Naturforvaltning

Master / Naturforvaltning

Kompetanse innen natur- og samfunnsfag, og evne til å kombinere disse, er nøkkelen til å kunne arbeide med vår tids miljøspørsmål. Ved NMBU finner du ledende forskergrupper innen alle relevante fagfelt for bærekraftig naturforvaltning.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Opptatt av miljøspørsmål? Utdanningen gir jobb overalt hvor det arbeides med miljøspørsmål.

Opptatt av miljøspørsmål? Utdanningen gir jobb overalt hvor det arbeides med miljøspørsmål.

Foto
Robert Neumann, Shutterstock
Hva blir du?
Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet der det arbeides med miljøspørsmål, for eksempel i kommuner, fylker, departementer og statlige etater som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens naturoppsyn. Andre arbeider i ideelle organisasjoner eller private konsulentfirmaer og bedrifter som Biofokus, WWF, Multiconsult eller Statoil.
Hva lærer du?

Du fordyper deg i temaene biologisk mangfold, naturvern, bevaringsbiologi, naturforvaltning, miljørett og arealplanlegging. Studiet kan i stor grad tilpasses egne interesser. Aktuelle temaer inkluderer vilt- og fiskeforvaltning, jus, limnologiske emner, økonomi, skogøkologi og globale miljøendringer.

Kort om studiet

Studiet gir kompetanse i viktige miljøspørsmål. Du vil kunne analysere og problematisere konsekvensene ved bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte. Du får god kjennskap til miljøforvaltningens oppbygning, lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging. Du får kompetanse til å utarbeide operative forvaltningsplaner, og utrede forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Undervisningen består av forelesninger, semesteroppgaver, utferder og kontakt med forvaltningsmyndigheter. I tillegg til å tilegne deg teoretiske kunnskaper innenfor dine spesialfelt vil du lære hvordan denne kunnskapen kan anvendes på ulike problemstillinger innen norsk og internasjonal naturforvaltning.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Planlegging av masteroppgaven 5 Minst en av
Prosjektadministrasjon og forskningsplanlegging 10 Minst en av
Kvalitativ metode 5 Minst en av
Samfunnsvitenskapelig metode 5 Minst en av
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Praktisk naturforvaltning 5 Obligatorisk emne
Norsk naturforvaltning 5 Obligatorisk emne
Miljøforvaltningsrett 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Social Research Methods 15 Minst en av
Naturvitenskapelig metode 5 Minst en av
Miljø og planlegging, del 1 5 Obligatorisk emne
Miljø og planlegging del 2 5 Obligatorisk emne
Skogøkologi 10 Velg minst 2
Plan- og bygningsrett 5 Velg minst 2
Landskapsøkologi 10 Velg minst 2
Økologi og forvaltning av elver og innsjøer 10 Velg minst 2
Miljøøkonomi 10 Velg minst 2
Miljøgifter og økotoksikologi 10 Velg minst 2
Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave 15 Velg minst 2
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant
Vannforurensning I 15 Velg minst 2
Naturbasert reiseliv 10 Velg minst 2
Forvaltning av ferskvannsfisk 10 Velg minst 2
Viltforvaltning 10 Velg minst 2
Økologiske effekter av globale miljøendringer 10 Velg minst 2

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant