Retningslinjer for praksisopplæring

Av REALTEK

Informasjonen på denne siden er skrevet for skoler og andre utdanningsinstitusjoner som mottar lærerstudenter fra NMBU.

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr forskjellige lærerutdanninger: 

Praksisopplæringen i lærerutdaningen er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen der praksisen gjennomføres og lærerutdanningsinstitusjonen som tilbyr utdanningen. Denne siden beskriver hvilke retningslinjer som gjelder for de forskjellige partene i samarbeidet. 

 • Praksisopplæring i lærerutdanningene er styrt av forskrift om rammeplaner og tilhørende retningslinjer.

  Omfanget skal være 60 arbeidsdager for PPU-studenter og 100 arbeidsdager for lektorstudenter. Studentene skal i løpet av studiet ha praksis med undervisning både i videregående skole og grunnskole.

  Praksisopplæring for lektorstudenter:

  Studieår 115 dagerPPXP10030 timer
  Studieår 210 dagerPPRA20020 timer
  Studieår 315 dagerPPRA20130 timer
  Studieår 460 dagerPPRA301120 timer

  Praksisopplæringen for PPU-studenter:

  Heltid30 dager på høst 30 dager på vårPPRA30060 timer på høst 60 timer på vår 
  Deltid3 praksisperioder à 20 dagerPPRA30060 timer på høst 60 timer på vår 

  Praksisopplæringen skal gi innsikt i en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være relevant for det arbeidet studiet leder frem mot og den skal være veiledet. For å kunne engasjere seg som veileder kreves godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring (minst 2 år).  

  • I tillegg til enkeltpraksis legger NMBU opp til at studenter kan ha par- eller gruppepraksis i. Gruppepraksis er mest brukt for de første studieårene på lektorutdanningen mens det for 4.året og for PPU-utdanningen er mer vanlig med parpraksis.

   Gruppepraksis:

   Denne formen brukes fortrinnsvis for 1.-3. studieår på lektorutdanningen. Studentene skal gruppevis, sammen med praksislærer, delta i, og observere undervisningsøkter. Praksislærer skal kommentere, reflektere og vurdere planen og gjennomføringen av undervisningen sammen med studentene. Studenter i i gruppepraksis skal dele på timene gitt i praksisavtalen.

   Parpraksis:

   Benyttes fortrinnsvis for 4. årsstudenter på lektorprogrammet og for PPU-studenter. Parpraksis gir muligheter til å observere, diskutere og gjennomføre undervisningsopplegg sammen med en medstudent, samtidig som at det gir mer rom selvstendig sammenlignet med gruppepraksis. På denne måten får studentene mulighet til å utvikle sine samarbeidsevner, samtidig som at det kan legges til rette for tilstrekkelig med mengdetrening i det å lede undervisning.  

   Når studentene har parpraksis, må de til sammen forholde seg til praksistimene gitt i praksisavtalen fra ILU. Studentene deler på timene gitt i avtalen.  

   Studenter i parpraksis skal planlegge og gjennomføre undervisningsøkten sammen. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre deler av undervisningen individuelt. Praksislærer må ta en vurdering om dette er hensiktsmessig. Studentene kan eksempelvis veksle på å ha hovedansvaret for å gjennomføre undervisningen. Da er for eksempel den andre studenten hjelpelærer eller har fokus på enkeltelever. Det er viktig at studentene i samråd med praksislærer avklarer rollefordeling slik at samarbeidet skal fungere så godt som mulig

 • NMBU har ansvar for å:

  • Innhente bekreftelse fra praksisstedet for gjennomføring av praksisopplæring før perioden starter.
  • Innhente bekreftelse om at praksisveileder tilfredsstiller NMBU sine krav for å veilede studenter.
  • Innhente politiattest fra studentene før praksisopplæring starter og vurdere de tilfellene der det er merknad.
  • Innhente bekreftelse fra studenter om at de er gjort kjent med taushetsplikten som gjelder for alle ansatte i skolen (Lov om universiteter og høgskoler §4-6).Forvaltningsloven §13.
  • Informere studenten og praksisstedet om retningslinjene for praksisopplæring.
  • Tilby studenten en relevant praksisplass.

  Praksislærer og praksissted har ansvar for å:

  • Ta imot studenten på best mulig måte.
  • Tilby studenten tilstrekkelig med veiledning.
  • Gjennomføre både underveis- og sluttvurdering av praksisopplæringen.
  • Kontakte NMBU raskt dersom det er usikkerhet knyttet til om studenten er skikket til læreryrket.
  • Gi studenten tilgang til digitale læringsverktøy andre relevante systemer.
  • Legge til rette for besøk fra NMBU.
  • Formidle krav om lønn for veiledningsarbeid.

  Studenten har ansvar for å:

  • Ta kontakt med praksisstedet i god tid før praksisperioden for å avtale første møte.
  • Informere praksislærer om undervisningserfaring, tidligere praksisopplæring, faglige interesser, ønsker for praksisperioden osv., enten gjennom et møte og/eller “Brev til praksislærer”".
  • Levere inn plan for praksisperioden i Canvas, i henhold til krav gitt emnet
  • Lage planer om leveres til praksislærer som grunnlag for før- og etterveiledning.
  • Bli kjent med andre forhold ved skolen. Dette kan inkludere deltagelse i faste møter, fagligsosiale aktiviteter, samtaler med elever eller foresatte o.l.
  • Foreslå tid for praksisbesøk fra NMBU i samarbeid med praksislærer og besøkslærer fra ILU.
  • Levere inn relevant dokumentasjon til besøkslærer i forkant av praksisbesøket
  • Skrive besøksrapport fra praksisbesøk og levere den i Canvas.
  • Lese og signere «vurdering av praksisopplæring» og levere den i Canvas.
  • Melde fra til  NMBU ved spørsmål eller problemer av noen art.
  • En praksisopplæringsperiode skal vare minimum 10 dager og maksimum 40 dager og til vanlig er den sammenhengende. Antall praksistimer skal ikke overstige det totale timeantallet gitt i praksisavtalen.
  • For hver uke (5 dager) med praksisopplæring har NMBU normert mengden undervisning til 10 timer à 45 minutter, eventuelt 450 minutter totalt hvis praksisstedet bruker en annen lengde på undervisningsøktene. I tillegg skal studenten følge skolens vanlige arbeidsrytme o
  • En praksisopplæringsperiode skal vare minimum 10 dager og maksimum 40 dager og til vanlig er den sammenhengende. Antall praksistimer skal ikke overstige det totale timeantallet gitt i praksisavtalen. 
  • For hver uke (5 dager) med praksisopplæring har NMBU normert mengden undervisning til 10 timer à 45 minutter, eventuelt 450 minutter totalt hvis praksisstedet bruker en annen lengde på undervisningsøktene.  
  • Antallet normerte undervisningstimer er gitt som et minimum, og kan økes noe dersom praksisstedet vurderer dette hensiktsmessig.  
  • I tillegg skal studenten bli kjent med andre forhold ved/omkring skolen ved f.eks. å delta i fagmøter, planleggingsmøter, elevmøter, samtaler med ledelsen osv. Studentene skal med andre ord følge skolens vanlige arbeidsrytme og omfanget av en praksisopplæringsperiode skal tilsvare en lærers ordinære arbeidstid. 
  • Enkelte undervisningstimer kan også være observasjonstimer, som kan inngå i det totale timeantallet gitt i praksisavtalen. 
  • Hvis studenten ikke får tilstrekkelig med undervisningstimer i realfag og/eller naturbruk, kan studenten undervise i andre fag som hen har undervisningskompetanse i. Dette må avklares på forhånd med ILU. 
  • Repetitive undervisningsøkter kan telle som enkeltstående økter så lenge det gis veiledning på øktene. 
  • For praksisopplæring som foregår ved egen arbeidsplass, der studenten har en kontrakt med varighet på minimum 6 måneder med undervisningsstilling over 50% gis det dispensasjon for færre undervisningstimer per uke – normert til 6-8 timer. 
  • Studenter som gjennomfører praksis på egen arbeidsplass, må ha minimum 20 dager av praksisopplæringen utenfor arbeidsstedet. 
  • Vikartimer uten veiledning regnes ikke som en del av praksis. Dersom en student blir bedt om å ta vikartimer uten veiledning, skal dette som regel lønnes. 
  • Mengden veiledning skal samsvare med omfanget av undervisningen slik beskrevet i forrige avsnitt. 
  • 1 time veiledet praksisopplæring omfatter selve undervisningstimen, à 45 minutter, og veiledningen i tilknytning til denne undervisningen. Det er ønskelig at veiledningen skjer både før og etter undervisningen. 
  • Veiledningen per undervisningstime skal ha et omfang på 20-30 minutter. 
  • NMBU lønner én undervisningstime, med tilhørende veiledning før og etter undervisningstimen, som 1 time veiledet praksisopplæring. 
  • Dersom det er behov for utvidet veiledning (tidsbruk utover det som er gitt i punktene over) så skal dette meldes inn til ILU så fort behovet melder seg, slik at rammene for lønnsutbetaling kan endres.  
  • En del av undervisningstimene kan være veiledede observasjonstimer. Hvor mange observasjonstimer det er behov for og hvordan disse organiseres, er imidlertid avhengig av studieprogresjon, antall undervisningsfag, antall klasser og den enkelte student. 
  • I naturbruk foregår ofte undervisningen i lengre økter eller hele dager. Dette gjør det vanskelig å fordele 10 undervisningstimer utover en hel arbeidsuke. Det er mulig å komprimere undervisningen til færre dager per uke (minimum 2 dager med undervisning), det er likevel krav om riktig antall uker og undervisnings- og observasjonstimer. Studenten skal også delta på andre forhold ved/omkring skolen resten av uken.  
  • Når studenten observerer praksislærers (eller andres) undervisning, vil praksislærers plan/tema for timen være utgangspunkt for veiledningssamtalen. 
  • Praksislærer skal bidra til at studenten reflekterer over elevers læring, konkrete undervisningsmetoder og innhold i sin egen undervisning. Studentens oppfatning av egen undervisning utforskes og videreutvikles i dialog med praksislærer, med praksislærers egne erfaringer og kompetanse. 
  • Dersom praksislærer eller student har problemer knyttet til praksisopplæring eller veiledning må ILU kontaktes snarest. 
  • All praksisopplæring skal være veiledet og praksislærer skal være til stede hele praksisperioden. 
  • Praksislærer har hovedansvaret for å legge forholdene til rette for at studenten arbeider mot  de læringsmålene som er definert for perioden. 
  • Dersom studenten blir bedt om å ta vikartimer uten veiledning, skal dette som regel lønnes. Vikartimer uten veiledning regnes ikke som en del av praksis. 
 • Til skoler som tidligere ikke har mottatt studenter fra NMBU har vi under listet opp noen forslag til tiltak tilknyttet mottak av studenter. 

  • Gi studenten en mappe eller vise til nettside (for eksempel tilsvarende mappen for nytilsatte hvis skolen har en slik) med informasjon om skolen, ordensreglement, branninstruks, timeplaner og aktuelle klasselister.
  • Informere om praktiske forhold som nøkler, rom, arbeidsplass, tilgang til PC, lærebøker, garderobe m.m.
  • Presisere taushetsplikten og hva den innebærer.
  • Gjennomføre en kort presentasjonsrunde hos sentrale personer ved skolen; rektor, inspektør, lærere som inngår i undervisningen i faget (evt. klassen), bibliotekar, vaktmester m.fl.
  • Orientere om pedagogisk plattform for skolen og møter som studenten kan/skal være med på under praksisperioden.
  • Gi studentene skolens lokale årsplaner og fagplaner.
  • Lytte til studentens egne ønsker og behov for praksisopplæringen.
 • Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap avlegger praksisbesøk.

  Til vanlig får lektorstudentene ett praksisbesøk i løpet av 1.studieår (PPXP100), og så gjennomføres det digitale praksissamtaler med alle studentene i løpet av praksisperiodene i både 2. og 3. studieår (PPRA200 og PPRA201).

  PPU og LUR 4. studieår har inntil to veiledningsbesøk hos hver student i løpet av hele praksisopplæringen.

  Når det gjelder besøket, har praksislærer og student ansvar for å finne tid og sted for møtet og hvordan det legges opp.

  • Pratiske forhold: Informasjon til elever og ledelsen om besøket, møtested, evt. behov for overnatting. ILU-veileder avtaler, hvis ønske eller behov, et kort møte samme dag med en representant fra ledelsen.
  • Før besøket sender studenten sin plan for undervisningsopplegget via e-post til ILU-veileder som kommer på besøk.
  • Hvem deltar i besøket: Student, praksislærer og ILU-veileder. Ved behov kan andre ansatte og skolens ledelse delta.
  • Hensikten med besøket: Hensikten er å samtale om hvordan studenten har utviklet seg i forhold til målene for praksisopplæringsperioden. ILU-veileder skal være til stede i undervisning og veiledning, og delta i veiledningen. Vi ønsker også gjennom besøkene å få et innblikk i skolehverdagen og bli litt kjent med praksislæreren.
  • Ved behov har ILU-veileder samtaler med student og/eller praksislærer hver for seg.

  Oversikt over hvilke ILU-lærere som besøker hvilke studenter legges ut på læringsplattformen Canvas. Det er studentens ansvar å sende opplysninger om timeplan og foreslå tid for praksisbesøk til ILU-veileder.

  • Vurdering skal foregå underveis gjennom hele praksisopplæringsperioden i form av veiledningssamtaler mellom student og praksislærer. Studentene skal, ved avslutning av perioden, vurderes individuelt på en kvalifisert, skjønnsmessig og helhetlig måte. Utgangpunktet for vurdering skal være studentens utvikling som lærer, sett i forhold til de målene som studenten selv har satt samt målene fra læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.
  • Vurderingsdokumentet, «Vurdering av praksisopplæring», skal leveres inn av studenten i Canvas. Dokumentet må være signert av student, praksislærer og en representant fra skolens ledelse. Dersom det foreligger noen som helst tvil om at studenten er egnet og/eller om praksisperioden er godkjent, så er skolen pliktig til å melde fra til ILU. I disse tilfellene kan dokumentet sendes per epost til kontaktperson på NMBU. Kontaktinfo finner du nederst på denne siden.
  • Den avsluttende vurderingen for hele praksisopplæringen, uttrykkes med karakteren bestått/ikke bestått. Det er ILU som setter sluttkarakteren på bakgrunn av vurderingene gitt av praksisskolene etter hver praksisopplæringsperiode. Studenten må ha fått godkjent alle praksisopplæringsperiodene for å oppnå karakteren «bestått».
  • Én praksisperiode kan gjennomføres inntil to ganger. Én praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.
  • Dersom en praksisperiode vurderes til «ikke godkjent, må ha utvidet praksis» skal studenten gjennomføre utvidet praksis påfølgende semester. Antall dager og timer for utvidet praksis avklares med ILU. Praksislærer skal følge opp studentens utviklingspunkter på bakgrunn av vurderingen. Vurderes utvidet praksis som «godkjent», blir praksisperioden godkjent. Vurderes den som «ikke godkjent, må ha ny praksisperiode», må det gjennomføres en ny praksisperiode.
  • Dersom en praksisperiode vurderes til «ikke godkjent, må ha ny praksisperiode» skal studenten gjennomføre en ny praksisperiode. Praksisen gjennomføres ved en ny skole. Den nye praksislæreren informeres om studentens utviklingspunkter på bakgrunn av vurderingen fra forrige praksisperiode. Vurderes den nye praksisperioden som «godkjent» fortsetter studenten studiet. Vurderes imidlertid denne praksisperioden som «ikke godkjent» må studenten avslutte studiet.
 • NMBU lønner praksislærere på to forskjellige måter, basert på om skolen/utdanningsinstitusjonen, som praksisopplæringen foregår ved, har en fast avtale med universitetet eller ikke. En slik fast avtale vil enten være en partnerskapsavtale eller en universitetsskoleavtale. En liste over partnerskapsskoler finner du her 

  •  1 time veiledet praksisopplæring omfatter selve undervisningstimen, à 45 minutter, og veiledningen i tilknytning til denne undervisningen. Veiledningen skal ha et omfang på om lag 20-30 minutter tilknyttet hver undervisningstime som studenten har. For hver uke (5 dager) med praksisopplæring har NMBU normert mengden undervisning til 10 timer à 45 minutter, eventuelt 450 minutter totalt hvis praksisstedet bruker en annen lengde på undervisningsøktene.

   LUR:  

   • PPXP100: 30 timer 
   • PPRA200: 20 timer 
   • PPRA201: 30 timer 
   • PPRA301: 60 timer for høst og 60 timer for vår 

   PPU: 

   • PPU-heltid: 120 timer totalt (60 timer per periode) 
   • PPU-deltid: 120 timer totalt (40 timer per periode)  

   Antall timer med veiledningsomfang blir informert i praksisavtalen sendt ut til skolen.

 • Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høgskoleloven i en egen forskrift. Denne vurderingen er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Dersom det i løpet av praksisperioden er tvil knyttet til studenten sin skikkethet som lærer ta kontakt med NMBU snarest.

  Les mer om skikkethetsvurdering i lærerutdanninger her.

 • Dersom studenten har fravær på under 10 dager i en praksisopplæringsperiode, må vedkommende utvide praksisperioden tilsvarende lengden på fraværet. Unntatt er sykefravær med legeerklæring inntil 3 dager. Fravær på mer enn 10 dager fører til at hele praksisperioden må gjentas. Studenten har plikt til å melde fra om fravær til praksislærer og til ILU så raskt som mulig, og gjerne på forhånd dersom det lar seg gjøre.

  Ved praksislærers fravær, er skolen ansvarlig for å finne en erstatter som kan veilede studenten. 

 • Praksisopplæring er en egen del av lærerstudiet og består av et eller flere emner. Den er også en arena for å binde sammen studentenes læring innen pedagogikk, fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. Læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene er gitt i Programplan for PPU og for LUR og i Forskrift om rammeplan for PPU og lektorutdanning 8-13 samt de nasjonale retningslinjene

  Studenten fastsetter ved starten av hver praksisperiode konkrete mål studenten skal arbeide med. Dette kan gjøres i samarbeid med praksislærer, emneansvarlig og/eller medstudenter. Målene og kompetansen som utvikles skal knyttes til læringsutbyttebeskrivelsene som står i emneplanen, og i tillegg kan studentens mål være grunnlaget for vurdering i slutten av praksisperioden.

  Lektorprogrammet sine 3 første studieår har følgende fokusområder: 

  Lektorprogrammet sitt 4. studieår (profesjonsåret) og PPU har følgende oppdeling av temaer:

 • Vi oppfordrer våre studenter til å skrive logg fra undervisningen og veiledningen i praksisopplæringsperioden. Loggen har flere formål. For det første skal den, sammen med undervisningsplanene, danne grunnlaget for praksisrapporten. For det andre kan loggen gi idéer til temaer som bør tas opp i samlingene. For det tredje er loggen grunnlaget for å hente eksempler og drøfting til obligatoriske oppgaver. Loggen er et nyttig redskap for å vurdere egen utvikling i løpet av studiet

 • For spørsmål om praksisopplæringen ved NMBU, ta kontakt på e-post prosjekt-praksis-ilu@nmbu.no

Publisert - Oppdatert

Del på