Course code PPRA300

PPRA300 Praksisopplæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Martine Charlotte Liland
Medvirkende: Gerd Eli Johansen, Edvin Østergaard, Sigrid Marie Gjøtterud, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Gudrun Jonsdottir, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Knut Omholt, Erling Krogh, Hans Erik Lefdal
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er en del av studiet praktisk-pedagogisk utdanning og består av 60 dager med veiledet praksisopplæring ute i skoler eller andre utdanningsinstitusjoner. Praksisopplæringen skal fordeles i 2-3 perioder gjennom hele studiet. I løpet av en periode skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen praksisopplæring i samarbeid med praksislærer. Praksisopplæringen skal knyttes til fag/yrker studenten har undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal godkjennes av NMBU i forkant av oppstart.

I løpet av utdanningen får studentene inntil to veiledningsmøter (praksisbesøk) som gjennomføres av lærere fra NMBU. Under dette møtet skal studentens utvikling som lærer synliggjøres gjennom gjensidig informasjonsutveksling mellom skole/praksissted og utdanningsinstitusjon.

Læringsutbytte:

Emnet er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnene pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk. Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om yrkes-/programfaget og dets rolle i eget programområde.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser og vurdering som, for og av læring.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elever og lærer fra 8. til 13. trinn.
 • Har erfaringsbasert kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og kjenne til skole-hjem-samarbeid
 • Har erfaringsbasert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Har erfaringsbasert kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan tilrettelegges
 • Har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter.
 • har erfaringsbasert kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til yrket/fagets egenart.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og psyko-sosiale læringsprosesser, som fremmer livsmestring.
 • kan planlegge, gjennomføre, tilpasse og vurdere opplæring for en mangfoldig elevgruppe i henhold til lov- og planverk.
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger, spesielt med vekt på bærekraftig utvikling.
 • kan anvende, begrunne og variere mellom et bredt utvalg av undervisnings- og vurderingsformer inkludert bruk av digitale verktøy
 • kan justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning.
 • kan inngå samarbeid med kolleger/ledelse for å legge til rette for undervisning for elever med særskilte behov, og melde fra ved mistanke om rus og vold.
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer, og reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan bidra til at fagene praksis- og yrkesrettes gjennom elevenes interesser og i samarbeid med kollegaer og relevante aktører i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere over og kritisk vurdere, innholdet i opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner, og tydelig formidle identitet og stolthet over fag/yrke
 • kan ta ansvar for å reflektere over egen utvikling som lærer og delta profesjonelt i samarbeid og utviklingsarbeid i opplæringen
 • kan bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever
 • kan samarbeide og kommunisere godt med kollegaer, foreldre og andre profesjoner i skolen
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, blant annet utdanning for bærekraftig utvikling.
 • kan bidra til endringsprosesser og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen.
Læringsaktiviteter:

Praksisopplæringen skal gi innsikt i og erfaring med en lærers arbeidsdag og skolens virksomhet. Den skal være planlagt, målrettet og veiledet. Studenten skal øve både å arbeide selvstendig og i samarbeid med medstudent/praksislærer.  For hver undervisningsøkt skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere sin undervisning i samarbeid med praksislærer.

Studenten skal utarbeide planer og rapporter for hver praksisperiode. Det anbefales å skrive logg i praksisopplæringsperioden.

Emnet er basert på følgende syv arbeidsformer: 1. Praksisbasert. 2. Erfaringsbasert. 3. Opplevelsesbasert. 4. Deltakerbasert. 5. Samarbeidsorientert. 6. Utviklingsorientert. 7. Eksemplarisk.

Læringsstøtte:
Studentenes læring veiledes av praksislærer og eventuelt medstudent. Lærer fra NMBU veileder skriving av praksisplaner og i veiledningsmøte (praksisbesøk).
Pensum:

All litteratur tilknyttet emnet er tilgjengelig i Canvas:

 • Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring
 • NMBUs retningslinjer for praksisopplæring
 • Det teoretiske grunnlaget for emnet er knyttet til litteratur gitt i emnene pedagogikk og didaktikk.
 • Praksisskolens egne planer og styringsdokumenter.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, kjemi, informatikk, matematikk, geofag) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk i videregående opplæring.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Praksisopplæring i skole i til sammen 60 dager.

 • Plan for praksis: Leveres i løpet av første praksisuke hvert semester.
 • Utvikle undervisningsplaner for hver time, i samråd med praksislærer.
 • Vurdering av praksis: En signert versjon leveres etter endt praksisperiode.
 • Besøksrapport: Leveres etter besøk fra NMBUs lærerutdanning.
 • Intervju med en leder om skolen som organisasjon: Gjennomføres i løpet av praksisperioden.

Lærerstudentene anbefales også å skrive logger i løpet av praksisopplæringen.

Vurderingsordning:

Praksis

Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Praksislærerne/praksisskolen har hovedansvaret for vurdering av praksisopplæringen, mens NMBU står for den avsluttende vurderingen. Praksisperiodene må være vurdert til bestått for å få emnet vurdert til bestått. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode gjennomføres bare en gang til. En praksisperiode defineres som den praksisopplæring studentene har på ett praksissted i løpet av ett semester.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. UH-loven og forskrift om skikkethet.

Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksisskole setter karakteren bestått/ikke bestått for hver praksisperiode. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.
Merknader:

Krav til praksisopplæring i PPU ved NMBU

 • I løpet av praksisopplæringen skal studentene ha opplæring i både grunnskole og videregående opplæring.
 • Én praksisperiode bør ikke være kortere enn 20 dager.
 • Minst fire uker praksisopplæring skal knyttes til en annen opplæringsinstitusjon enn den studenten selv arbeider ved.
 • Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som PPU kvalifiserer for.
 • Minst seks uker av praksisopplæringen skal foregå i skolen.
 • All praksisopplæring skal skje i autentiske situasjoner med elever. 
Normert arbeidsmengde:
60 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 500 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag og/eller naturbruk.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet består av 60 dager med veiledet praksisopplæring.
Eksamensdetaljer: Praksis: Bestått/ Ikke bestått