Bachelor
Heltid
Skogfag

Vil du bidra til en bærekraftig framtid? Riktig forvaltning av skogen er en viktig nøkkel i fremtidens klimanøytrale samfunn. Med en skogfaglig utdanning vil du forvalte en av naturens viktigste ressurser.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

35

Poenggrenser:

40.1 / 44.8

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

 • Generell studiekompetanse.
To studenter i felt.
Tømmerlund.
Svartspett og flaggspett i et tre.
Grusvei innover en skog med granskog på venstre side og bjørkeskog på høyre.
Trevirke som ligger i en stabel.

Skogen er levested for mange planter og dyr, en viktig arena for friluftsliv, samt en kilde til produkter lagd av tre. På globalt nivå står verdens skogøkosystemer overfor alvorlige trusler som avskoging, forringelse og klimaendringer. Også i Norge må vi sørge for at framtidas skog er robust nok til å tåle høyere temperaturer og mer ekstremvær.

Samtidig er skogen en nøkkel til løsningen på klimautfordringene. Visste du at norske skoger binder omtrent halvparten av alle klimagassene som slippes ut i Norge? Eller at verdens nordligste regnskog finnes i Trøndelag? 

Skogen må forvaltes kunnskapsbasert og bærekraftig. Til dette trenger vi fagpersoner med skogfaglig utdanning. I skogfaget møter du både natur- og samfunnsfag. En skogkandidat kombinerer biologi, økonomi, planlegging og teknologi for å gi de beste rådene om god forvaltning. 

Når du er ferdig utdannet skal du forstå hele veien fra et lite tre i skogen til ferdig treprodukt, samt skogbrukets betydning for biologisk mangfold, friluftsliv og andre skogfunksjoner. I jobb skal du bidra til å finne balansen mellom de økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn vi må ta når vi benytter oss av skogens muligheter. 

Du finner en oversikt over studieplanen her. 

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i skogfag kan du jobbe med skog- og miljøforvaltning i forskjellige organisasjoner, private bedrifter og offentlig forvaltning. Du kan for eksempel jobbe med veiledning av skogeiere om hogst, planting og miljøhensyn, samt sørge for at tømmeret som hogges blir solgt til industrien. Utdanningen er tett koblet til arbeidslivet, og det er stor etterspørsel etter folk med skogfaglig utdanning. Som student besøker du relevante bedrifter og organisasjoner hvor du får se hvordan det du lærer brukes i praksis. Da får du samtidig møte potensielle arbeidsgivere og knytte nettverk. Jobbmulighetene er enda flere om du går videre og tar en mastergrad.

Aktuelle masterprogram kan være:

Skogfag

Naturforvaltning

Naturbasert reiseliv

Fornybar energi

Miljøvitenskap

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på skogfag jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Har bred kunnskap om verdikjeden fra skogøkosystemet til tre- og papirprodukter, biologisk mangfold og rekreasjon.
  • Forstår ulike former for skogbehandling og planleggingsprosesser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av skog.
  • Har et solid fundament i realfag og kjennskap til relevante samfunnsfag knyttet til forvaltningen av skogarealer.

  Ferdigheter:

  • Kan bidra til å finne løsninger med en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn i skogforvaltningen.
  • Kan anvende kunnskap fra fagområder som ressursregistrering, skogøkologi, skogskjøtsel, økonomi, treteknologi og driftsteknikk til analyseformål.
  • Kan være med å løse operative oppgaver knyttet til forvaltning av skogarealer og skogressurser.

  Generell kompetanse:

  • Har et solid tverrfaglig fundament.
  • Forstår nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder.
  • Har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig.
 • Verdens skoger dekker 30% av kloden, forvaltningen av disse har stor betydning for regulering av klima, biomangfold, produksjon av trevirke, rekreasjon og en rekke andre økosystemtjenester. Skogforvaltningen varierer stort mellom land, og et internasjonalt perspektiv er viktig.

  Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. I studiet er det gode muligheter for å ta ett semester ved et annet universitet. Studieplanen kan tilrettelegges for utenlandsopphold våren i 2. klasse eller våren i 3. klasse. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Særlig aktuelle destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Sverige, Finland, Canada og USA.

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • Programmet er treårig og består av obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie emner. I starten av studiet er det fokus på generelle emner for å få grunnleggende forståelse for tilstøtende fagområder som GIS, økonomi, jus og jordlære. Utover i studiet øker andelen skogfaglige emner og valgfrihet. Det første studieåret består av obligatoriske emner innen skogforvaltning (SKOG100), skogens biologi (SKOG200), registrering i skog (SKOG205), økologi (ECOL100), mikroøkonomi (ECN110), matematikk (MATH100/ECN102) og GIS (LAD102). I tillegg må studenten velge noen valgfrie emner. Det andre studieåret tar studentene examen philosophicum (PHI100), juss (JUS100), jordlære (JORD100), skogteknologi (SKOG101), samt videregående emner innen treteknologi (TRE200), skogprodukter (SKOG210), driftsteknikk (SKOG240). I dette året velger studentene også sykdommer og skadedyr på trær (SKOG201) eller økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen (SKOG202). I tredje studieår tas statistikk (STAT100), samt videregående emner i skogbehandling (SKOG220) og skogøkonomi (SKOG230). I tredje studieår kan studentene velge mellom tverrfaglig konsekvensanalyse (MINA250) eller vern og forvaltning av norsk natur (NATF200). Studiet avsluttes med et øvingskurs i tverrfaglig analyse (SKOG250) som binder skogfagene sammen. I andre og tredje studieår er det også valgfrihet som studenten bruker til å spesialisere seg mot sitt interesseområde.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Nær 40% av landarealet i Norge er trebevokst. Få land i Europa har mer skog per innbygger enn Norge. Skog er en fornybar ressurs og har en viktig rolle i et bærekraftig samfunn. Den er grunnlag for produksjon av trevirke, for rekreasjon og turisme, og er levested for svært mange plante- og dyrearter. I et globalt perspektiv har skog en sentral rolle i spørsmål knyttet til klima, levekår for mennesker og hvordan vi kan løse fremtidens utfordringer.
  • I tillegg til forelesninger og selvstudium legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og prosjektoppgaver, oppgaver, seminarer, utferder og kontakt med næringen. Det legges til rette for avtaler med bedrifter og organisasjoner i skogbruket og skogindustrien om samarbeid slik at studentene kan delta i prosjektoppgaver, gjesteforelesninger og bedriftsbesøk.

   Kunnskap innen skogfag oppnås i stor grad gjennom klasseromsundervisning og selvstudium, i tillegg til gruppe -og prosjektoppgaver, seminarer og utferder. Gjennom oppgaver, gruppe- og prosjektoppgaver og seminarer lærer kandidaten å anvende kunnskapen fra de ulike fagområdene. Kandidaten oppnår kompetansen innen tverrfaglighet gjennom støttefagene og i emner med fokus på tverrfaglige prosjektoppgaver. Kompetansen innen kommunikasjon og samarbeid oppnås også gjennom gruppe- og prosjektoppgaver, i tillegg til aktiv deltagelse i undervisningen.

  • Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen eller presentasjoner og feltøvelser.

   Oppnådd kunnskap testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen eller presentasjoner. Ferdigheter testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver, presentasjoner og feltøvelser. Den generelle kompetansen testes gjennom prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen og presentasjoner.

  • Det er lagt til rette for at gjestestudenter kan ta frie emner. Innen skogfag gis ett emne på engelsk.

Studieveileder(e):

Marianne Mjelde

Marianne Mjelde

Rådgiver