Forskrifter og retningslinjer - NMBU

Internet Explorer brukere kan få opp dialogboks med spørsmål om nettverkspassord, velg Avbryt på denne.

NMBUs forskrifter og instrukser på engelsk

Forskrifter

• Forskrift om studier ved NMBU - gjelder fra 1.2.2017
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NMBU - gjelder fra 1.1.2015 (med endringer 1.3.2017 og 1.9.2017)
Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NMBU - gjelder fra 1.3.2017
Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist - gjelder fra 1.7.2017

Instruks og veiledning for avvikling av eksamen og langsgående prøve

 Instruks for eksamenskandidater ved skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU
• Veiledning for sensorer ved NMBU
• Retningslinjer for gjennomføring av langsgåendeprøver i undervisningsperioden NMBU

Retningslinjer for masteroppgave og videreutdanning

Retningslinjer for studenter og veiledere ved gjennomføring av masteroppgaver ved NMBU
Retningslinjer for gjennomføring av videreutdanningsemner i regi av SEVU

Rutiner for klage ved eksamen

Rutiner ved begrunnelse og klage i forbindelse med eksamen NMBU

Retningslinjer klagenemnda

Retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU
Retningslinjer for klagenemnda NMBU

Karakterbeskrivelser

Karakterbetegnelser og vurderingskriterier
Karakterbeskrivelse for masteroppgave MNT-fagene

Lover og forskrifter fastsatt av KD

Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven)
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universitet og høyskoler
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
• Forskrift om godskriving av høyere utdanning
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Forskrift om krav til mastergraden


- Begrepssamling og definisjonsliste NMBU

- UHRs termbase for Universitets- og høgskolesektoren

Eventuelle spørsmål kan rettes til Studieavdelingen eller SiT.

Published 8. mai 2009 - 12:00 - Updated 9. mai 2018 - 13:10