Skogfag

Skogfag

Master (toårig) Heltid

En skogfaglig utdanning gir deg kunnskapen til å forvalte skogen bærekraftig.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Det naturlige valget for deg som vil ha en karriere innen bærekraftig forvaltning av skog! Vær med på å utvikle og forvalte en av våre viktigste fornybare ressurser. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt.

Opptakskrav

Bachelorgrad. Se detaljert beskrivelse for fullstendig krav.

Søknadsfrist 

15. april

Antall studieplasser
24
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Skogen er en viktig global ressurs, en essensiell brikke i vår håndtering av klimaendringene, levested for mange arter, en viktig arena for friluftsliv, jakt og matauk, samt en kilde til produkter av tre. 

Presset på norske skogressurser er stort, og skogen må forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig. Nøkkelpersonen her er skogrådgiveren med en mastergrad i skogfag. 

I skogfagstudiet møter du både natur- og samfunnsfag. Masterstudiet fokuserer på de komplekse forholdene mellom skogvitenskap, -forvaltning og -politikk. Målet er at du skal kunne planlegge og lede virksomheter knyttet til skog og skogressurser, og finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. 

Arbeidsmarkedet er godt: skognæring og offentlig forvaltning etterlyser kompetanse og flere fagutdannede. Du kan skrive masteroppgaven din i samarbeid med potensielle, framtidige arbeidsgivere, og bransjeorganisasjonen VelgSkog deler ut stipender til de beste ferdige kandidatene. 

NMBU og Campus Ås huser landets desidert største fagmiljø innen alle områder innen skogfag. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. 

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for stillinger innen skogforvaltning, skognæring og -industri, og til å videreutdanne deg til forsker (ta doktorgrad). Du blir en fagperson som skal kunne planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og skogressurser. Du kan både jobbe som faglig rådgiver og som leder.   

Du kan for eksempel jobbe som faglig rådgiver i en kommune, skogeierforening, i treindustrien, hos statsforvalteren, i miljø- eller landbruksdirekoratet eller i et departement. Som faglig rådgiver kan det for eksempel være du som utfører kontroller av hogst og planting, fordeler økonomiske tilskudd, og bidrar til at den nasjonale skogpolitikken blir omsatt i praksis, slik som Elisabeth Schmidt gjorde da hun jobbet hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Rogaland

Ida Aarø jobber i Norges skogeierforbund, der hun koordinerer arbeidet rundt frivillig vern, og jobber på prosjekter tilknyttet skog og klima og skogbehandling.

Vite mer om arbeidsmarkedet? Les intervju med noen av våre ferdige kandidater her. 

Hva lærer du?

Du har stor innvirkning på valg av emner og studieplan. Du tar noen obligatoriske emner, men majoriteten av emnene er valgfrie.

Følgende emner er obligatoriske:

 • Skogplanlegging
 • Flerbruk i skog
 • Organisasjons- og ledelsespsykologi
 • Vitenskapelig metode

Organisasjons- og ledelsespsykologi er obligatorisk fordi en del av våre kandidater går ut i lederstillinger etterpå.

Utover disse velger du minst to av følgende fordypninger (les mer om disse fordypningene lenger ned):

 • Bioenergi
 • Prosjektanalyse og prosjektledelse
 • Skogskjøtsel og skogproduksjon
 • Skogkartlegging
 • Driftsteknikk og logistikk
 • Skogøkologi
 • Treteknologi 

Valgfrie emner: I tillegg til de nevnt over, tilbyr NMBU også andre valgfrie fordypningstema, som for eksempel viltforvaltning, naturbasert reiseliv og juss- og eiendomsfag. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter. Utdanningsbakgrunnen din (emnene fra bacheloren din) kan legge føringer for valg av emner.

Om fordyningstemaene: 

Bioenergi

Bioenergi er en fornybar ressurs, og økt produksjon er høyt prioritert av politikerne i Norge. Du får inngående kunnskap om bedrifts- og samfunnsøkonomiske forhold knyttet til produksjon av bioenergi, og effekter på karbonkretsløp og klima ved bruk av bioenergi. Videre får du innsikt i sentrale teknologier for produksjon av bioenergi og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bruk av biomasse til energiformål.

Prosjektanalyse og prosjektledelse

Skogbruket består mange store og små prosjekter, fra kartlegginger, til hogster og utbygginger. Her er prosjektledelse svært viktig kunnskap. Et prosjekt uten en plan er som å kjøre i blinde, og vil koste arbeidsgiveren din unødvendig med tid og penger. Du lærer å planlegge, analysere og styre prosjekter innenfor skog og bioenergi. Du skal kunne veie økonomiske modeller opp mot hverandre, og kunne prioritere bruk av arbeidskraft, kapital og råmaterialer for å optimalisere driften.

Skogskjøtsel og skogproduksjon

Riktig skogskjøtsel gir god økonomi og en optimal produksjon. Du lærer om forskjellige metoder for skogskjøtsel, og hvilke effekter de har på skogøkosystemer. Du bruker kunnskap om trærnes produksjon, genetikk og naturskogens prosesser til å evaluere og analysere forskjellige former for skogbehandling. Typiske tema som tas opp er foryngelse, ungskogpleie, tynning og foryngelseshogst.

Skogkartlegging

Skogbruket er en ivrig bruker av digitale kart, og det er et uvurderlig verktøy når du skal i jobb. For å lage gode kart bruker vi avanserte måleinstrumenter som settes på droner, fly og satellitter. Du får kunnskap om de viktigste metodene forskerne bruker når de kartlegger skogen. Basert på dette skal du kunne beregne relevante parametere, som for eksempel tømmervolum, og kjenne til styrker og svakheter ved de forskjellige metodene.

Driftsteknikk og logistikk

Hogst og transport av tømmer er en stor og krevende operasjon som krever store ressurser og riktig styring av dem. Du lærer om prinsipper og metoder for vegplanlegging under ulike terrengforhold. I tillegg lærer du om logistikken rundt hogst og drift av skogeiendommer, fra økonomi og forretningsdrift til planlegging, virkesstrømmer og lagerbeholdning.

Skogøkologi

Skogen er et skattkammer av dyr, planter og spennende biologiske prosesser. Du får dyp kunnskap om økosystemer i skog, skogøkologi og biologisk mangfold. Utgangspunktet er Fennoskandiske skogøkosystemer, og du får innsikt i viktige temaer som tregrensedynamikk, karbonlagring, produktivitet langs miljøgradienter, skoghistorikk, kjemisk økologi og skogens dynamikk.

Treteknologi

Vi bygger stadig mer, høyere og større i tre. For å kunne bygge riktig må vi vite hva slags egenskaper tresortene har, og hvordan bruke dem. Du får kunnskap om trevirkets ulike fysiske og mekaniske egenskaper, hvordan de varierer og hvordan oppbyggingen til trevirke virker inn på disse. Du lærer hvordan man kan endre eller modifisere disse egenskapene. Du får også kunnskap om hvordan ulike skogskjøtselstiltak påvirker trevirkets egenskaper.

Masteroppgave? Les om Elisabeth og Even som har blitt intervjuet om sine masteroppgaver i Magasinet Skog her (ekstern lenke). 

P.S. Har du lest bloggen til skogbiologene våre? Sjekk ut "Under trekrona" her.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Verdens skoger dekker 30 % av kloden, og tømmer er en verdifull, internasjonal handelsvare. Skogforvaltningen varierer stort mellom land, og et internasjonalt perspektiv er viktig.   

Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Særlig aktuelle destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Sverige, Finland, Canada og USA. 

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelor i skogfag eller tilsvarende. Med tilsvarende menes for eksempel en bachelorgrad innen landbruksfag, miljøfag, biologiske fag, bioteknologi, naturforvaltning, økonomi eller ingeniørfag, med en relevant fordypning. Studentens bakgrunn kan legge føringer for valgmulighetene i masterstudiet. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Skogfagstudiet har gitt meg en bred bakgrunn som jeg har veldig stor nytte av i jobben min. Biologisk og praktisk forståelse er viktig når man jobber i forvaltningen og dette har skogfagstudiet gitt meg.

Elisabeth Scmidt, Fylkesmannen in Rogaland