Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Andre studier 1 år (heltid) / 2 år (deltid)

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Har du lyst til å jobbe som lærer i 8. til 13. klasse? Har du bakgrunn i realfag eller naturbruk og vil du lære mer om bærekraftig utvikling?

Opptakskrav

Se hovedteksten.

Søknadsfrist:

15. april

Antall studieplasser
89
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Fått tilbud om plass på PPU? Klikk her for å komme til semesterstartsiden.

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole. Studiet gir deg en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.  

Du kan selv velge om du vil studere heltid eller deltid. Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året. I tillegg til samlingsukene vil du ha tolv uker med praksis.

Jobber du allerede som lærer men mangler PPU? Snakk med skolen din om å søke stipend for å gjennomføre PPU.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Hva blir du?

Du kan bli lærer eller lektor i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning, voksenopplæring, formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet. 

Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter. 

Hva lærer du?

Praktisk-pedagogisk utdanning inneholder en blanding av teori og praksis. Studiet gjør deg kvalifisert for å lede undervisning og legge til rette for læring.

Utdanningen består av de tre emnene pedagogikk, praksisopplæring og fag-/yrkesdidaktikk. Didaktikk er læren om undervisning og læring i skole.

Gjennom praksisopplæring får du erfaringer som integreres inn i studiets teoretiske del gjennom diskusjon og oppgaveskriving. Du vil arbeide med problemstillinger som er sentrale i dagens og framtidens skole. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Du kan ta deler av praksisopplæringen din i Tanzania. Tilbudet gis i samarbeid med samarbeid Sokoine University of Agriculture og består i et oppholdet er på fem uker, med én uke med reise og forberedelser og fire uker praksisopplæring på en eller flere skoler i Morogoro-området. Du kan også søke om å få gjennomføre praksisopplæring andre steder i verden.

Detaljerte opptakskrav

Vi tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger. 

For opptak til PPU kreves det karakteren 3 i norsk, eller tilsvarende kompetanse.

Realfag 

For å bli tatt opp til PPU innen realfag må søkeren ha en mastergrad i tillegg til å ha kompetanse for undervisning i minst ett realfag. For å få et fag godkjent for undervisning, er det krav om faglig dybde, i form av 60 studiepoeng, i tillegg til faglig bredde. Den faglige bredden er definert av NMBUs emnegrupper innen matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geofag, informatikk og naturfag, eller tilsvarende emner som dekker de samme fagområdene i de enkelte fagene.  

Mer informasjon om emnegrupper/fagområder finner du på denne siden. 

Naturbruk 

For å bli tatt opp til PPU innen yrkesfag naturbruk må søkeren oppfylle minst ett av disse kravene: 

I tillegg må alle søkere til naturbruk dokumentere relevant yrkespraksis. 

Utdypende informasjon finner du i NMBU sine retningslinjer for opptak til PPU.

Gled deg til en flott tid og mange nye venner. Bruk tida godt når du er student og få mest mulig ut av den. Det kan virke som at studietida er lang, men sett i ettertid går det altfor fort.

Bjørn Erik Haugland, lærer ved Nome videregående skole

Oppbygging

Samlinger

Det avholdes totalt 12 samlinger i løpet av studieløpet. Hver samling varer en uke og det er obligatorisk oppmøte. Samlingene er delt mellom fag- og yrkesdidaktikk og pedagogikk, og er hovedsakelig lagt til NMBU, campus Ås.

I forbindelse med samlingen i uke 36 vil det gjennomføres en studietur. Turen koster ca kr 2400,- og har som hovedmål at studentene øver på undervisning, tilbakemelding og utendørs læringsarenaer.

Praksis

Alle PPU-studenter skal gjennomføre 60 dagers praksis.

En del av praksisen kan gjennomføres på egen arbeidsplass, og for lærere som er ansatt i minst 50% stilling, med en kontrakt på 6 måneder eller lenger, kan mengden praksis bli nedjustert. Praksisen kan foregå i den norske skolen (trinn 8-13), eller i annen formidlingsvirksomhet som vitensentre eller ved inn på tunet-gårder eller ved godkjente skoler i utlandet. Vi tilbyr et praksisopplegg i Tanzania.

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Denne vurderingen gjøres kontinuerlig gjennom hele studiet men blir ofte mer synlig gjennom praksisopplæringen. Ler mer om skikkethet her.

 Årsplan for studieåret 2021-22

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Praksisopplæring 0 Obligatorisk emne
Fagdidaktikk i realfag 30 Velg ett didaktikkemne
Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk 30 Velg ett didaktikkemne
Yrkesdidaktikk i naturbruk 30 Velg ett didaktikkemne
Pedagogikk 30 Velg ett pedagogikkemne
Pedagogikk for naturbruk 30 Velg ett pedagogikkemne