Bachelor
Heltid
Miljøvitenskap

Arbeidsmarkedet etterspør folk med kunnskaper om jord og vann, og om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

0,0 / 0,0

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse og spesielt opptakskrav REALFA

 • Realfagskompetanse (REALFA*): Du må ha generell studiekompetanse (GENS) + matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak

  * Mangler du realfagskompetanse fra videregående? Studiet Ettårig grunnstudium gir deg muligheten til å oppnå kompetansen du mangler, og få direkte overgang til miljøvitenskap uten å måtte studere et år ekstra!

Innsamling av vannprøve i felt
Bilde av studenter i felt
Jordsmonn er en viktig naturressurs

Dette studieprogrammet het tidligere "miljø og naturressurser".

Effekter og konsekvenser av arealbruk, forurensning og klimaendringer i naturen og hva slags naturressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann er sentralt i studiet. Du vil få kunnskaper om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene. Studiet gir deg en solid tverrfaglig naturvitenskapelig utdanning som gjør deg til en ettertraktet naturviter på arbeidsmarkedet. 

Som student på miljøvitenskap får du en variert studiehverdag, der du veksler mellom å være på forelesning, i laboratoriet og ute i felt. Viktige ferdigheter for denne utdanningen er prøvetaking, feltmålinger, analysearbeid i laboratoriet, samt kartlegging og modellering av natursystemet.

Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer. Et viktig tema er forurensning, både i Norge og internasjonalt. Visste du for eksempel at forurensing fra bedrifter i Kina påvirker norsk natur? Eller at kraftige regnskyll resulterer i at tusenvis av liter med kloakk sendes rett ut i Oslos havneområder?

 

I løpet av bachelorgraden kan du fordype deg i emner fra fagområder som blant annet omhandler:

 • Ferskvannsøkologi, vannressurser og limnologi
 • Geologi, grunnvann og hydrologi
 • Jordkjemi, -fysikk og -biologi
 • Miljøkjemi, forurensning og økotoksikologi
 • Forvaltning av naturressurser

Underveis i studiet har du muligheten til å knytte kontakter med arbeidslivet og få arbeidslivserfaring i en relevant virksomhet.

Karrieremuligheter

Bachelorutdanningen gir en solid og brei naturfaglig bakgrunn som kan brukes for videre utdanning på masternivå eller som miljørådgiver og tekniker i private firmaer og offentlige virksomheter, eller interesseorganisasjoner innen natur og miljø.

Med denne bachelorgraden er du kvalifisert til å jobbe med samfunnsviktige problemstillinger som klimaendringer, forurensning, flom og grunnvann i miljø og ressursforvaltning i forskjellige organisasjoner og bedrifter. Fagområdet er viktig og relevant for fremtiden. Stort sett alle som har fullført mastergrad de siste årene har fått en relevant jobb innen 6 måneder etter avsluttet utdanning, det er også mulig å få en relevant jobb med en bachelorgrad i miljøvitenskap. 

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NMBU, samt lignende masterstudier i inn- og utland. Aktuelle masterprogrammer ved NMBU er:   

 • Kunnskaper:

  • Har kunnskap om og kan forklare hvorfor basisfag slik som matematikk, fysikk, kjemi, biologi og geologi er viktig innenfor miljøvitenskap.
  • Har kunnskap om naturlige egenskaper og prosesser i jord- og vannsystemer og hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturmiljøet.
  • Har kunnskap om erosjon, klimagasser og ulike forurensningskilder slik som nitrogen, fosfor, tungmetaller, radioaktivitet og hvordan spredning av disse påvirker miljøet.
  • Har kunnskap om fornybare og ikke-fornybare naturressurser, og kjennskap til bærekraftig bruk av disse.
  • Har kjennskap til og kan gi eksempler på effekter av endret arealbruk.
  • Kjenner til økosystemers reaksjon over tid på bl.a. klimaendringer, diffuse og langtransporterte forurensninger, lavdose-eksponeringer i et samfunnsperspektiv.
  • Har kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner/nytenkning (FoU) gir nye muligheter for å minske miljøbelastningene og gi økt bærekraft i samspill med andre fagområder.

  Ferdigheter:

  • Kan bruke ulike faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser av jord- og vannsystemer, inkludert innhenting, bearbeiding og presentasjon av data.
  • Kan anvende og kombinere kunnskap fra grunnleggende fag og fagområder knyttet til studieprogrammet for å analysere problemer og gjøre miljøvitenskapelige vurderinger.
  • Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff på en korrekt og etisk måte og fremstille dette til å belyse problemer knyttet til miljø, naturressurser og arealbruk.

  Kompetanse:

  • Har innsikt i sentrale problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.
  • Kan formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig.
  • Kan delta i diskusjoner og utveksle erfaringer innen sitt fagområde.
  • Har utviklet sine evner til innhenting av fagstoff fra ulike kilder og aktiviteter.
  • Kan reflektere over egne faglige vurderinger.
  • Kan delta i samt bidra til å arbeide i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn.
  • Kan planlegge og gjennomføre enkle oppgaver innenfor fagområdet slik at både faglige og etiske krav f.eks. knyttet til sikkerhetsrutiner i forbindelse med felt- og laboratoriearbeid er oppfylt.
  • Har erfaring fra relevant arbeidslivspraksis.
 • I sisteåret av bachelorgraden er det tilrettelagt for at studentene kan ta et halvt års studium i utlandet eller ved annen utdanningsinstitusjon i Norge. Det er stor fleksibilitet med å tilrettelegge for utenlandsopphold. Både obligatoriske og valgfrie emner kan gjennomføres ved andre institusjoner. NMBU har en rekke avtaler med andre universiteter, eksempler er Wageningen University and Research (Nederland), Lincoln University (New Zealand) og UNIS (Svalbard).
 • I løpet av de tre første semestrene får du viktige kunnskaper i grunnleggende fag som geologi, jordlære, zoologi, botanikk, matematikk, ex.phil, kjemi, fysikk, og generell mikrobiologi. I løpet av de tre siste semestrene tar du blant annet emner som statistikk, uorganisk kjemi, forurensning og miljø, hydrologi og tverrfaglig konsekvensanalyse. I tillegg velger du noen helt valgfrie emner i tillegg til fordypningsemner innen geologi, vann, jord og kjemi avhengig av hvilket fagområde du synes er interessant. Studiet er treårig og består av felles obligatoriske emner (135 stp), betinget valgfrie emner (20 stp) og helt valgfrie emner (25 stp).

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Det er et økende behov for fagpersoner med bred kunnskap om berggrunn, løsmasser, jordsmonn og ferskvann, som utgjør vårt naturgrunnlag, og hvordan dette påvirkes av naturlige og menneskeskapte endringer. Tverrfaglig kompetanse på bærekraftig bruk og forvaltning av naturressurser, effekter av endret arealbruk, økosystemers reaksjon på for eksempel klimaendringer og forurensninger, er etterspurt.
  • Ved siden av forelesninger (teori), er praktisk felt- og laboratorieundervisning sentralt i studiet. Registrering/kartlegging, innsamling, behandling og analyse av prøver etterfølges av tolkning og avveining av data som igjen kan resultere i vurdering av tiltak. Denne arbeidsmetoden er relevant for en senere jobbsituasjon og gjenspeiles i det enkelte emnet og i studiet som helhet. Det tilstrebes god balanse mellom selvstendig arbeid og arbeid i gruppe med presentasjon av resultater både muntlig og skriftlig. Flere av studieprogrammets 200-emner inkluderer forskning.
  • Evalueringsformene er varierte, og består av skriftlig eksamen eller prøver, semesteroppgaver, øvingsoppgaver på lab eller i felt, samt muntlig presentasjon eller eksamen. Flere emner bruker lab-journaler eller rapporter fra feltarbeid eller utferder, både individuelt og gruppevis. Flere av emnene vektlegger individuelle tilbakemeldinger på skriftlig arbeid, som et hjelpemiddel til å oppnå høyere utbytte av undervisningen. 
  • Enkelte feltkurs gjennomføres i samarbeid med andre universiteter.

Studieveileder(e):

Marte Lise Lægreid

Marte Lise Lægreid

Rådgiver