Skogfag

Skogfag - master

Skog er en viktig ressurs for naturopplevelser, friluftsliv og næring. Klimaendringene medfører økt fokus på skogen som faktor for klimatiltak. Skogfaglig kompetanse er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Skogfaglig kompetanse gir muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Skogfaglig kompetanse gir muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Foto
Kichigin, Shutterstock
Hva blir jeg?
Du er kvalifisert for lederstillinger innen skogforvaltning, organisasjoner og industri. Du kan planlegge og lede både operativ og strategisk virksomhet knyttet til bruk og forvaltning av skogarealer og skogressurser. Noen retninger gjør deg kompetent til å håndtere spørsmål knyttet til vilt- og fiskeforvaltning, eller areal- og eiendomsfag.
Hva lærer jeg?

Du lærer skogplanlegging og flersidig bruk av skog, organisasjon og ledelse, og bruk av vitenskapelige verktøy. Du fordyper deg enten i biologisk, økonomisk eller teknologisk retning. Du kan planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

Kort om studiet

Oppbygging av studiet: Studiet har stor valgfrihet. Aktuelle spesialiseringer er:

Skogskjøtsel: Kunnskap om økosystemer i skog, skogøkologi, biologisk mangfold, skogbehandling og forvaltningsmodeller.

Ressursøkonomi og planlegging: Økonomiske modeller for skogforvaltning og produksjon. Markeder for treprodukter og biomasse til energi, investeringer og lønnsomhet.

Skogbiometri: Metoder for ressurskartlegging og feltregistreringer. Modeller for å beskrive langsiktig utvikling i skog.

Driftesteknikk: Transportplanlegging i skogbruket, bruk av digitale terrengmodeller, veiplanlegging og -prosjektering.

Treteknologi: Trevirkets oppbygging, egenskaper og kvalitet, og de muligheter vi har for å påvirke dette gjennom tiltak i skogskjøtselen.

Studentens utdanningsbakgrunn kan gi noen føringer for valg av emner.

Vi har god kontakt med skogbruksnæringen, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer.

Vi anbefaler et utenlandsopphold.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?