Om gradsoppgaver

På denne siden finner du informasjon om:

Rutiner for å skrive gradsoppgave ved KBM

Hvordan finne/velge oppgave og veileder

Hvert semester kan du delta på informasjonsmøte om aktuelle gradsoppgaver hos interne forskningsgrupper og eksterne bedrifter eller andre institusjoner. I databasen BRAGE finner du tidligere avlagte gradsoppgaver ved NMBU. Du kan også se på konkrete forslag fra forskningsgruppene ved KBM via denne nettsiden. Du må selv ta kontakt med potensielle veiledere.

Kontrakt for gradsoppgave

Når du har funnet veileder(e) og avklart problemstilling må du sammen med veileder(e) fylle ut skjemaet «Kontrakt for gradsoppgave». Kontrakten må leveres og godkjennes før du starter med noe som helst arbeid i forbindelse med masteroppgaven (litteraturlesing, praktisk arbeid osv.). Fyll den ut så nøye som mulig ettersom den fungerer som en sikkerhet for deg. Ny kontrakt må fylles ut dersom du søker om utsatt innlevering av masteroppgaven og det er vesentlige endringer. Kontrakten leveres studieveileder etter fristene angitt på denne siden (høyre kolonne).

Oppmelding til gradsoppgave

Etter at kontrakten er godkjent må du søke om undervisning i gradsemnet for studieprogrammet ditt. Dersom kontrakten er godkjent innvilges undervisning og du melder deg deretter selv opp til vurdering. Det er ikke mulig å melde seg av vurdering av gradsoppgave.

Emnekoden til gradsemnet følger studieprogram og antall studiepoeng (15, 30, 60 studiepoeng):

Kjemi:
B15-KJEMI (bacheloroppgave)
M30-KJEMI / M60-KJEMI

Bioteknologi:
B15-BIOTEK (bacheloroppgave)
M30-BIOTEK / M60-BIOTEK

Kjemi og bioteknologi (sivilingeniør):
M30-KB / M60-KB

Bioinformatikk og anvendt statistikk
M30-BIAS / M60-BIAS

Matvitenskap og ernæring
M30-MAT / M60-MAT

Gradsoppgave ved et annet fakultet

Studenter som skriver ved et annet fakultet må forholde seg til retningslinjene for dette fakultetet. Kontrakt skal leveres til studieveilder på fakultetet du skriver oppgave ved. Oppmelding til gradsemnet vil følge emnekoden til aktuelt fakultet.

Gradsoppgave ved en annen institusjon

Dersom du velger å skrive en gradsoppgave ved en annen institusjon, må du skaffe deg to stedlige (eksterne) veiledere og en intern veileder ansatt i en vitenskapelig stilling på NMBU. Den interne veilederen ved NMBU regnes her som hovedveilederen mht. kontrakten.

Avslutning av gradsoppgaven

Hovedveileders ansvar:
1. Skaffe ekstern sensor og inngå avtale om eksaminasjonsdato med student. Registrer eksamensdato og detaljer i eget Excel-ark (oppdatert informasjon deles i Teams før hver eksamensperiode). Dersom det er spesialpensum tilknyttet gradsoppgaven må det i tillegg inngås avtale om eksaminasjon av dette. Dersom ikke ekstern sensor er godkjent av fakultetet må «Avtale om sensoroppdrag» leveres fakultet. 
2. Kontrollere at eventuelt spesialpensum er godkjent.
3. Bestille rom for eksaminasjon. Personalansvarlig klargjør rommet på eksamensdagen.
4. Eksaminasjon skal avholdes ved KBM.
5. Registrere sensur i WISEflow i samråd med ekstern veileder.

Kandidatens ansvar:

1.  Levere sjekkliste for rydding av arbeids- og laboratorieplass (se norsk og engelsk versjon nederst på denne siden)
2. Kontrollere at vurderingsmelding for gradsoppgaven og eventuelt spesialpensum er i orden.
3. Levere gradsoppgaven i BRAGE og WISEflow i henhold til NMBU’s rutiner.
4. Forberede seg på muntlig diskusjon og spørsmål om gradsoppgaven og eventuelt spesialpensum.

Fakultetets ansvar:
1. Dekke sensors reiseutgifter (maksimalt 2 timer reiseavstand fra NMBU med bil) og utbetale honorar.

På eksaminasjonsdagen:
1. Spesialpensum. For kandidater med spesialpensum åpnes dagen med eksaminasjon i dette. Ansvarlig veileder leder eksaminasjonen av spesialpensumet hvis vedkommende ikke har overlatt det til en annen veileder.
2. Presentasjon av gradsoppgaven. Kandidaten presenterer gradsoppgaven og gir en oversikt over oppgaven i et egnet presentasjonsprogram. Varighet: 20 – 30 minutter.
3. Diskusjon av gradsoppgaven. Kandidaten må svare på spørsmål fra sensor og diskutere faglige problemstillinger med vedkommende. I evalueringen av oppgaven skal veilederen bidra med relevante opplysninger til sensor om tilgang til utstyr, uforutsette problemer, hvilken type veiledning og hjelp som er gitt fra veileder(e) og andre støttepersoner, om studentens utvikling og selvstendighet og andre momenter som kan påvirke evalueringen av studentens prestasjon.

 

Hvem har ansvar for hva når du skal skrive masteroppgave ved KBM?

Hva forventes av studenten i gradsoppgaven?

- Skal kunne arbeide selvstendig, og mye på eget initiativ, etter å ha fått en grundig praktisk opplæring.
- Må selv sette seg inn i relevant litteratur, og gjøre det til en vane å holde seg oppdatert på det fagområdet man arbeider i.
- Bør investere en del tid på å lese seg opp og å søke etter relevant informasjon på nettet, slik at man har en eierskapsfølelse til prosjektet fra starten av
- Anbefales å samarbeide med andre masterstudenter om studieopplegg, tidsplaner, pensum (kollokvier) og eventuelle problemer.
- De som har spesialpensum som en del av masterstudiet skal velge tema tidlig, og helst begynne å arbeide med den utvalgte litteraturen før det praktiske arbeidet starter. Grunnen er at spesialpensumet skal gi studenten en nødvendig kunnskapsbase for masteroppgaven, som ikke er dekket i de emnene som inngår i studiet.

Hva forventes av veilederen(e)?

- Skal være en faglig og moralsk støtte for masterstudenten gjennom hele mastergradsarbeidet, spesielt i startfasen.
- Skal gi studenten informasjon om relevant litteratur i startfasen, slik at vedkommende kommer raskt i gang.
- Skal gi grundig praktisk og teoretisk innføring i de aktuelle teknikkene
- Skal, sammen med studenten, skrive en prosjektskisse, som definerer bakgrunn for prosjektet, delmål og hovedmål, samt hvilke hovedteknikker som skal benyttes.
- Skal ikke detaljstyre utviklingen i arbeidet, studenten skal få lov til/ledes til å arbeide på egen hånd. Det er viktig at alle masterstudenter har frihet til selvstendig arbeid.
- Må oppmuntre studenten til å begynne å skrive tidlig, og kan hjelpe til med å sette opp en disposisjon for oppgaven.
- Skal ikke måtte lese/korrigere mange utkast til oppgaven (én gjennomlesning bør være tilstrekkelig). Studenten må være kritisk til det hun/han skriver og leverer til gjennomlesing; sluttproduktet skal for det meste være studentens egne tanker og slutninger. Diskusjoner med veileder underveis er selvfølgelig både nødvendig og viktig, men det er studenten som skal skrive og som må stå ansvarlig for mastergradsoppgaven.

Fra forskriftene:

Utdrag fra «Ad. 49-4 Veiledning for arbeidet med gradsoppgavene»
Veileder plikter normalt å gi studenten:
• 20 timers veiledning inklusive sensurering av bacheloroppgaven
• 40 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven – 30 studiepoeng.
• 80 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven – 60 studiepoeng.

Hva forventes av intern veileder ved ekstern gradsoppgave?

NMBU-veilederen har grovt sett to viktige oppgaver:
1. Kvalitetssikre oppgaven og eksterne veiledere:
a. Evaluere en kort prosjektbeskrivelse for oppgaven, skrevet av ekstern veileder. Denne bør inneholde litt om bakgrunnen for prosjektet, litteraturreferanser og oversikt over hvilke teknikker som er planlagt benyttet.
b. Evaluere ekstern veileders CV, vedkommende må minimum ha mastergrad i gjeldende fagområde. Det er ønskelig med minimum to eksterne veiledere.
c. Signere masterkontrakten
d. Det anbefales at student, ekstern og intern veileder møtes for forventningsavklaring innen oppgavearbeidet starter.
e. Det anbefales minst ett møte underveis for å sikre at progresjonen er tilfredsstillende. Oppgaven justeres ved behov.

Veilede studenten i skrivearbeidet og delta på eksamen (arrangeres ved KBM). Ekstern sensor fastsettes av ekstern og intern veileder i fellesskap.

 

Vedlegg

Published 5. February 2021 - 9:42 - Updated 20. januar 2022 - 10:41