Skogfag

Master / Skogfag

Skog er en viktig ressurs for naturopplevelser, friluftsliv og næring. Klimaendringene medfører økt fokus på skogen som faktor for klimatiltak. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Skogfaglig kompetanse gir muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Skogfaglig kompetanse gir muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Foto
Kichigin, Shutterstock
Hva blir du?
Du er kvalifisert for lederstillinger innen skogforvaltning, organisasjoner og industri. Du kan planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og skogressurser. Noen retninger gjør deg kompetent til å håndtere spørsmål knyttet til vilt- og fiskeforvaltning, eller areal- og eiendomsfag.
Hva lærer du?

Du lærer skogplanlegging og flersidig bruk av skog, organisasjon og ledelse, og bruk av vitenskapelige verktøy. Du fordyper deg enten i biologisk, økonomisk eller teknologisk retning. Du kan planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Kort om studiet

Oppbygging av studiet: Studiet har stor valgfrihet. Aktuelle spesialiseringer er:

Skogskjøtsel: Kunnskap om økosystemer i skog, skogøkologi, biologisk mangfold, skogbehandling og forvaltningsmodeller.

Ressursøkonomi og planlegging: Økonomiske modeller for skogforvaltning og produksjon. Markeder for treprodukter og biomasse til energi, investeringer og lønnsomhet.

Skogbiometri: Metoder for ressurskartlegging og feltregistreringer. Modeller for å beskrive langsiktig utvikling i skog.

Driftesteknikk: Transportplanlegging i skogbruket, bruk av digitale terrengmodeller, veiplanlegging og -prosjektering.

Treteknologi: Trevirkets oppbygging, egenskaper og kvalitet, og de muligheter vi har for å påvirke dette gjennom tiltak i skogskjøtselen.

Vi har god kontakt med skogbruksnæringen, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer.

Vi anbefaler et utenlandsopphold.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2016 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Skogprodukter og materialteknologi 10 15 sp
Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 10 15 sp
Skoglig driftsteknikk og logistikk 10 15 sp
Skogøkologi 10 20 sp
Bioenergi 10 20 sp
Treteknologi 15 20 sp
Naturvitenskapelig metode 5 Minst en av
Social Research Methods 15 Minst en av
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse 10 Obligatorisk emne
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Driftsregnskap og budsjettering 10 Obligatorisk emne
Eksternregnskap 10 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Sykdommer og skadedyr på trær 5 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Eksternregnskap 10 Obligatorisk emne
Sykdommer og skadedyr på trær 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2