Skogfag

Bachelor / Skogfag

Skogen er levested for mange arter, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til treprodukter og bioenergi. Klimaendringer gir økt fokus på skogens rolle i en bærekraftig utvikling. Skogfaglig kompetanse er derfor etterspurt i inn- og utland.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2017
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Med en bachelorgrad i skogfag er du kvalifisert til å planlegge skogbehandling og skogsdrift, og til å forvalte større skogeiendommer. Bachelorgraden gir deg et godt utgangspunkt for videre masterstudier, både ved NMBU og andre læresteder i inn og utland. Dersom du fortsetter med en master i skogfag har du mulighet til å velge fag som gir deg tittelen Forstkandidat.
Hva lærer du?

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om økologi, skogbehandling og -teknikk, om trevirkets egenskaper og bruksmuligheter og om skogøkonomi. Du får kompetanse slik at du kan bidra til å finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i skogforvaltningen. Du skal forstå alle ledd i verdikjeden fra skogøkosystemet til tre og papirprodukter, biologisk mangfold og rekreasjon.

Kort om studiet

Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs og utferder. Vi vektlegger variert undervisning og god faglig oppfølging. Studentene får benyttet sin faglige kunnskap gjennom konkrete oppgaver. Deler av undervisningen foregår ute i skogen eller i kontakt med bedrifter og offentlig skogforvaltning. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forkurs i matematikk 0
Skogforvaltning 10 Obligatorisk emne
Innføring i mikroøkonomi 5 Obligatorisk emne
Kalkulus 1 10 Velg ett matematikkemne
Brukerkurs i matematikk 10 Velg ett matematikkemne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Skogens biologi, økologi og produksjon 5 Obligatorisk emne
Skogteknologi 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Jordlære 5 Obligatorisk emne
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne
Inventering og ressurskartlegging 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - Engelsk versjon 10 Minst en Exphil-variant
Sykdommer og skadedyr på trær 5 Obligatorisk emne
Skoglig driftsteknikk og logistikk 10 Obligatorisk emne
Skogprodukter og materialteknologi 10 Obligatorisk emne
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen 5 Obligatorisk emne
Skogbehandling 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse 10 Obligatorisk emne
Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 10 Obligatorisk emne
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Innføring i matematikk for økonomer 10 Velg ett matematikkemne