Miljø og naturressurser - master

Miljø og naturressurser - master

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern og ressursforvaltning? Dette studiet gjør deg til en spesialist. Du lærer å forstå menneskeskapte endringer, redusere forurensning og bruke naturressursene på en bærekraftig måte.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Liker du tanken på å bidra til bedre ressursforvaltning? Da er dette studiet midt i blinken for deg!

Liker du tanken på å bidra til bedre ressursforvaltning? Da er dette studiet midt i blinken for deg!

Foto
Tyler Olson, Shutterstock
Hva blir du?
Du kan bli rådgiver, konsulent eller leder i offentlig og privat sektor, blant annet innen utslipp, rensing og risikovurdering. Offentlige naturforvaltnings- og miljøetater, og interesseorganisasjoner innen miljø og natur er aktuelle arbeidsgivere. Videre kan forskerutdanning være et alternativ. Med pedagogisk påbygning kan du bli lektor.
Hva lærer du?

Du får tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Du får teori og ferdigheter i laboratorie-, felt- og modelleringsarbeid. Matematikk, kjemi, fysikk og biologi blir spesielt brukt på mediene jord og vann. Du lærer hvordan miljøgifter påvirker naturen, kan vurdere årsak og omfang, og sette i gang tiltak for å begrense eller hindre uønsket utvikling. Deler av studiet kan tas i utlandet eller på Svalbard.

Kort om studiet

Studiet har fem studieretninger med ulike obligatoriske emner.

Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.

Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet.

Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.

Limnologi og vannressurser ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.

Retningen Sustainable Water and Sanitation, Health and Development som undervises på engelsk gir kompetanse knyttet til naturbaserte avløpsløsninger og er fokusert mot utviklingsland.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Miljøgifter og økotoksikologi
Emne Sp
Human miljøkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Jord og miljø
Emne Sp
Videregående hydrogeologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Limnologi og vannressurser
Emne Sp
Vannforurensning I 15 Obligatorisk emne
Feltkurs i alpin limnologi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bærekraftige vann- og avløpssystemer
Emne Sp
Introduksjon til bærekraftige VA-systemer 10 Obligatorisk emne
Jord, vegetasjon og landskap 10 Obligatorisk emne
Linking Ecological and Social Resilience 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Geologi
Emne Sp
Paleomiljø og klimaendringer 10 Velg minst 2

Semester: vår

Studieretning: Miljøgifter og økotoksikologi
Emne Sp
Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave 15 Obligatorisk emne
Studieretning: Jord og miljø
Emne Sp
Globale og lokale forurensninger 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Limnologi og vannressurser
Emne Sp
Limnologiske metoder 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bærekraftige vann- og avløpssystemer
Emne Sp
Hydrogeologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Geologi
Emne Sp
Videregående hydrogeologi 10 Velg minst 2
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Bærekraftige vann- og avløpssystemer
Emne Sp
Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering 5 Obligatorisk emne
Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøgifter og økotoksikologi
Emne Sp
Effekter og biomarkørmetoder i toksikologi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant