Miljø og naturressurser

Miljøvitenskap

Master (toårig) Heltid

Feltarbeid er en viktig del av masteroppgaven du skriver på slutten av studiet.

Foto
Håkon Sparre - NMBU

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, strålevern eller hvordan menneskers bruk påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad (min.180 sp.) Opptaksgrense C i snitt

Søknadsfrist 

15. april

Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

 

Du lærer å forstå det komplekse samspillet i naturen og se menneskeskapte biologiske, kjemiske og geologiske endringer. Du får kompetanse til å forstå klimaendringer, effekter av forurensninger i miljøet og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte. Miljøvitenskap er et internasjonalt fag der du skal løse sammensatte problemstillinger innen miljøkjemi, geologi, radioaktivitet, dekommisjonering, strålevern, limnologi og jordvitenskap.

Studieprogrammet omfatter en rekke ulike temaer innen miljøvitenskap og fokuserer spesielt på temaene:

 • Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.
 • Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet, helse og biologi.
 • Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.
 • Limnologi og hydrologi ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.
 • Ressursforvaltning omhandler økt bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
 • Radioøkologi kobler radionuklider i miljøet med konsekvens- og risikovurderinger basert på radiokjemi og strålevern.
 • Radioøkotoksikologi kobler sammen radioaktivitet i miljøet med biologiske effekter sett i sammenheng med andre toksiske stoffer.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

Visste du at masterprogrammet ble kåret til "Norges beste masterprogram for biologiske fag" i 2020?

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for en rekke stillinger hvor miljøproblematikk håndteres.   

Du blir en faglig rådgiver som kan gjøre følgende:  

 • Risikovurdering av problemstillinger innen miljøvitenskap, strålevern og atomberedskap
 • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking i felt 
 • Analyse av prøver tatt i felt 
 • Anbefaling, planlegging og iverksetting av forebyggende og akutte tiltak 
 • Faglig syntese og vurderinger

Det er mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er Miljødirektoratet, NVE, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere.  

I privat sektor er en rekke nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Multiconsult, Veidekke, Lindum, NGI - Norges geotekniske institutt, Norsk nukleær dekommisjonering med flere. 

Videre forskerutdanning er også et alternativ. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer (lektor). 

 Les intervjuer med noen av våre tidligere kandidater her. 

Hva lærer du?

Du får tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Du får teori og ferdigheter i laboratorie-, felt- og modelleringsarbeid. Hvilke fag du tar avhenger av hvilke fordypninger du velger.

Som student velger du selv hvilke tema du ønsker å fordype deg i, emner og studieplan. Du tar noen obligatoriske emner, men majoriteten av emnene er valgfrie.   

Obligatoriske emner inkluderer:  

 • Miljøvitenskap
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft

I tillegg velger du minst to faglige spesialiseringer skreddersydd mot dine ønsker. Mulige fordypningsområder er:  

 • Globale miljøendringer og jordsystemet
 • Miljøgifter og økotoksikologi
 • Hydrogeologi
 • Paleomiljø og klimaendringer
 • Jordforurensning og bærekraft
 • Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser
 • Radioøkologi
 • Vannforurensning

NMBU har mange valgfrie emner du kan velge blant. Vi har landets største fagmiljø innen miljøvitenskap, radioaktivitet i miljøet og atomberedskap. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Det kreves bachelorgrad med basis i naturvitenskapelige fag (matematikk, biologi, kjemi, fysikk, statistikk minimum 60 sp.). Fordypning på minimum 80 sp. innenfor et eller flere av disse fagområdene: Geologi/grunnvann, jord/planteernæring, limnologi/hydrologi, miljøkjemi/radiokjemi, biologi/økologi og naturforvaltning/ressursfag.

Jeg jobber med prosjektledelse, forvalting og bevaring av naturressurser og samspillet mellom jord og vegetasjon. Kunnskapen og erfaringene jeg fikk som NMBU-student har gjort meg godt rustet for arbeidslivet.

Monica Jayesingha, Forsker grøntanlegg og vegetasjonsøkologi, Norsk institutt for bioøkonomi.