeng (valgfritt). KBM tilbyr bacheloroppgaver etter et fast opplegg med felles start på vårsemesteret.
  • Spesialpensum kan inngå som del av bachelorgraden (valgfritt) 

  2-årig mastergrad

  • Minimum 120 studiepoeng, fordelt på avanserte obligatoriske emner, spesialiseringsemner, valgfrie emner (på 200- eller 300- nivå) og en masteroppgave.
  • Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt).

  Emnevalg i 2-årig mastergrad avhenger av størrelse på masteroppgaven

  • Har du en masteroppgave på 60 studiepoeng må minimum 30 sp. av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).
  • Har du en masteroppgave på 45 studiepoeng må minimum 45 sp. av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp. være på videregående bachelornivå (100-nivå).
  • Har du en masteroppgave på 30 studiepoeng må minimum 60 sp. av emnene i mastergraden være på masternivå (300-nivå) og maksimalt 30 sp være på videregående bachelornivå (200-nivå).
  • Emner på grunnleggende bachelornivå (100-nivå) er ikke tillatt i en 2-årig mastergrad.

  Manglende bacheloremner som en del av 2-årig mastergrad

  • Kandidater med en ekstern bachelorgrad kan oppleve å få opptak til masterstudiet under forutsetning at de tar enkelte emner for å dekke manglende forkunnskapskrav. Disse studentene får beskjed om dette ved oppstart, og må ta de manglende emnene som et tillegg til emnene som er obligatoriske for den aktuelle mastergrad. Det vil være rom for de manglende bacheloremnene innenfor de to årene studiet varer. Spør alltid studieveileder dersom du er i tvil!

  5-årig mastergrad

  • Minimum 300 studiepoeng, inkludert grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner, valgfrie emner og en avsluttende masteroppgave.
  • Masteroppgaven er normalt 30 på studiepoeng, men kan utvides til 45 eller 60 studiepoeng hvis ønskelig.
  • Spesialpensum kan inngå som del av mastergraden eller være tilknyttet masteroppgaven (valgfritt).

Studentliv KBM