Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU

Har du bakgrunn i realfag eller naturbruk og ønsker du å jobbe som lærer på 5. til 13. trinn? Vil du lære mer om bærekraftig utvikling, og bidra til å forme fremtidens skole?

Varighet: 1 år/2 år(deltid)
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, UMB
Hva blir du?
Du kan bli lærer eller lektor i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning, voksenopplæring, formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.
Hva lærer du?

I løpet av ett (heltid) eller to (deltid) år blir du kvalifisert for å lede undervisning og legge til rette for læring, høste verdifull erfaring fra 60 dager veileda praksis og dele denne med andre gjennom diskusjon og oppgaveskriving. Du vil arbeide med problemstillinger som er sentrale i dagens og framtidens skole.

Kort om studiet

De fleste samlingene er lagt til campus Ås. En samling i begynnelsen av september, er studietur med spesiell vekt på uteundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling. Studiets emner består av fag- og yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksisopplæring. Praksis skal hovedsakelig foregå i skolen, men også andre opplæringsvirksomheter slik som vitensentre, skole- gårdssamarbeid kan inngå som praksisarena.

NMBU har samarbeid med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. Igjennom disse samarbeidspartnerne har du mulighet til å delta i prosjekter, utviklingsarbeid og praksisopplæring og få verdifull erfaring som en del av studiet.

Studiet undervises på heltid og deltid. Studiet er samlingsbasert med tolv ukesamlinger. På deltid vil fordelingen være syv uker det første året, og fem uker det andre året. Mellom samlingene vil det være 60 dager praksisopplæring i skoler i tillegg til selvstudium.

Hva tilbyr vi

Vi ønsker å utdanne lærere som kan være med å engasjere elever i skolen til å forstå ansvaret fremtidens generasjon har for kloden vår. Vi er et spennende fagmiljø som forsker på og er opptatt av undervisning for bærekraftig utvikling (UBU). Vi er engasjerte lærere med erfaring fra undervisning basert på praksis, naturopplevelse, samarbeid og utvikling. Vi trenger engasjert ungdom som vil bidra til å utvikle løsninger på den globale utfordringen vi står foran.

Samlinger

Det avholdes totalt 12 samlinger i løpet av studieåret. Hver samling varer ei uke. Oppmøte er obligatorisk. Samlingene er delt mellom fag- og yrkesdidaktikk og pedagogikk, og er hovedsakelig lagt til NMBU, campus Ås.

Samlingsuker i fag- og yrkesdidaktikk 2018-19: 33, 35, 37, 49, 3, 9, 15. Disse samlingene følges av heltidsstudenter og deltidsstudenter i sitt første år. I forbindelse med samlingen i uke 35 vil det gjennomføres en studietur. Destinasjonen avhenger av om du går PPU i realfag eller naturbruk/kombinasjon. I 2018 reiser studentene til Gjendebu (realfag) og Iungsdalen (naturbruk/kombinasjon) fra tirsdag til fredag. Turen koster ca kr 2400,- og har som hovedmål at studentene øver på undervisning, tilbakemelding og utendørs læringsarenaer.

Samlingsuker i pedagogikk 2018-19: 39, 48, 2, 10, 14. Disse samlingene følges av heltidsstudenter og deltidsstudenter i sitt andre år.

Praksis

Alle PPU-studenter skal gjennomføre 60 dagers praksis. Første praksisperiode gjennomføres første høsten i studiet for både heltids- (uke 41-47) og deltidsstudenter (uke 41-44). Praksis på egen arbeidsplass er mulig, og for lærere som er ansatt i minst 50% stilling, med en kontrakt på 6 måneder eller lenger, kan mengden praksis bli nedjustert. Praksisen kan foregå i den norske skolen (trinn 8-13), eller i annen formidlingsvirksomhet, som vitensentre eller ved inn på tunet-gårder.

I løpet av vårsemestret legges det til rette for praksis i uke 4-7 (begge studieretninger) samt uke 11-12 (heltid). Deltidsstudenter tar praksisen i løpet av tre praksisperioder fordelt på begge årene.

Opptakskrav

En av følgende kvalifikasjoner må være oppfylt:

 • Fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års og 180 sp omfang og minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag.
 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag og minimum to års yrkespraksis.
 • Fag-/svennebrev, videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller tilsvarende, minimum to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis

Mer informasjon om opptaksreglementet i dokument nederst på siden.

Eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse vil også bli vurdert.

Med realfag menes fagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, naturfag og informatikk. I tillegg til poengkravet forutsettes det en viss faglig bredde for at undervisningskompetanse skal tilkjennes.

For sivilingeniører fra NMBU/NTNU som søker opptak:

 • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NTNU må kun dokumentere 52,5 sp i matematiske fag, da de øvrige 7,5 sp godkjennes som generell matematikkompetanse som inngår i teknologiutdanningen.
 • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NMBU må kun dokumentere 55 sp i matematiske fag, da de øvrige 5 sp godkjennes som anvendelse av matematikk og regning i teknologifag, som en del av emnegruppen i matematikk ved NMBU som inngår i teknologiutdanningen.
 • For opptak til undervisningsfagene biologi, kjemi og fysikk kreves det 60 studiepoeng i faget for alle søkere, også søkere med mastergrad i teknologi/sivilingeniør.

For veterinærer som søker opptak:

 • Med utgangspunkt i NMBUs emnegruppe i biologi mangler veterinærstudenter ved NMBU følgende emner eller tilsvarende for å dekke emnegruppen i biologi: BOT100, ECOL100 og BOT130.

 • Programrådet i biologi gjør oppmerksom på at ZOOL100 vil være nyttig for veterinærstudenter med tanke på den zoologiske diversiteten emnet inneholder og til senere undervisning av skoleelever i felt.

 • Søkere som har annen utdanning, tilleggsutdanninger el.l. må vurderes individuelt av opptakskomiteen ved PPU. 

For søkere med naturfag som undervisningsfag:

 • For opptak til undervisningsfaget naturfag kreves det 90 studiepoeng i faget for alle søkere, også søkere med mastergrad i teknologi/sivilingeniør. Når Naturfag er fag 1, skal være 90 sp, med 30 + 30 + 30 likt fordelt på de tre fagene biologi, kjemi og fysikk.
 • Når Naturfag er fag 2 og 3, skal kreves det 60 relevante i naturfag bestående av 20 + 20 + 20 sp i de tre fagområdene biologi, kjemi og fysikk.

For å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole vil deler av studiegjelden bli ettergitt. Les mer hos Lånekassen

Kunnskapsministeren har nå utsatt kravet om mastergrad/hovedfag ved opptak til PPU til våren 2019.

Les om de andre endringer angående PPU her:

Seksjon for læring og lærerutdanning