+Meny

Forskrifter og regler ved NMBU

Forskrifter ved NMBU

Internet Explorer brukere kan få opp dialogboks med spørsmål om nettverkspassord, velg Avbryt på denne.

NMBUs forskrifter og instrukser på engelsk

Forskrifter
• Forskrift om studier ved NMBU - gjelder fra 1.2.2017
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NMBU
Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NMBU
Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist

Instrukser for avvikling av eksamen og langsgående prøve
Instruks for eksaminander ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU
• Instruks for bruk av PC ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU
• Instruks for eksaminander ved muntlig prøve ved NMBU
• Instruks for sensorer ved NMBU
• Retningslinjer for gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Retningslinjer for masteroppgave og videreutdanning
Retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaver NMBU
Retningslinjer for veiledere for masteroppgaver NMBU
Retningslinjer for gjennomføring av videreutdanningsemner i regi av SEVU

Retningslinjer og rutiner for klage ved eksamen og klagenemnda
Rutiner ved begrunnelse og klage i forbindelse med eksamen NMBU
Retningslinjer for behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU

Karakterbeskrivelser
Karakterbetegnelser og vurderingskriterier
Karakterbeskrivelse for masteroppgave MNT-fagene

Lover og forskrifter fastsatt av KD:

Lov om universiteter og høyskoler
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Forskrift om akkreditering av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger (link)
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
• Forskrift om godskriving av høyere utdanning
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Forskrift om krav til mastergraden


- Begrepssamling og definisjonsliste

- UHRs termbase for Universitets- og høgskolesektoren

Eventuelle spørsmål kan rettes til Studieavdelingen eller SiT.

Published 8. mai 2009 - 12:00 - Updated 17. February 2017 - 10:18