Forskrifter og regler ved NMBU

Forskrifter ved NMBU

Internet Explorer brukere kan få opp dialogboks med spørsmål om nettverkspassord, velg Avbryt på denne.

NMBUs forskrifter og instrukser på engelsk

Forskrifter
• Forskrift om studier ved NMBU - gjelder fra 1.2.2017
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NMBU - gjelder fra 1.3.2017
Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NMBU - gjelder fra 1.3.2017
Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist

Instruks og veiledning for avvikling av eksamen og langsgående prøve
 Instruks for eksaminander ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU
• Veiledning for sensorer ved NMBU
• Retningslinjer for gjennomføring av langsgåendeprøver i undervisningsperioden NMBU

Retningslinjer for masteroppgave og videreutdanning
Retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaver NMBU
Retningslinjer for veiledere for masteroppgaver NMBU
Retningslinjer for gjennomføring av videreutdanningsemner i regi av SEVU

Retningslinjer og rutiner for klage ved eksamen og klagenemnda
Rutiner ved begrunnelse og klage i forbindelse med eksamen NMBU
Retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU

Karakterbeskrivelser
Karakterbetegnelser og vurderingskriterier
Karakterbeskrivelse for masteroppgave MNT-fagene

Lover og forskrifter fastsatt av KD:

Lov om universiteter og høyskoler
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Forskrift om akkreditering av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger (link)
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
• Forskrift om godskriving av høyere utdanning
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Forskrift om krav til mastergraden


- Begrepssamling og definisjonsliste NMBU

- UHRs termbase for Universitets- og høgskolesektoren

Eventuelle spørsmål kan rettes til Studieavdelingen eller SiT.

Published 8. mai 2009 - 12:00 - Updated 24. mars 2017 - 10:03