PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Nina Elisabeth Arnesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:10 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 100 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk.

Se detaljplan for emnet i Canvas.

Om dette emnet

Emnet består av 10 dager veiledet praksisopplæring i skolen eller annen undervisningsinstitusjon. Studentene er utplassert i grupper, og deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen i samarbeid med praksislærere. Inkludert i emnet er for- og etterarbeid på campus.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All undervisning i praksisopplæringen skal planlegges og veiledes.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kjennskap til ulike undervisningsstrategier og arbeidsmåter for elevene
 • har kjennskap til sammenheng mellom arbeidsmåte og klasseledelse
 • har kjennskap til mangfoldet av elever og behovet for tilpasset opplæring

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan lede elever i det faglige arbeidet og bidra til et inkluderende, sosialt og trygt læringsmiljø
 • kan reflektere over egen og andres profesjonsutøvelse

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan bygge gode relasjoner til elever og kollegaer
 • kan reflektere over profesjonsetiske problemstillinger
 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over undervisning.

  Studenten skriver planer for hver undervisningsøkt; disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten anbefales også å skrive logger fra praksisopplæringen.

 • Studentens læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Lærerne fra NMBU er ansvarlige for veiledning og godkjenning av praksisrapport og godkjenning av plan for praksis.
 • Oversikt ligger på læringsplattformen Canvas.
 • PPXP100
 • Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap står for den avsluttende vurderingen av emnet.

  Praksis vurderes med Bestått/ikke bestått.  Praksis Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren bestått/ikke bestått i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.

  Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

 • Obligatorisk deltakelse på inntil to dager for- og etterarbeid på campus.

  Obligatoriske innleveringer i tilknytning til de 10 dagene med praksisopplæring:

  • Plan i forkant av praksisopplæringsperioden.
  • Praksisrapport etter avsluttet praksisopplæringsperiode.
  • Rapport med vurdering fra praksislærer
 • Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene studentene deltar i ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning skal være veiledet.

  Normert arbeidsmengde tilsvarer dermed 12 dager.

 • M-LUN
 • Realfag